Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan 398 Ørestad Syd, Amager Vest

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan Ørestad Syd. Forslaget muliggør, at der kan opføres en daginstitution.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende tillæg 4 til lokalplan Ørestad Syd (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Problemstilling

Bygherre på Ørestads Boulevard 224 ønsker at opføre en daginstitution som nøglefærdigt byggeri på vegne af Københavns Kommune. Den gældende lokalplan fastlægger ikke et byggefelt på matriklen. Derfor er der behov for et tillæg til lokalplanen, hvis placering af en daginstitution skal muliggøres. Ny kapacitet på daginstitutionsområdet i Ørestad Syd er en del af Budget 2018 (A, F, O og Ø) (BR 8. september 2017). Forslag til tillæg til lokalplanen har været i høring fra den 8. februar 2021 til den 5. april 2021. Forvaltningen har modtaget 15 henvendelser. Høringen har givet anledning til ændringsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplan har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen ønsker at placere en daginstitution på ca. 2.900 m2 i området, der har et behov for permanente daginstitutionspladser, idet flere grupper allerede er startet i tidlig opstart i pavilloner i Ørestad Syd. Daginstitutionen forventes ibrugtaget i 2023 og skal rumme 17 grupper svarende til ca. 275 børn og 50 personale. Lokalplantillægget muliggør et byggeri i op til fem etager, primært med træ på facaden og støjafskærmning af trafikstøj i form af skurbebyggelse og glasskærme mod Ørestads Boulevard.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en ændring af lokalplanforslagets bestemmelser om byggefelter for at muliggøre ønsker fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om en ekstra adgang fra 1. sal til terræn og yderligere mindre bebyggelse som fx overdækning og bålhus i terræn. Bestemmelse om trædæk i kantzone fjernes for at muliggøre en mere fleksibel indretning af legearealerne. De præcise forslag til ændringer fremgår af bilag 5.

Byliv

København skal efter Fællesskab København indrette byrummene, så de kan bruges til flere af hverdagens gøremål på den samme plads. Planforslaget understøtter denne ambition ved at sikre adgang for offentligheden til daginstitutionens legeplads udenfor institutionens åbningstid. Der muliggøres desuden offentlig passage mellem Ørestads Boulevard og Kalvebod Fælled ligeledes udenfor institutionens åbningstid.  

Parkering

Parkeringsnormen følger Kommuneplan 2019’s parkeringsnorm for daginstitutioner på 1:286. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at sænke parkeringsnormen yderligere, da der er behov for både parkeringsmulighed for ansatte og for afsætning i nærhed af daginstitutionen. Der forventes at blive etableret seks afsætningspladser på Ørestads Boulevard. Den øvrige parkering vil foregå i nærmeste parkeringshus indenfor en afstand af ca. 200 m. Den samlede parkeringsdækning vil være 11 pladser ved fuldt udnyttet byggeret. Cykelparkering placeres ved indgang til institutionen.

Høring

Hovedsynspunkter fremkommet i høringsperioden

De 15 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 4. I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor. Amager Vest Lokaludvalg afholdt digitalt borgermøde den 11. marts 2021, hvor 14 borgere deltog. Deltagernes spørgsmål og bemærkning fremgår af og danner baggrund for lokaludvalgets høringssvar (bilag 4, henvendelse nr. 10)

Amager Vest Lokaludvalg (bilag 4, henvendelse nr. 10)

 1. Amager Vest Lokaludvalg giver udtryk for, at placeringen af daginstitutionen er uheldig, da der vil være udfordringer med trafikbelastningen i form af støj og luftforurening, trafiksikkerhed og at forholdene for de bløde trafikanter er for dårlige.
 2. Lokaludvalget bemærker at daginstitutionens størrelse er problematisk, og at der i dag bygges for store institutioner på for lidt plads.
 3. Lokudvalget foreslår blandt andet, at Ørestads Boulevard flyttes mod nord for at give bedre plads til daginstitutionen, og at der etableres en sti til Otto Mønsteds plads, som skal servicere fodgængere og cyklister fra Ørestad Syd, vest for institutionen.

Forvaltningens bemærkninger:

Lokaludvalgets synspunkter er sammenfaldende med borgernes henvendelser samt henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser. Forvaltningen kommenterer samlet nedenfor.

Myndigheder og andre offentlige instanser (bilag 4, henvendelse nr. 4 og 11)

 1. I en henvendelse fra Sund & Bælt bemærkes, at placeringen af daginstitutionen er i konflikt med en eventuel fremtidig udbygning af Ørestads Boulevard fra to til fire spor, som er en forudsætning for trafikafviklingen til og fra Øresundsmotorvejen.
 2. Tårnby Kommune fremfører i deres henvendelser, at områder med lave parkeringsnormer tæt på kommunegrænsen giver problemer med parkering på den anden side af kommunegrænsen i Tårnby Kommune særligt ved parkeringsplads til Naturcenter Amager.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Forvaltningen er opmærksom på muligheden for at udvide Ørestads Boulevard til fire spor i fremtiden. Det er forvaltningens vurdering, at en eventuel udvidelse af Ørestads Boulevard ikke umuliggør daginstitutions placering, da der fortsat er plads på området nord for den nuværende vej.
 2. Forvaltningen er opmærksom på, at der er en parkeringsproblematik i områder, som ligger tæt på kommunegrænsen, og at lokalplanforslaget ikke forhindrer brugerne af daginstitutionen i at parkere på parkeringspladsen til Naturcenter Amager. Forvaltningen er i dialog med Tårnby Kommune, og hvis parkering viser sig at give for store udfordringer, vil forvaltningen sammen med Tårnby Kommune forsøge at finde en løsning. Lokalplanforslaget følger kommuneplanens rammer, som er et udtryk for Københavns Kommunes ønsker til mobilitet og parkeringsforhold. Kommuneplanen giver mulighed for at øge parkeringsnormen, hvor der er dårlig adgang til offentlig transport, hvilket ikke er tilfældet med placeringen ved Vestamager Metrostation

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

 1. Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker mulighed for en udvendig trappe fra 1. sal til terræn. En anden henvendelse bemærker institutionens størrelse.
 2. I syv af henvendelserne udtrykkes der bekymring for de trafikale forhold og ønsker om bedre afsætningsmuligheder. En af henvendelserne forslår en stiforbindelse fra Hein Heinsens Plads til daginstitutionen for at tilgodese de bløde trafikanter.
 3. I en henvendelse ytres der ønsker om nærmere undersøgelser af trafikstøj og luftforurening, som skal tage udgangspunkt i et scenarie med en fire-sporet vej.
 4. I to henvendelser anføres ønsker om en anden placering af daginstitutionen af hensyn til den beskyttede natur på Kalvebod Fælled.
 5. I en henvendelse gives udtryk for at udearealet til daginstitutionen ikke er tilstrækkeligt.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Ønsket om mulighed for udvendig trappe fra 1. sal til terræn imødekommes med ændringer i lokalplanens bestemmelser, da flere adgangsmuligheder giver et bedre flow mellem daginstitution og udendørs legearealer. Til daginstitutionens størrelse bemærkes, at det er et ønske fra de bestillende forvaltninger.
 2. Der planlægges for seks parkeringspladser til afsætning. Det er forvaltningens vurdering, at Ørestads Boulevard har kapacitet til at håndtere biltrafik til de seks afsætningspladser. For gående og cyklister vil der være krydsningsmulighed i et kommende lysreguleret fodgængerfelt ved ’Den Røde Port’ (indgangen til Kalvebod Fælled ved p-pladsen til Naturcenter Amager). Forslaget om en stiforbindelse ligger udenfor det nuværende lokalplanområde, men er en god idé, som kan indarbejdes i et eventuelt fremtidigt projekt for nabogrunden.
 3. De nuværende trafikstøjsanalyser tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning for fremskrivning af trafik i beregningsgrundlaget. Ørestads Boulevard overholder EU’s luftkvalitetsgrænseværdier, og der vil være gode muligheder for opblanding af luften på den åbne placering ud til Kalvebod fælled.
 4. Bygherre har oplyst, at de på baggrund af forundersøgelser ikke forventer et behov for nedramning af pæle til fundering, og at grundvandsforholdende kun vil blive påvirket meget lokalt grundet den begrænsede kælder. Forvaltningens vurdering er derfor at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de fredede plante- og dyrearter på Kalvebod Fælled, som særligt er sensitive overfor ændringer i grundvandsstand og støj i yngleperioden.
 5. Friarealerne udgør 100 % af daginstitutionens areal i overensstemmelse med kommuneplanen, og bygherre har fokus på at skærme tagterrassen for vind, og sikre at indretningen tilpasses børnenes behov.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

               Søren Wille
                                                  / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, O og Ø.

Imod stemte: C og V.

Undlod at stemme: Å.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker at bevare dette grønne område. Vi frygter, at det vil tage udsynet til Kalvebod Fælled, og kan forringe trafiksikkerhed i svinget på Ørestad Boulevard/Otto Bachesvej. Vi lægger desuden vægt på høringssvarene fra sund & Bælt samt Tårnby Kommune og fremkommelighed og parkering.”

 

Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at der udarbejdes en plan for cykeltrafikken, så det bliver muligt for cyklister at komme frem og tilbage fra Asgars Jorns Alle uden at man skal krydse Ørestad Boulevard. Partierne ønsker, at luftforureningen omkring daginstitutionen følges og registreres systematisk, da trafikken på Ørestads Boulevard sandsynligvis stiger og derved skaber risiko for et øget antal skadelige partikler”.

 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne mener, at biltrafikken kommer til at køre for tæt på byggeriet og ønsker foranstaltninger for at sikre afstand mellem nordsiden af bygning og forløbet af Ørestad Boulevard, eventuelt en flytning af vejbanen mod nord, således at der er god plads til cyklende og gående langs institutionen ved Boulevardens syd-side. Det kan også give mening at skabe en stump dobbeltrettet cykelsti, således at cyklende fra institutionen kan blive på samme side, når de skal transportere sig fra institutionen og videre mod Hein Heinsens Plads og resten af det sydlige Ørestad.”

Til top