Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Medlemsforslag om flytning af gang- og cykelbro

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med Københavns Roklub og By & Havn at udarbejde et oplæg til politisk drøftelse om, hvordan såvel roklubbens medlemmer som de krydsende borgere til fods eller på cykel sikres mod farlige situationer på roklubbens forplads.
  2. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at forelægge oplægget til politisk drøftelse senest i august 2021.
  3. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at vurdere, om der er hjemmel til på baggrund af den politiske drøftelse at udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2022 om finansiering af en flytning af gang- og cykelbroen.

(Stillet af Venstre)

Motivering

Københavns Roklub ligger på Tømmergravsgade 13 i Sydhavnen. Ejendommen er omfattet af lokalplanen for Enghave Brygge og ejes af By & Havn, som således er roklubbens udlejer. 

Til roklubben hører et bådehus og en bådeplads, hvor bådene håndteres, når de skal ned i og op fra vandet. Bådepladsen i Københavns Roklub er designet, så den har samme længde som bådehuset og ikke længere. Det betyder, at bådene spærrer hele længden mellem bådehus og vand af, når de fragtes ned i og op fra vandet.

Der er i lokalplanen for Enghave Brygge planlagt en bro i et hjørne af roklubbens grund, som indgår i det system af offentligt tilgængelige promenader og stier for cyklister og fodgængere, der generelt er langs vandkanten i Københavns Havn. Det betyder, at cyklister og gående kommer til at færdes over bådepladsen samtidig med, at bådene skal kunne passere på tværs.

Med flere tusind nye beboere på Nobelholmen og Tangholmen er det ikke vanskeligt at forudse en heftig krydsende trafik især i myldretiden, hvor de som går eller cykler på arbejde, i skole eller andet, vil være i deres gode ret til bruge roklubbens bådeplads til gennemkørsel på grund af broens placering. Om morgenen er der typisk seniorroere på bådepladsen, og om eftermiddagen er det ungdomsroere, som med deres både kan løbe ind i en mængde cyklister og gående. Mødet mellem cyklister og robåde på vej ud af bådhallen vil nemt kunne blive en farlig cocktail og i værste fald føre til trafikale ulykker med både materiel- og personskader. Det er helt unødvendigt, og Venstre ønsker, at forvaltningen afdækker andre placeringer af broen.

Andre steder i byen er der eksempler på, at områdets lokalplan er ændret, så den cyklende trafik føres bagom etablerede anlæg - og som her idrætsanlæg - og dermed ikke placeres helt ude ved vandkanten.

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Sagen blev udsat.

Til top