Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Endelig vedtagelse af tillæg 6 til lokalplan 331 Holmen II, Christianshavn

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 6 til lokalplan 331 Holmen II. Planforslaget muliggør en bro med glasvægge og grønt tag mellem Operaen og den nye park på Dokøen, så der skabes direkte forbindelse fra Operaens parkeringskælder til Operaen.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende tillæg 6 til lokalplan 331 ”Holmen II” (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Problemstilling

Bygherre ønsker at opføre en ny overdækket bro mellem Operaen og den nye parkeringskælder under den kommende Operapark. Den nye bro sammenbygges med en eksisterende stibro og udformes som en grøn landskabsbro med en udendørs sti samt en overdækket glasgang. Den overdækkede glasgang kan ikke rummes inden for den eksisterende lokalplan, og kræver derfor et lokalplantillæg. Forslag til tillæg 6 til lokalplan 331 Holmen ll har været i høring fra den 1. februar 2021 til den 29. marts 2021. Forvaltningen har modtaget fem henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag. I samme periode er forvaltningen er blevet opmærksomme på enkelte fejl i planforslaget, som foreslås rettet.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplantillæg har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Planforslaget muliggør en ny bro over kanalen mellem Operaøen og den sydlige del af Dokøen (Operaparkøen), se illustrationer bilag 2, side 8, 9 og 24. Den planlagte bro består af en overdækket glasgang sammenbygget med en landskabsbro, der forbindes til den eksisterende bro.

Tillægget sikrer, at de ubebyggede arealer og byrum på og omkring broen indrettes med mulighed for adgang, ophold og rekreation. Lokalplantillægget fastlægger placering, udformning og indretning af broen. Alle øvrige planmæssige forhold vil fortsat være reguleret i den gældende lokalplan 331 Holmen ll med tillæg 1 og 5.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

I høringsperioden er forvaltningen blevet opmærksom på, at lokalplantillægget mangler et afsnit om Bilag IV-arter under kapitlet ’Tilladelser efter anden lovgivning’. Forvaltningen foreslår at indsætte et afsnit om Bilag IV-arter enslydende med det tilsvarende afsnit i Tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II. Det er et lovkrav, at alle planforslag forholder sig til bilag IV-arter. Tilføjelsen får ingen konsekvenser for lokalplanens realisering. Forvaltningen er ligeledes blevet opmærksom på, at bestemmelsen om facader, §7 stk. 1 b) ikke er fyldestgørende, når der står at facader skal være i minimum 45 % buet glas. Forvaltningen foreslår derfor, at bestemmelsen ændres til, at facader skal være i minimum 90 % glas, heraf 45 % buet glas. De præcise forslag til ændringer fremgår af bilag 6.

Byliv

Planforslaget vil sikre passage på tværs af kanalen - mellem den kommende parkeringskælder og Operaen. Både udendørs og indendørs områder af broen får offentlig adgang. Udover en overdækket forbindelse for operagæster der ankommer i bil, vil den nye bro sammen med den eksisterende bro og deres omgivelser indrettes til et offentligt tilgængeligt byrum. Fra den nuværende stiforbindelse vil der være adgang til glasgangen og mulighed for passage på tværs af glasgangen. Midt på landskabsbroen placeres en bænk.

Bæredygtighed og Bynatur

Landskabsbroen udformes i organiske former og med flere grønne elementer, så den bliver en forlængelse af Operaparken. Planforslaget har bestemmelser for udformning af de områder, som omgiver glasgangen - både på selve broen og på begge sider af kanalen, idet områderne skal udformes som grønne byrum. Der skal plantes minimum seks nye træer, og der skal etableres bede med beplantning. Der er bestemmelser om, at taget må udføres med elementer til udnyttelse til solenergi, og at resten skal etableres som grønt tag.

Høring

Hovedsynspunkter fremkommet i høringsperioden
De fem modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 4. I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Henvendelse fra Københavns Museum (bilag 4, henvendelse 3)

Der gøres opmærksom på, at der i niveau under vandspejl er høj sandsynlighed for fund af fortidsminder.

Metroselskabet og Banedanmark (bilag 4, henvendelse 1 og 2)

Metroselvskabet og Banedanmark har ingen bemærkninger.

Slots- og Kulturstyrelsen har følgende hovedsynspunkter (bilag 4, henvendelse nr. 5)

 1. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke noget imod en ny og overdækket bro, men mener at betegnelsen ”Landskabsbro” og broens organiske former og beplantning er fremmed for området, og slører Holmens militær-industrielle kulturmiljø.
 2. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at en bro med overdækning udføres i et formsprog som harmonerer med Holmens karakteristiske bebyggelsesstrukturer.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Det fremgår af planforslaget, at lokalplanområdet er udpeget som kulturmiljø. Den overdækkede forbindelse bliver maksimalt fem meter høj og placeres på Dokøens vestlige side i ca. 200 meters afstand fra Holmens bevaringsværdige bebyggelse mod øst. Derved har broen ikke et omfang eller en placering, der på afgørende måde forandrer kulturmiljøet.
 2. Broen viderefører de organiske former og den type beplantning, som er introduceret med den kommende Operapark, der blev vedtaget med tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II.

Hovedsynspunkter i én henvendelse fra to borgere (bilag 4, henvendelse nr. 4)

 1. Ønsker redegørelse for, hvorfor der er behov for en overdækket bro.
 2. Mener, at broens og parkens organiske udformning er et fremmedelement i forhold til Holmens industrihistorie, regulære karakter, åbne kig og markante akser. Indsigerne mener, at Holmens karakter bør videreføres i områdets nye anlæg, og at det konkrete forslag ikke bør tillades.
 3. Mener, at broen bryder sigtelinjerne og slører vandet som landskabselement.
 4. Savner, at der tages stilling til, hvordan broen påvirker Holmens helhedsindtryk.
 5. Der spørges til, om der allerede er præcedens eller om dette vil danne præcedens - for andre sager med volumener på tværs af sigtelinjer.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Bygherres samlede projekt med parkeringskælder og park forudsatte en gangtunnel fra den nye parkeringskælder til Operaens kælder. Tunnelen er ikke omfattet af tillæg 5, da lokalplaner ikke regulerer arbejder under jorden/kanalen. Der viste sig dog store konstruktionsmæssige udfordringer ved føre en underjordisk tunnel under kanalen og gennem Operaens fundament. Således opstod ønsket om en alternativ, overdækket forbindelse, hvorfor bygherre nu ønsker tunnelen erstattet med en overdækket bro over kanalen.
 2. Se forvaltningens bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsens henvendelse ovenfor (bilag 4, henvendelse 5).
 3. Broens glasvægge skal sikre mest muligt ind- og udkig og er tænkt etableret med en type glas, som er mindre reflekterende. Broen vil dog ikke fremstå helt transparent og vil, til en vis grad, påvirke sigtelinjen langs Operaens sydside. Med en maksimal højde på 5 meter og den store afstand til Takkelloftgraven for enden af kanalen får broen en relativ lille indvirken på sigtelinjen. Kanalen som landskabselement på tværs af Dokøen har en relativ kort historie, da den blev etableret ved anlæggelse af Operaen i 2001-2004. Kanalen krydses allerede i dag af to broer, hvoraf den ene udbygges med den projekterede landskabsbro. Kanalen vil fortsat bestå som et landskabselement.
 4. Lokalplanforslaget har illustrationer af, hvordan broen forventes at påvirke det visuelle indtryk af Holmen. Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger til Slots- og Kulturstyrelsens henvendelse ovenfor (bilag 4, henvendelse 5).
 5. Der er ikke præcedens fra tidligere lokalplansager. Lokalplantillægget vil heller ikke danne præcedens, da ethvert projekt skal vurderes ud fra den konkrete kontekst.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

                Søren Wille

                                               Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne mener, at siddepladserne langs broen fremstår begrænsende og indikerer ‘dark design’, hvorfor vi opfordrer til, at siddepladsernes formgivning revurderes, og at der samtidig arbejdes på, at der i samspil med de grønne kvaliteter kommer flere siddepladser og -muligheder langs broen, så flere kan få glæde af den gode udsigt.”

Til top