Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Såning af blomsterstriber på kommunens arealer

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et konkret forslag om hvilke kommunale arealer, der kan omlægges til blomsterstriber og - eng for at fremme biodiversiteten og insekternes liv i byen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningens og de øvrige forvaltningers forslag til, hvilke uudnyttede kommunale arealer, der kan tilsås med vilde blomster, danner grundlag for et budgetnotat til Budget 2022, hvis der fremsættes et politisk ønske om det.

  2. at der hermed er gjort op med medlemsforslag om såning af blomsterstriber stillet af Venstre på Borgerrepræsentationens møde den 29. oktober 2020 (jf. bilag 2).

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 29. oktober 2020 et medlemsforslag om såning af blomsterstriber, stillet af Venstre, der pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling, der redegør for mulighederne for at fremme biodiversitet ved såning af blomsterstriber på kommunens arealer herunder finansiering af tiltaget.  

Løsning

Striber eller enge med vilde blomster i et bymiljø kan være med til at opretholde og fremme biodiversitet i byen. Det er især insekterne, der i første omgang får gavn af flere vilde blomster. Mange såkaldt bestøver-insekter har brug for blomster for at få føde, der består af både nektar og pollen. En stor tæthed af blomsterressourcer i byen vil derfor være med til at understøtte bestanden af bier og insekter. Hvis der sås blomster fra hjemmehørende arter, vil blomsterne ligeledes understøtte flere af de vilde bier og andre hjemmehørende insekter. Derudover vil blomsterstriber øge oplevelsen af byrummene i blomstringssæsonen.

Som det fremgår af motivationsteksten til medlemsforslaget, råder Københavns Kommunes forvaltninger tilsammen over mange arealer, der i dag er udlagt til græsplæner, er asfalterede eller flisebelagte, og som ikke har et selvstændigt brugsformål. Der er tale om forskelligartede arealer som eksempelvis græsstriber langs boldbaner og skoler, dele af parker, mindre forhaver til institutioner og plejehjem mv. Forvaltningen har bedt de enkelte forvaltninger, inklusive Teknik- og Miljøforvaltningen selv, om at udpege og opmåle arealer af denne type, for at kortlægge det potentiale, som medlemsforslaget lægger op til at udnytte til flere vilde blomster i byen.

Inddragelse af de andre forvaltninger

Teknik- og Miljøforvaltningen har således indsamlet de øvrige forvaltningers bud på egnede arealer i en høringsperiode fra 3. februar til 1. april 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget svar fra alle forvaltningerne med mange positive tilbagemeldinger, og en række konkrete udpegede arealer (jf. bilag 3). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fundet tre arealer, men der mangler afklaring af, hvor mange kvadratmeter det dækker over. Kun beskæftigelsesforvaltningen har ikke fundet egnede steder ved de ejendomme de råder over, da de typisk ligger op ad vej- og fortovsarealer, der ikke levner plads til striber med blomsterbede.

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen v. Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen har tilsammen fundet 70.294 antal m2 (ca. 7 hektar) i København, der kan omlægges til blomstereng og dermed bidrage til at fremme natur og biodiversitet i byen. Hvis der er politisk opbakning til forslaget, vil Teknik- og Miljøforvaltningen gå i dialog med de involverede forvaltninger og afklare om der eventuelt kan skabes synergi og stordriftsfordele ved at samle hele eller dele anlægsarbejdet hos Teknik- og Miljøforvaltningen, som har erfaring med dette arbejde fra tidligere projekter.

Tidshorisont for blomsterstriber i byen

Ønsker forvaltningerne ikke at samle hele eller dele af anlægsopgaven i Teknik- og Miljøforvaltningen, vil det som udgangspunkt være de enkelte forvaltninger, der skal implementere løsningerne. Det vil dog være Teknik- og Miljøforvaltningens faglige anbefaling, at man - for at få størst mulig værdi af blomstersåningen - forbereder jorden i efteråret 2022, hvorefter frøene sås, og blomstring vil finde sted i foråret 2023. Det er en relativt lang tidshorisont før effekten er synlig i byen, men den foreslåede proces vil sikre bedre og tættere blomsterstriber. Ved såning i efteråret efterligner man naturen, hvor frøene kastes af planterne i sensommeren og får tid til at etablere sig. Derudover kræver nogle arter frost, før de spirer. Sås blomsterne i det sene forår, er der risiko for, at spirerne tørrer ud, inden de udvikler sig, eller at anlægget kræver ekstra ressourcer i form af vanding. Denne risiko er relativt høj i lyset af, at det i de sidste år været meget tørt i det sene forår.

Økonomi

Anlæg af blomsterstriber på de foreslåede arealer ligger uden for forvaltningernes eksisterende rammer og kan derfor kun realiseres, hvis der bevilliges midler til det i Budget 2022. Dette forudsætter politisk bestilling på et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen, forudsat at der fremsættes et politisk ønske om budgetnotat, udarbejde dette til forhandlingerne om Budget 2022.

Budgetnotatet udarbejdes i samarbejde med de øvrige forvaltninger og indebærer et relativt omfattende arbejde med den videre kvalificering af samtlige arealer og priser. Forvaltningen vil påbegynde dette arbejde ved bestilling på budgetnotat.

 

Søren Wille

                                                    /Nikolaj Hvingtoft Hansen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Sagen blev udsat.

Til top