Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Handlingsplan for delebilisme 2021-2025

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til første del af ”Handlingsplan for delebilisme i København 2021 – 2025”, herunder at igangsætte de foreslåede initiativer til fremme af delebilisme.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at ”Handlingsplan for delebilisme 2021 – 2025 - del 1”, herunder mål og principper, vil danne grundlag for forvaltningens videre arbejde, jf. herunder og løsningsafsnittet.
 2. at initiativ 5, 11, 12 og 14, jf. løsningsafsnittet igangsættes nu indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme.

Problemstilling

De senere års udvikling har muliggjort nye og smarte måder at dele bil på - både biler, der ejes af private, og biler, der ejes af firmaer eller organisationer. Et lavere bilejerskab og mindre brug af bil sparer plads i byens rum, øger fremkommeligheden og reducerer CO2-udledning, luftforurening og støj.

Der er i Overførselssagen 2019-2020 (Borgerrepræsentationen 4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat midler til at udvide Strategi for delebiler 2017-2020 til også at omfatte delebiler uden fast stamplads. På denne baggrund drøftede Teknik- og Miljøudvalget den 1. februar 2021 indhold og principper for en kommende ”Handlingsplan for delebilisme”. Med afsæt i denne drøftelse og i dialog med en række kerneaktører indenfor området har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet første del af Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 (bilag 2).

Løsning

Handlingsplan for delebilisme skal løbe frem til 2025 og fremme brugen af alle typer delebilisme, dvs. delebiler med og uden fast stamplads, nabo-til-nabo biler og samkørsel.

I 2020 var der ca. 3.180 såkaldte nabo-til-nabo biler, 980 delebiler uden fast stamplads og 250 delebiler med fast stamplads i København, dvs. i alt 4.410 biler fra forskellige delebilsordninger, hvoraf 23 % af bilerne er elbiler. Der er 260 p-pladser til delebiler med fast stamplads i København.

Forvaltningen har udarbejdet første del af Handlingsplan for delebilisme 2021-2025, jf. bilag 2, i dialog med operatørerne på området. Planen udarbejdes i to dele. Første del tager afsæt i den politiske drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2021 og indeholder mål og principper for fremme af delebilisme samt konkrete initiativer, der dels kan implementeres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme, dels på baggrund af politisk bestilling kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

Anden del vil bygge videre på del 1 og samtænke indsatserne på delebilsområdet med den politiske beslutning om niveauet for reduktion af CO2 fra vejtrafikken, der forventes at blive truffet ultimo juni 2021 i forbindelse med den politiske behandling af Tillæg til RoadMap 2021-2025 for KBH 2025 Klimaplanen, samt en eventuelt ændret lovgivning vedrørende ladeinfrastruktur for elbiler, som forventes ultimo 2022.

Del 2 forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget som en samlet handlingsplan for delebilisme i 2022. Handlingsplanen koordineres desuden med udarbejdelsen af handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler og en kommende ny parkeringsstrategi for Københavns Kommune.

Principper for fremme af delebilisme

Handlingsplanen for delebilisme 2021-2025 del 1 er bygget op omkring følgende principper for, hvordan Københavns Kommune bør fremme og prioritere udbredelsen af delebilisme:

 • Grøn omstilling: At fremme en grøn omstilling af delebilsparken
 • Udbredelse: At sikre en bydækkende udbredelse, særligt med fokus på trafikknudepunkter og byudviklingsområder.
 • Typer og samspil: At fremme alle typer delebilisme (delebiler med og uden fast stamplads, nabo-til-nabo biler og samkørsel) og samspillet mellem disse.
 • Merværdier: At synliggøre merværdier i byrummet ved udbredelse af delebilisme.
 • Kommunen går forrest: At kommunen går forrest med egen vognpark og arbejdskørsel.
 • Dialog og rådgivning: At facilitere dialog og vejledning af centrale aktører.

Mål for fremme af delebilisme

Udover de seks principper anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der tages afsæt i nedenstående fire mål, der gør det muligt give en status på indsatsen i forbindelse med den årlige forelæggelse af Mobilitetsredegørelsen. De fire mål er følgende:

 • Alle delebiler med og uden fast stamplads er elbiler i 2025.
 • Der er etableret el-delebilshubs ved trafikknudepunkter, minimum 100 pladser i 2025.
 • 1 % af alle p-pladser på offentlig vej er el-delebilspladser i 2025, svarende til 1.000 pladser.
 • Der etableres pladser til delebiler med fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads per gade i Indre By og brokvartererne inkl. Amagerbro i takt med markedets efterspørgsel.

Initiativer i handlingsplanen

På baggrund af ovenstående principper og mål indgår forslag om følgende initiativer i første del af handlingsplanen:

 Parkering

 1. Etablere ramme på 1.000 el-delebilspladser for både delebiler med og uden fast stamplads (2,2 mio. kr. til skiltning ekskl. provenutab).
 2. El-delebilspladser ved trafikknudepunkter (0,4 mio. kr. til skiltning, indgår i økonomi for initiativ 2).
 3. Samkørselspladser ved trafikknudepunkter (0,2 mio. kr. til skiltning).
 4. Hæve rammen for antal delebilspladser med fast stamplads fra 300 til 1.200 pladser (5,5 mio. kr. til skiltning ekskl. provenutab).
 5. Konceptudvikling for ensartet skiltning til alle typer delebiler (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).
 6. Kortlægning af sammenhæng mellem øget beboerlicens og fremme af brugen af delebiler (0,2 mio. kr.).
 7. Pilotforsøg med parkeringszone for nulemissionskøretøjer (0,9 mio. kr. ekskl. provenutab).
 8. Øget kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser (7,3 mio. kr.).

  Byudvikling og byrum
 9. Byrumsforbedringer i gader med delebilspladser (6,5 mio. kr.).
 10. Pulje til borgerdrevne byrumsforbedringer i gader med delebilspladser (6,4 mio. kr.).
 11. Krav om delebiler i lokalplaner og byplanlægning (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).

  Dialog og rådgivning
 12. Dialog med staten om at indføre incitamenter til samkørsel, højere p-afgift for ulovlig parkering på el- og delebilspladser og om godkendelse af delebilssymbol til afmærkningsbekendtgørelsen (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).
 13. Dialog og rådgivning af borgere, boligforeninger og virksomheder om udbredelse af delebiler og ladeinfrastruktur (1,8 mio. kr.).

  Kommunens egen kørsel og vognpark

  14. Delebiler til kommunens arbejdskørsel (kan håndteres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme).

Tabel 1: Oversigt over sammenhæng mellem mål, principper og initiativer i Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 – del 1

Overordnede mål

KP19: At biltrafikken i 2025 maksimalt udgør 25 % af alle ture, der foretages i København.

Understøtte udbredelse af delebilsordninger i København, herunder arbejde for at etablere et antal delebilspladser med fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads pr. gade i Indre By og brokvarterene inklusive Amagerbro.

Klimaplan KBH 2025: København skal være CO2-neutral i 2025

Mål for delebilisme

- Alle delebiler med og uden fast stamplads er elbiler i 2025

- Der er etableret eldelebilshubs ved trafikknudepunkter, minimum 100 pladser i 2025

- 1 % af alle p-pladser på offentlig vej er eldelebilspladser i 2025, svarende til 1.000 pladser

- Der etableres pladser til delebiler med fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads per gade i Indre By og brokvartererne inkl. Amagerbro i takt med markedets efterspørgsel

Principper

Grøn omstilling

At fremme en grøn omstilling af delebilsparken

Udbredelse

At sikre en bydækkende udbredelse

Særlig fokus på:

- Kollektive trafikknudepunkter

- Byudviklingsområder

Typer og samspil

At fremme alle typer delebilisme (delebiler med og uden fast stamplads, nabo-til-nabo biler og samkørsel) øge samspillet

Merværdier

At synliggøre merværdier i byrummet ved udbredelse af delebilisme

Kommunen går forrest

At kommunen går forrest med egen arbejdskørsel

Dialog og rådgivning

At facilitere dialog og rådgivning af centrale aktører

Initiativer i handlingsplanen

Parkering

1. Etablere ramme på 1.000 el-delebilspladser for både delebiler med og uden fast stamplads

2. El-delebilspladser ved trafikknude­punkter

4. Samkørselsplad­ser ved trafikknude­punkter

4. Hæve rammen for p-pladser til delebiler med fast stamplads fra 300 til 1.200 pladser

5. Konceptudvikling for ensartet skiltning til alle typer delebiler

 

6. Kortlægning af sammenhæng mellem øget beboerlicens og fremme af brugen af delebiler

7. Pilotforsøg med parkeringszone for nulemissionskøretøjer

 

8. Øget kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser

 

 

Byudvikling og byrum

Dialog og rådgivning

Kommunens egen kørsel og vognpark

9. Byrumsforbedringer i gader med delebilspladser

12. Dialog med staten om at indføre incitamenter til samkørsel, højere p-afgift for ulovlig parkering på el- og delebilspladser og om godkendelse af delebilssymbol til afmærkningsbekendtgørelsen

14. Delebiler til kommunens arbejdskørsel

10. Pulje til borgerdrevne byrumsforbedringer i gader med delebilspladser

13. Dialog og rådgivning med borgere, boligforeninger og virksomheder om udbredelse af delebiler og ladeinfrastruktur

11. Krav om delebiler i lokalplaner og byplanlægning

 

 


Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Initiativ 5, 11, 12 og 14 vil kunne gennemføres indenfor forvaltningens eksisterende driftsramme. De indsatser, der kræver yderligere finansiering (initiativ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 13), kan på baggrund af politisk bestilling indgå i kommende budgetforhandlinger, jf. bilag 5.

Realiseringen af initiativ 4 (Hæve rammen for antal delebilspladser med fast stamplads fra 300 til 1.200 pladser)vil ud fra forvaltningens praksis indtil nu forudsætte en efterspørgsel fra delebilsudbyderne, da pladserne kun er blevet etableret på baggrund af efterspørgsel fra udbydere af delebiler med fast stamplads, da det ellers forventeligt vil have den effekt, at der vil være ubenyttede og dermed tomme p-pladser.

Provenutabet for konvertering af p-pladser vil som udgangspunkt ikke have finansiel betydning for Københavns Kommune, idet mindreindtægterne modregnes i afregningen med staten.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte indsatser, der kan finansieres indenfor den eksisterende driftsramme (initiativ 5, 11, 12 og 14), jf. bilag 5.

Søren Wille

                                                        /Lone Byskov

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Indstillingen blev godkendt med 7 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte: A, F, Ø og Å.

Imod stemte:  C og V.

Undlod at stemme: O.

Det tekniske ændringsforslag var sendt i skriftlig votering i perioden 7. - 9. juni 2021. Det tekniske ændringsforslag blev godkendt med stemmerne 8 mod 2. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

Undlod: O.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ser gerne en hurtig konvertering til elbiler, og ser gerne så mange private delebiler som muligt. Vi synes, at kommunen skal understøtte en overgang til elbiler ved at få kommercielle aktører til at udbrede mulighederne for elladestandere. Vi mener, at denne delebilspolitik forsøger at snige mange andre hensyn ind, når man begynder at takle om byrumsforbedringer for at fremme delebiler. Kommunen skal servicere borgernes efterspørgsel og en grønomstilling, men ikke bruge en grøn omstilling af bilparken til at fremme helt andre formål.”

Til top