Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Endelig vedtagelse af tillæg 13 til lokalplan Teglværkshavnen, Vesterbro/Kgs. Enghave

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 13 til lokalplan 310 med tillæg 3 Teglværkshavnen. Forslaget muliggør, at der kan indrettes institution i stueetagen på Sluseholmen 6A.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende tillæg 13 til lokalplan 310 med tillæg 3 Teglværkshavnen (bilag 2).

Problemstilling

Bygherre på Sluseholmen 6A ønsker inden opførelse af ny bebyggelse mulighed for at stueetagen kan anvendes til institution. Den gældende lokalplan fastlægger anvendelsen til serviceerhverv og boliger. Der er derfor behov for et tillæg til lokalplanen, hvis anvendelsen til institution skal muliggøres. Forslag til tillæg til lokalplanen har været i høring fra den 4. marts til den 25. marts 2021. Forvaltningen har modtaget to henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplan har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Lokalplanen muliggør, at bygherre kan opføre en institution i stueetagen indenfor byggefelt Q (syd). Alle øvrige bebyggelsesregulerende forhold vil fortsat være reguleret i den gældende lokalplan 310 med tillæg 3 Teglværkshavnen.

Økonomiforvaltningen ønsker, at lokalplanforslaget muliggør en daginstitution, som kommer til at indeholde syv grupper og forventes ibrugtaget i 2023.

Forvaltningen har efter høringsperioden foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Parkering 

Der stilles ikke krav om yderligere parkeringspladser i planforslaget, da der er tale om en anvendelsesændring. De fastsatte parkeringsnormer i den eksisterende lokalplan Teglværkshavnen vil fortsat være gældende.

Forvaltningen har ikke udarbejdet faktaark, da tillægget udelukkende omhandler en mindre ændring af anvendelsen for stueetagen i byggefelt Q (syd) i den eksisterende lokalplan Teglværkshavnen.

Høring

De to modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3.

Henvendelse fra Københavns Museum (bilag 3)

Københavns Museum har gennemgået sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold og har ikke nogen umiddelbare indvendinger mod forslaget.

Henvendelse fra Metroselskabet I/S (bilag 3)

Metroselskabet I/S har ingen bemærkninger til planforslaget.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til de indkomne henvendelser.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

              Søren Wille
                                        / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

 

“Partierne ser gerne, at der arbejdes videre med en broforbindelse over vejen (Sjællandsbroen) for at skabe en tryg forbindelse for bløde trafikanter.”

Til top