Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Etablering af anløbsbroer til eldreven kanalrundfart i Nyhavn og Børsgraven, Indre By

Se alle bilag
Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan ske etablering af anløbsbroer i Nyhavn og Børsgraven til eldrevne kanalrundfartsbåde og om der kan ske etablering af busholdeplads til turistbusser i Havnegade

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med henblik på at give myndighedsgodkendelse til at etablere anløbsbro på 20-36 m i Nyhavn
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med henblik på at give myndighedsgodkendelse til at etablere anløbsbro i Børsgraven,
  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen giver afslag på ansøgning om holdeplads Hop On Hop Off bus i Havnegade.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning fra en operatør af kanalbåde om at etablere anløbsbroer i Nyhavn og Børsgraven med henblik på at drive eldreven kanalrundfart i Københavns Havn. Der ansøges om at besejle havnen med elektrisk drevet både samt om tilladelse til at anvende et vejareal i Havnegade ud for Nationalbanken for at sætte turister af ansøgers Hop On Hop Off busser lige ved den ansøgte anløbsbro. Den ansøgte busholdeplads indebærer nedlæggelse af 22 offentlige betalingsparkeringspladser i Havnegade.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til sagen, fordi det er forvaltningens praksis at understøtte med anløbsbroer, der har landgang, hvis By & Havn ønsker at indgå besejlingsaftaler. By & Havn har tilkendegivet, at de ønsker at indgå en besejlingsaftale med ansøger.

Teknik- og Miljøudvalget skal endvidere tage stilling til sagen, fordi en imødekommelse af ansøgning om anløbsbro i Nyhavn vil medføre, at al bolværk i den indre del af Nyhavn er anvendt. Det vil altså ikke være muligt at give tilladelse til andre anvendelser af bolværket i Nyhavn, indtil de nuværende selskabers besejlingsaftaler udløber i 2037.

Løsning

Forvaltningen har modtaget ansøgning om at besejle havnen med både fra Holland, som er elektrisk drevet og er mindre end de konkurrerende selskabers kanalrundfartsbåde. Der ansøges endvidere om tilladelse til at anvende et vejareal i Havnegade ud for Nationalbanken for at sætte turister af ansøgers Hop On Hop Off busser lige ved den ansøgte anløbsbro, jf. bilag 7.  Eksisterende og ansøgte forhold fremgår af oversigtskort i bilag 2-7. Ansøgningen er vedlagt i bilag 11. Tre forskellige selskaber - RCS, Stromma og ansøger - driver hver deres Hop On Hop Off busser.

Anløbsbro Nyhavn

Ansøger ønsker en anløbsbro på 36 meter eller på 20 meter i Nyhavn. Københavns Kommune er ejer af bolværkerne i Nyhavns indre kanal. Forvaltningen vurderer, at ansøgers ønskede placering ved kajkanten foran bygningen Nyhavn nr. 6-12, som vist på bilag 5, er den eneste mulige i Nyhavnskanalen, da alle øvrige bolværkstrækninger indgår i andre lejemål og til andre formål.

Baggrunden for placeringen er bl.a., at Teknik- og Miljøudvalget har givet principgodkendelse af en udvidet anløbsbro til placering af Netto-Bådenes billethus i Nyhavn (TMU 18. december 2020, jf. bilag 1). Selskabet har den 30. juni 2022 indsendt en byggeansøgning til en anløbsbro, der er 36 meter lang. Netto-Bådenes ansøgte anløbsbro er placeret i en respektafstand til Strommas anløbsbro i bunden af Nyhavn for at overholde By & Havns krav til vendeplads. Etableres Netto-Bådenes anløbsbro, er en bolværksstrækning på cirka 40 meter tilgængelig. Ansøgers turistbåde er 12 meter og Netto-Bådenes både er 20 meter.

Forvaltningen vurderer, at der ikke kan ligge en anløbsbro til ansøger på samtlige 40 meter. I forvaltningens videre arbejde med sagen vil anløbsbroens nærmere udstrækning blive afklaret. Det følger af Havnereglementet, som administreres af By & Havn, at én båd skal sejle ud af Nyhavn, før en anden båd kan sejle ind. På grund af begrænset kapacitet i Nyhavn og af sikkerhedshensyn vil eksisterende selskabers besejling skulle reduceres, hvis et nyt kanalrundfartsselskab skal kunne sejle ind og ud af Nyhavn. De eksisterende kanalrundfartsselskaber, der sejler i Nyhavn og Børsgraven, Stromma (som driver Canal Tours) og Havnens Skibsreparationer A/S (som driver Netto-Bådene), har indgået besejlingsaftaler med By & Havn, der er uopsigelige frem til 2037. Forvaltningen har hverken hjemmel til at reducere i besejlingen eller saglig begrundelse for opsigelser, så aftaler om reduktion i afgange skal træffes mellem By & Havn og selskaberne. By & Havn er myndighed på besejlingen af vand.

Forvaltningen kan heller ikke stille vilkår om typen af drivmidler for at garantere, at både sejler på fossilfrie drivmidler.

Anløbsbro Børsgraven

Der ansøges om etablering af en anløbsbro i Børsgraven, samt holdeplads til Hop On Hop Off turistbusser. Fire forskellige forslag (A-D) til placering af anløbsbroer og billethuse, opladningsstation under Børsbroen og nedlæggelse af parkeringspladser, kan ses på bilag 7.

Hop On Hop Off busholdeplads

Der ansøges om etablering af en busholdeplads ud for Havnegade 44. Imidlertid skal Nationalbanken renoveres og det meste af vejarealet i Havnegade ud for Nationalbanken vil i perioden ultimo 2023 til 2028 blive inddraget til byggeplads. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives afslag på ansøgningen om en holdeplads til turistbus i Havnegade. Ansøger henvises til at genansøge om busholdeplads, når Nationalbankens renovering er overstået. Under renoveringen kan turistbussen standse ved Holmens Bro.

Høring

Projektforslaget har været i høring ved Indre By Lokaludvalg og berørte borgere og virksomheder fra den 5. maj til den 1. juli 2022. Der er indkommet 11 høringssvar, jf. bilag 8. Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 9, hvor høringssvarene er inddelt i temaerne anløbsbro i Nyhavn, anløbsbro i Børsgraven og CO2-reducerende drivmidler til både.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til at ændre i indstillingen.

Høringssvar fra Indre By Lokaludvalg

Indre By Lokaludvalg mener, at alle kanalrundfarter skal ud af Nyhavn grundet pladsmangel. Børsgraven skal være et centralt stop for alle kanalrundfarter. Ansøgers ønske om anløbsbro i Børsgraven støttes.

Høringssvar fra offentlige instanser, berørte borgere og virksomheder

By & Havn er positive overfor projektet og de foreslåede ruter. Nyhavnsforeningen, Netto-Bådene og Stromma udtrykker forbehold ved yderligere sejlads i bunden af Nyhavn. I Børsgraven vil Stromma ikke opgive deres besejlingsaftale ved jolletrappen. Nationalbanken understreger, at etablering af en busterminal i det pågældende område vil umuliggøre den forestående renovering af bygningen.

Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger

I Nyhavn arbejder forvaltningen for at sikre synlighed af kanalrundfarterne med respekt for stedets kulturhistorie og bymiljøet i øvrigt. For at sikre rekreative almene formål i et historisk kulturmiljø skal en anløbsbro i Børsgraven være diskret og have offentlig adgang.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til anlæggelse af en anløbsbro i Nyhavn og Børsgraven, fordi det understøtter turismeerhvervet i Københavns Havn. Ansøger lægger samtidig op til at bruge eldrevne kanalbåde, hvilket forvaltningen forventer vil skubbe på den grønne omstilling. Det er forvaltningens praksis, at når By & Havn indgår besejlingsaftale, så giver forvaltningen mulighed for landanlæg.

Derimod vurderer forvaltningen, at der ikke bør gives tilladelse til anlæg af en holdeplads til turistbus i Havnegade, fordi Nationalbankens bygningsrenovering først skal gennemføres. Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget forholder sig til en eventuel fornyet ansøgning om en busholdeplads efter afslutning af Nationalbankens bygningsrenovering.

Andre nødvendige tilladelser

En realisering af projektet kræver tilladelser fra flere myndigheder og det er således ikke givet, at udvalgets godkendelse af indstillingen alene vil føre til etableringen af anløbsbroerne. Fredningsnævnet for København skal dispensere fra fredningen af Nyhavnskanalen og Børsgraven. Trafikstyrelsen skal tillade etablering af faste anlæg på vand. Trafikstyrelsen skal vurdere om anlægsprojektet på vandareal skal VVM-screenes. Teknik- og Miljøforvaltningen skal endvidere udstede ejerfuldmagt til brug af bolværk inden ansøgning til Trafikstyrelsen. Sagen skal der ud over byggesagsbehandles.

Etablering af anløbsbroen i Nyhavn vil skulle samstemmes med den i Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) besluttede fredeliggørelse af Nyhavns sydside, der indrettes som cykelgade og med bredere fortov til fodgængere. I forvaltningens videre behandling af sagen vil der blive stillet vilkår om bl.a. afdækning af trafikale følger på land.

Parkering og træer
Hvis udvalget vælger at imødekomme ansøgers ønske om busholdeplads i Havnegade vil det indebære nedlæggelse af 22 offentlige parkeringspladser. Indstillingen har ikke konsekvenser for træer.

Politisk handlerum
Teknik- og Miljøudvalget kan vælge ikke at godkende indstillingen om, at forvaltningen arbejder videre med henblik på at give myndighedsgodkendelse til anløbsbroerne. Udvalget kan også vælge at tage stilling til anløbsbroerne i Nyhavn og Børsgraven hver for sig.

En saglig begrundelse for afvisning kan være, at en anløbsbro i Nyhavn udgør en uønsket fortætning af turismen i området, og at anløbsbro i Børsgraven ikke bidrager til opretholdelse af områdets særlige kulturmiljø.                     

Imødekommes ansøgningen i Nyhavn, anvendes al bolværk i indre del af Nyhavn. Da By & Havn har uopsigelige besejlingsaftaler med eksisterende operatører af kanalbåde frem til 2037, vil det først herefter være muligt at give tilladelser til andre anvendelser af bolværkerne i Nyhavn. Forvaltningen har i forvejen modtaget forespørgsler på, om mere af den indre del af Nyhavn bl.a. kan benyttes til veteranskibe m.fl.

Der er ikke saglig begrundelse for opsigelse af eksisterende anløbsbroer, og det er heller ikke muligt at kræve, at kanalrundfartselskaberne skal deles om anløbsbroerne, som er privat ejet. Udvalget kan heller ikke stille krav om, at ansøger skal bruge el som drivmiddel på sine kanalbåde.

Økonomi

Ansøger afholder projektets udgifter. Ved udlejning af kommunens bolværker indgås bolværkslejekontrakter på markedsvilkår, hvilket vil indebære en indtægt til Københavns Kommune. Lejeindtægterne kan tilgå kommunens råderum til fællesprioritering.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen sagsbehandlingen af det ansøgte projekt. I løbet af sagsbehandlingen vil forvaltningen endeligt afklare omfanget af anlægsbroerne og sikre, at anlæg af anløbsbro i Nyhavn samstemmes med omdannelse af Nyhavns sydside til cykelgade.

                             Søren Wille

                                                                                       / Lena Kongsbach

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2022

 

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

"dog således at forvaltningen forud for myndighedsbehandlingen af anløbsbroen faciliterer forhandlingen mellem de tre operatører med henblik på ny forelæggelse for udvalget “.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 6 stemmer mod 0. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V og Ø.

Imod stemte:  Ingen.

Undlod at stemme: C.

 

Den således ændrede indstilling blev taget godkendt uden afstemning.

 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne ønsker, at Københavns Havn og kanaler skal være emissionsfri zone. Derfor er vi positivt indstillet overfor, at der kommer emissionsfrie kanalbåde. Men Nyhavn er så belastet af trafik, ikke mindst der hvor den nye anlægsbro foreslås anlagt, at vi ikke kan støtte, at endnu flere turister skal frem og tilbage over den stærkt trafikerede cykelgade til Inderhavnsbroen.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Konservative Folkeparti finder, at billetsalget skal foregå på Broen og ikke på gadeplan, så det ikke forstyrre i forhold til almindelig fremkommelighed.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Konservative ønsker at lejekontrakten gøres tidsbegrænset, således at samtlige pladser bringes i et samlet udbud”.

 

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Det er vigtigt, at der kigges på alternative placeringer til ny anløbsbroer, for at aflaste Nyhavn, fx placering ved Den lille havfrue eller i Christianshavn ved Trangraven."

Til top