Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Medlemsforslag om altaner er opsat korrekt (udsat sag)

Se alle bilag

 

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at indhente en opgørelse fra selskabet Altan.dk om i hvilke ejendomme Altan.dk har opsat altanerne på 4. sal eller højere.
  2. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at indhente dokumentation fra Altan.dk om, hvordan hver enkelt altan er monteret samt indenfor lovgivningens rammer at gennemføre et relevant tilsyn af de altaner, hvor Altan.dk ikke kan dokumentere en korrekt ophængning.
  3. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen efter modtagelsen af dokumentationen, at vurdere muligheden for at oprette et site på nettet, hvor boligforeninger aktivt kan indberette forhold vedrørende altaner opsat af Altan.dk.

(Stillet af Dansk Folkeparti)

MOTIVERING

Berlingske omtaler, (1. maj 2021 - se bilag 1), en sag hvor en beboer på Vesterbro gennem sit ihærdige arbejde har afsløret, at selskabet Altan.dk i første omgang havde monteret hans altan på en måde der ikke lever op til sikkerhedskravene. Ifølge det oplyste blev altanen kun forankret i ydermuren uden forstærkninger under gulvet i den pågældende lejlighed eller op mod de bærende konstruktioner. Det er velkendt, at Altan.dk har opsat mange altaner i Københavns Kommune, og der er nu skabt utryghed om, hvorvidt der er et antal yderligere altaner der ikke er monteret korrekt i forhold til sikkerhedsnormerne.

Af omtalen i Berlingske fremgår det, at forvaltningen har reageret meget langsomt på borgerens henvendelser, uagtet at det handler om en sag om borgernes sikkerhed. På den baggrund foreslås det at pålægges Teknik- og Miljøforvaltningen at indhente en opgørelse fra selskabet Altan.dk om i hvilke ejendomme Altan.dk har opsat altanerne på 4. sal eller højere. De højere etager er relevante, idet en evt. nedstyrtning fra høj højde naturligvis er mest alvorlig, men også fordi, at murene på en ejendom typisk er tyndere på de øverste etager. Forvaltningen pålægges herefter at indhente dokumentation fra Altan.dk om, hvordan hver enkelt altan er monteret samt at gennemføre et aktivt tilsyn af de altaner, hvor Altan.dk ikke kan dokumentere en korrekt ophængning. Endelig pålægges det forvaltningen at oprette et site på nettet, hvor boligforeninger aktivt kan indberette forhold vedrørende altaner opsat af Altan.dk. Dette materiale skal benyttes til at krydstjekke med oplysningerne indberettet af Altan.dk

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af 1. at

”at teknik- og miljøudvalget, uden ugrundet ophold, pålægger Borgmesteren og teknik- og Miljøforvaltningen, at indhente en opgørelse fra Altan.dk om i hvilke ejendomme Altan.dk har opsat altanerne på 4. sal samt højere etager”.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 7. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: O.

Imod stemte: A, F, Ø og Å.

Undlod: C og V.

 

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af 2. at

”at teknik- og miljøudvalget, uden ugrundet ophold, pålægger Borgmesteren og teknik- og Miljøforvaltningen, at indhente dokumentation fra Altan.dk, om hvordan hver enkelt altan er monteret på 4. sal og opefter, samt indenfor lovgivningens rammer, at gennemføre et relevant tilsyn af de altaner, hvor Altan.dk ikke kan dokumentere en korrekt ophængning”.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 7. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: O.

Imod stemte: A, F Ø og Å.

Undlod: C og V.

 

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) som nyt 4. At

”at teknik- og miljøudvalget pålægger Borgmesteren og teknik- og miljøforvaltning, under hensyn til sagens hast og vigtighed for beboernes sikkerhed, at finansiere evt. merudgifter til kontrol af lovlighed af altanopsætning, indenfor rammen af forvaltningens midler”.

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 7. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: O.

Imod stemte: A, F, Ø og Å.

Undlod: C og V.

 

Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) som nyt 5.

”at teknik- og miljøudvalget vil se positivt på evt. fremtidig bevilling til formålet, såfremt den ekstra og meget nødvendige kontrol vil kræve det”.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag som erstatning til 1. at-punkt (ÆF5):

 

”at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling, der indeholder forvaltningens vurdering af, hvordan og med hvilket ressourcetræk forvaltningen kan indhente en opgørelse fra selskabet Altan.dk om, i hvilke ejendomme Altan.dk har opsat altanerne på 4. sal eller højere.”

 

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 7 stemmer mod 1. 2 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, Ø og Å.

Imod stemte: O.

Undlod at stemme: C og V.

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag som erstatning til 2. at-punkt (ÆF6):

 

”at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling, der indeholder forvaltningens vurdering af, hvordan og med hvilket ressourcetræk forvaltningen kan indhente dokumentation fra Altan.dk om, hvordan hver enkelt altan er monteret samt indenfor lovgivningens rammer at gennemføre et relevant tilsyn af de altaner, hvor Altan.dk ikke kan dokumentere en korrekt ophængning.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 7 stemmer mod 1. 2 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, Ø og Å.

Imod stemte: O.

Undlod at stemme: C og V.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag som erstatning til 3. at-punkt (ÆF7):

 

”at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en indstilling, der indeholder forvaltningens vurdering af, hvordan og med hvilket ressourcetræk forvaltningen kan

oprette et site på nettet, hvor boligforeninger aktivt kan indberette forhold vedrørende altaner opsat af Altan.dk.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 7 stemmer mod 0. 3 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, Ø og Å.

Imod stemte:

Undlod at stemme: C, O og V.                       

 

 

Det således ændrede medlemsforslag blev godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten  afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne støtter intentionen i DF’s medlemsforslag men frygter, at ressourcetrækket på byggesagsbehandlingen vil være for omfattende til at blive håndteret indenfor eksisterende budgetter og mener, at en ekstra indsats på altanområdet skal ske via tildeling af yderligere budgetmidler til byggesagsbehandlingen.”  

 

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Det er vigtigt, at altaner er hængt korrekt op og ikke udgør en sikkerhedsrisiko. Vi har behov for, at der føres det fornødne tilsyn med, hvorvidt altaner hænger korrekt, hvis der er tvivl herom. Det er oplyst, at nyere altaner er undergivet skærpede regler i Bygningsreglement 2018”.

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”DF har stemt imod udvalgets vedtagne handlingsplan, da det på ingen måde følger intentionerne i DF’s medlemsforslag om, at man uden ugrundet ophold, skal gennemføre den kontrol, som situationen og hensynet til borgernes sikkerhed kræver. Det er efter DF’s opfattelse dybt kritisabelt”.

Til top