Mødedato: 31.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Dispensation fra lokalplan 555 Postgrunden med tillæg 1 til nybyggeri på Postgrunden, Vesterbro

Se alle bilag

Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til en række dispensationer til nybyggeri på Postgrunden herunder ny placering af almene boliger, justering af bygningshøjde, højde på facadepartier til variation af koten på friarealet samt ny placering af overkørsel til Carsten Nieburhs Gade.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra en række forhold i lokalplan 555 Postgrunden som beskrevet under Løsning.

Problemstilling

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har den 22. august 2022 bedt Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en indstilling til udvalget om forslag til dispensationer fra lokalplan 555 Postgrunden med kommuneplantillæg (BR 14. december 2017) og med tillæg 1 (BR 22. november 2018).
En bygherre har søgt dispensation for at muliggøre nybyggeri på Carsten Nieburhs Gade 10-18. Dispensationerne søges for at kunne opnå det bruttoetageareal, der var forudsat i lokalplanen, og for at optimere forholdene for de almene boliger samtidig med, at der skabes mere sammenhængende byrum. Hvis der ikke dispenseres til en anden placering af de almene boliger, vil de almene boliger skulle placeres i det runde byggefelt I, hvilket vil vanskeliggøre opførelsen på grund af omkostningerne ved at opføre og indrette boliger i en rund bygning (bilag 6).
Dispensationen har været i naboorientering fra den 30. juni til den 8. august 2022. Forvaltningen har modtaget to henvendelser (bilag 3). Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation til de ansøgte forhold.

Løsning

Postgrunden ligger i et byudviklingsområde i centrum af København tæt på Københavns Hovedbanegård. Gældende lokalplan omfatter tre matrikler, hvoraf dispensationerne til denne sag omhandler de to runde byggefelter I og J mod jernbanen og de to firkantede byggefelter K og L mod Carsten Niebuhrs Gade. Alle fire byggefelter er placeret i matrikel nr. 1690 (bilag 4, s. 44).

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale, at der dispenseres til at flytte de almene boliger fra det runde byggefelt I til byggefelt K og L. Med den nye placering kan boligplanerne blive firkantede og dermed billigere at opføre, hvilket øger sandsynligheden for, at de almene boliger bliver bygget. I bilag 6 er placeringen vist på et kort. Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til at øge højden, idet fuld udnyttelse af byggemulighederne ved at forhøje bygningerne betyder, at den gældende bebyggelsesplan fastholdes, hvilket sikrer de ubebyggede arealers kvalitet og sammenhæng til andre byrum fx sammenhæng ud til Dybbølsbro/IKEA. Forvaltningen kan derudover anbefale at dispensere til en variation af koten af friarealet på dæk samt regulering af højden på facadepartier visse steder, da det vil muliggøre et bedre byrum og skabe gode omstændigheder for interaktion mellem landskab og bygninger. Forvaltningen anbefaler den ny placering af overkørsel, da det vil forbedre de trafikale forhold fra Carsten Nieburhs Gade.

Muliggjort i lokalplan 555 Postgrunden:

Muliggøres med dispensation:

Forvaltningens vurdering:

§ 5, stk. 8

Byggefelt I:

Bygningshøjde 20-28 m.

Byggefelt K:

Bygningshøjde ca. 34 m.

Byggefelt L:

Bygningshøjde ca. 28 m.”

 

Byggefelt I:

Bygningshøjde 30 m.

 

Byggefelt K:

Bygningshøjde ca. 40 m.

Byggefelt L:

Bygningshøjde ca. 34 m

I lokalplanen er angivet et maksimalt bruttoetageareal på 25.000 m2, (jf. § 5, stk. 1). Men bruttoetagearealet kan ikke realiseres inden for de angivne bygningshøjder. Derfor foreslås en forøgelse af højden på tre byggefelter, så det maksimale bruttoetageareal kan opnås. Det vurderes, at de øgede bygningshøjder kun vil have mindre betydning for omgivelserne. De vil fortsat være de lavetser bygninger på Postgrunden, og der vil fortsat være en nedtrapning af byggeriet langs Carsten Niebuhrs Gade.

§ 3, stk. 4, pkt. Almene boliger skal placeres på matr.nr. UV1690. Byggefelt I, som vist på tegning 4, skal anvendes til almene boliger.”

 

Det muliggøres at placere de almene boliger i byggefelt K og L.

 

I lokalplanen er angivet, at de almene boliger skal placeres i en rund bygning mod banen (byggeflet I), men der er ikke plads i byggefeltet til det bruttoetageareal, der skal opføres og byggefeltets form gør det svært at realisere de almene boliger. Ved at flytte de almene boliger til byggefelt K og L mod Carsten Niebuhrs Gade kan de almene boliger realiseres som én samlet bebyggelse og opføres inden for rammebeløbet, da de firkantede byggefelter er mere regulære i form, hvilket gør det billigere at opføre dem. Det runde byggefelt anvendes i stedet til erhverv, hvorved bruttoetagearealet kan optimeres her, da hele byggefeltet kan udnyttes, da der ved erhverv ikke stilles krav om en maksimal husdybde i lokalplanen.

§ 4, stk. 3
”Adgang til lokalområdet for al biltrafik, inklusive renovation og varelevering sker fra Carsten Nieburhs Gade til arealer under plint eller i kælder. Overkørsler placeres som vist på tegning 3 ….

 

Det muliggøres at placere overkørslen i det østlige hjørne af projektområdet.

Ved at flytte overkørslen fra placeringen inde i en bygning til det østlige hjørne ved pladsen vil oversigtsforholdene forbedres, da der vil være godt udsyn til begge sider.

§5, stk. 2
”Der skal etableres et sammenhængende hævet friareal på et dæk, ’plinten’, med en kote for arealer på plinten på ca. 8,50 m over kote 0 (DVR90), som vist på tegning nr. 4. ”

 

Der muliggøres en variation på ca. 70 cm ift. den kote der i forvejen er fastlagt.

Det er nødvendigt med en afvigelse på +/- 70 cm i forhold til den i lokalplanen angivne terrænkote for at kunne imødekomme behovet for tilgængelighed samt sammenhænge mellem lokalplanområdets forskellige niveauer.

 

§6, stk. 2 ”Facadepartier i stueetager skal udføres i mindst 4,5 m højde..

 

Der muliggøres facadepartier på ca. 33 % af byggefelt I og ca. 50 % af byggefelt J med en højde på 3,3 m.

En afvigelse af højden på facadepartier på de to runde bygninger mod banen (byggeflet I og J) vil give en bedre udnyttelse af friarealet på plinten. For at skabe et landskab på plinten der interagerer med bygningernes stueetager og lade de udvendige niveauer glide ind i bygningens rumligheder, er en variation af facadehøjden en nødvendighed.

 

Stadsarkitekten deltager under behandling af sagen.

Naboorientering

Dispensation har været i naboorientering fra den 30. juni til den 8. august 2022. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg og Metroselskabet I/S. Metroselskabet I/S har ingen bemærkninger.  

Vesterbro Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 3, henvendelse 2):

  1. Vesterbro Lokaludvalg støtter, at de almene boliger kan flyttes til et andet byggefelt og støtter, at plintens kote varieres med +/- 70 cm, da det vil give et mere hensigtsmæssigt forløb for brugerne.
  2. Lokaludvalget mener ikke, at bygningshøjden skal hæves, da lokalplanen i forvejen giver mulighed for en for massiv bebyggelse.
  3. Lokaludvalget påpeger, at det tidligere har fremgået, at den øverste del af bebyggelsen vil være påvirket af røggener fra H. C. Ørstedsværket.

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Forvaltningen er enig med lokaludvalget.
  2. Forvaltningen vurderer, at den øgede højde kun i mindre grad vil kunne opleves fra omgivelserne, idet bygningerne allerede har en vis højde. Bygningerne er ikke de højeste i området og på grund af projektets placering mellem jernbanen og rigsarkivets lukkede facade, vil den øgede højde ikke påvirke boliger. Ved en forhøjelse af bygningerne kan den eksisterende bebyggelsesplan opretholdes. Bygherre har i forbindelse med dispensationsansøgningen udarbejdet skyggediagrammer, der viser, at den øgede skygge ved en øget højde ikke har større indvirkning på omgivelserne, idet skyggen primært falder på egen grund, og i mindre grad på nabogrunden med kontor og ungdomsboliger. Der er kun tale om forhøjelse af bygningerne i byggefelt I, K og L på mellem 2 m og 6 m, svarende til mellem 8 % og 14 % forhøjelse, (bilag 5).
  3. I henhold til lokalplanens afsnit om luftkvalitet er det etager, som ligger over kote 98 m, der vil være påvirket af røg fra H.C. Ørstedsværket. Der ønskes højder på hhv. 40 m, 34 m og 30 m for byggefelterne I, K og L.

Politisk handlerum

  • Det kan besluttes ikke at dispensere til en eller flere af de ansøgte dispensationer. Hvis der ikke dispenseres til anden placering af almene boliger, vil de almene boliger skulle placeres i byggefelt I, hvilket vil vanskeliggøre opførelse af almene boliger pga. omkostninger til at bygge rundt.
  • Ved ikke at dispensere til øget byggehøjde, vil der ikke kunne bygges det antal m2, som bygherre er blevet stillet i udsigt. Et alternativ til at forhøje bygningerne kunne være at bygge mere på terræn. Dette vil imidlertid påvirke det store sammenhængende byrum negativt, idet det medfører en forringelse af friarealerne på plinten og det landskabelige udtryk.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt dispensationen, vil forvaltningen meddele dispensationerne.

  

                                      Søren Wille                   
                                                                           / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2022

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

“dog således at Teknik- og Miljøforvaltningen IKKE meddeler dispensation til, at bygningshøjderne på byggefelt I, K og L øges, for at opnå det forudsatte bruttoetageareal og dog således at Teknik- og Miljøforvaltningen IKKE meddeler dispensation til, at højden på stueetager kan sættes ned fra 4,5 m til ca. 3,3 m på ca.50% af byggefelt J og ca. 33% af byggefelt I”.

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 4. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: Ø.

Imod stemte: A, B, C og V.

Undlod at stemme: F.

 

Indstillingen blev godkendt med 5 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F og V.

Imod stemte: Ø.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

“Vi er stærke modstandere af de høje huse på Posthusgrunden og er imod at der gives dispensation fra lokalplanen til at nogle af de ikke helt så høje bygninger, nu skal bygges højere.

Vi ønsker flere almene boliger i byen og støtter at man finder en placering, hvor de almene boliger rent faktisk kan blive bygget.

Vi finder det fornuftigt, at plinten indrettes så der er tilgængelighed og at der sikres ordentligt udsyn fra vejen.”

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

"SF anerkender at der er nogle mangler i lokalplanen, som gør det svært at placere almene boliger og få den fornødne kvalitet. Derfor er en dispensation desværre nødvendig, selvom det ikke er ønskeligt at øge bygningshøjden. De øgede højder er dog trods alt ganske små, og dermed til at leve med. Vi noterer os at der med dispensationen også bliver mulighed for bedre byrum og en bedre affaldshåndtering."

Til top