Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Sikker skolevej på Backersvej (etape 1), Amager Øst

Se alle bilag

Der skal tages stilling til projektforslag og frigivelse af midler til første etape af forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej på strækningen fra Øresundsvej til Samosvej.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1.at projektforslag til forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 24,3 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat 26,5 mio. kr. til første etape af forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej, hvoraf 2,5 mio. kr. var stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling projektforslaget for etape 1 på Backersvej og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler.

Løsning

De nuværende forhold på Backersvej giver anledning til uagtsom kørsel og forhøjet hastighed hos bilister samt en øget risiko for trafikulykker, hvilket gør, at Backersvej opleves som utryg af borgere, forældre og skolebørn. Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg og borgere i lokalområdet og omfatter strækningen på Backersvej mellem Øresundsvej og Samosvej, jf. bilag 2. Strækningen er ca. 1 km og fungerer bl.a. som skolevej for elever til og fra Skolen ved Sundet, og herudover ligger der en række daginstitutioner. Projektet består i at etablere følgende tiltag, der skal øge trafiksikkerheden og trygheden på strækningen.

Tabel 1. Oversigt over tiltag og effekt

Tiltag

Effekt

Cykelstier, fortove og busperroner

På hele strækningen etableres enkeltrettede cykelstier, gennemførte fortove og hævede overkørsler. Hertil etableres busperroner mellem cykelsti og fortov.

Tiltagene øger trafiksikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

 

Støttepunkter og bump

På strækningen etableres fem støttepunkter samt pudepump. Det eksisterende torontoanlæg mellem Marengovej og Luganovej nedlægges og erstattes af et støttepunkt, jf. bilag 4B.

Tiltagene sikrer bedre krydsningsforhold for fodgængere. Støttepunkterne er med til at ændre vejgeometrien, hvilket får køretøjer til at nedsætte hastigheden, for derved at øge trafiksikkerheden og trygheden.

Vejens geometri og hastighed

Hastighedszonen ændres fra 50 km/t til 40 km/t, kørebanen indsnævres til en minimumsbredde på 3,25 meter og vejforløbet forskydes.

Tiltagene er med til at nedsætte hastigheden for køretøjer, da vejens geometri og hastighedszonen vil fordre til kørsel med nedsat hastighed, hvilket øger trafiksikkerheden og trygheden.

Signaler

Stoplinjer for køretøjer trækkes tilbage ift. stoplinjer for cyklister, Signalmaster og belægning placeres og udformes med henblik på tilgængelighed.

I krydset Øresundsvej/Backersvej bliver det kun muligt at køre i sydgående retning af ét kørespor. Hvilket af de to kørespor afventer en trafiktælling.

Tiltagene forbedrer trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere.

Træer og byrumsinventar

Der plantes 26 vejtræer og etableres grønne bede i parkeringsspor og støttepunkter. Der etableres byrumsinventar i form af buslæskærme, bænke og skraldespande.

Tiltagene medvirker til langsommere kørsel, hvilket er med til at øge trafiksikkerheden. Hertil skabes et grønnere byrum med forbedret opholdsmuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser for parkering

I Budget 2020 fremgik oprindeligt, at der ikke skulle nedlægges bilparkeringspladser. Det har dog vist sig nødvendigt at omdisponere og nedlægge bilparkeringspladser på strækningen for at kunne ændre vejens geometri og herigennem nedsætte hastigheden og øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, jf. bilag 4.

I projektområdet er der i dag 69 bilparkeringspladser uden for betalingszone. Med projektet nedlægges 31 bilparkeringspladser og reetableres 22 bilparkeringspladser. Det betyder, at der i alt vil være 60 bilparkeringspladser inden for projektområdet, dvs. ni færre parkeringspladser end det nuværende antal pladser.

Tabel 2. Belægningsprocenter

Strækning

Højeste B% 2019

Højeste B% 2020

Nedlæggelse af bilparkering

Reetablering af bilparkering

Øresundsvej – Sixtusvej

122 % kl. 22.00

100 % kl. 22.00

5

0

Sixtusvej – Marengovej

74 % kl. 22.00

83 % kl. 22.00

4

2

Marengovej – Italiensvej

40 % kl. 12.00

50 % kl. 17.00

6

16

Italiensvej – Formosavej

68 % kl. 22.00*

111% Kl. 22.00*

16

4

I alt

31

22

* Tællingen er foretaget fra Italiensvej – Formosavej. Dette projekt er afgrænset ved Samosvej, som er placeret halvvejs på optællingsstrækningen. 

Projektet har ingen konsekvens for cykelparkeringspladser.

Konsekvenser for træer

I Budget 2020 fremgår det, at der ikke fældes træer som en del af projektet, men det har i den videre projektering vist sig ikke at være muligt at undgå at fælde træer. Der er i dag i alt syv træer inden for projektområdet. Med projektforslaget fældes fire seljerøn, som alle er fuldkronede gadetræer, der er opstammet til 4,5 meter. Træerne er plantet i 2007.  Det er nødvendigt at fjerne træerne for at kunne ændre vejens geometri, hvilket nedsætter hastigheden og øger trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, jf. bilag 4. Forvaltningen anbefaler ikke at flytte træerne, da det vil sætte træerne tilbage vækstmæssigt og på sigt giver dårligere træer samt øge risikoen for fremtidige risikotræer, idet stabiliteten forringes ved flytningen.

Med projektforslaget plantes 26 træer af forskellige arter, blandt andet paradisæble, bærmispel, purpur-el. m.fl., hvilket styrker områdets biodiversitet og giver et grønnere byrum. Det betyder, at der i alt vil være 29 træer inden for projektområdet, hvilket er en forøgelse på 22 træer ift. i dag. 

Matrikulære forhold

Med projektet overtager kommunen ca. 675 m2 af matr.nr. 11a, Sundbyøster, København, hvor der er pålagt en servitutbestemmelse om pligt til at afstå arealerne vederlagsfrit til Københavns Kommune, når kommunen har behov for det. Arealet er eksisterende vej- og fortovsareal og skal forsat anvendes til dette. Overtagelsen af arealerne medfører ikke øgede driftsudgifter, da kommunen allerede drifter arealerne ud mod Backersvej, som er offentlig vej. Grundejer er orienteret.

Høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe bestående af medlemmer fra Amager Øst Lokaludvalg og beboere fra lokalområdet. Projektforslaget har været i høring hos Amager Øst Lokaludvalg, Movia og Økonomiforvaltningen. 

Høringssvar fra Lokaludvalg: Amager Øst Lokaludvalg giver udtryk for, at de er meget tilfredse med projektforslaget og inddragelsesprocessen, jf. bilag 5.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen tager lokaludvalgets tilfredshed til efterretning.

Høringssvar fra Movia: Movia bakker generelt op om projektforslaget, men bemærker, at det ændrede vejprofil kan påvirke fremkommeligheden/køretiden for busserne. Movia bemærker desuden, at bump samt afmærkning bør etableres med hensyn til busserne. Movia tilbyder at udarbejde en tilgængelighedsanalyse, der sikrer at stoppestederne er placeret hensigtsmæssigt, jf. bilag 6.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen har inddraget Movia og Økonomiforvaltningen undervejs i udarbejdelsen af projektforslaget. Vejprofilen er udformet med hensyn til buskørsel og den tilladte hastighed på strækningen. Hvis busserne kører efter den tilladte hastighed og vejen i øvrigt indrettes efter hensyntagen til busdrift, vil det nuværende serviceniveau kunne opretholdes. Forvaltningen vil fortsat være i dialog med Movia i udarbejdelsen af udbudsprojektet i forhold til detailprojektering af bump og vejafmærkning. Forvaltningen vil gerne acceptere tilbuddet om, at Movia udarbejder en tilgængelighedsanalyse for stoppestederne, jf. bilag 7.

Der er givet samtykke til projektet fra Københavns Politi. 

Økonomi

I Budget 2020 blev der afsat 26,5 mio. kr. (2020 p/l) til projektering og udførelse af ”Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 1”. Heraf blev 2,5 mio. kr. (2020 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 24,0 mio. kr. (2020 p/l) frigives. Det svarer til 24,3 mio. kr. i 2021 p/l, jf. tabel 2.

Tabel 3 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2021 p/l)

2021

2022

2023

I alt

TMU

Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 1

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

2.505

16.581

5.250

24.336

I alt

 

 

 

2.505

16.581

5.250

24.336

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2020 er der prioriteret anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2020. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

I Budget 2020 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 0,1 mio. kr. i 2022 og på 0,2 mio. kr. fra 2023 frem. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt, igangsætter forvaltningen færdigprojektering og anlæg af projektet. Forventet fysisk anlægsstart er medio 2022 med ibrugtagning juli 2023.

Projektet koordineres med etape 2 for Backersvej, som blev vedtaget ved Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad). Forvaltningen forventer at forelægge en indstilling med projektforslag for etape 2 og frigivelse af anlægsmidler medio 2022.

Søren Wille

                                    /Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt (ÆF1):

”At hastigheden ikke nedsættes permanent, men kun i skoletiden”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, F, O, Ø og Å.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt (ÆF2):

”At der ikke etableres bump i vejen, idet vejindsnævringen vurderes at være tilstrækkelig til at nedsætte hastigheden.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, F, O, Ø og Å.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt (ÆF3):

”At samtlige parkeringspladser skal genetableres inden for nærområdet og inden for projektets økonomi.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, F, O, Ø og Å.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top