Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Endeligt udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til revideret udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021, godkende tidsplan og beslutte at sende planen i offentlig høring.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at ændringsforslag 1-9 indarbejdes i revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at ændringsforslag 15-21 indarbejdes i revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget,

3. at godkende, at ændringsforslag 10-14 om partnerskabsmodel indarbejdes i revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

4. at godkende tids- og procesplan for det videre arbejde med Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

5. at godkende, at revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 med godkendte ændringsforslag sendes i offentlig høring og høring i Bevillingsnævnet

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på deres møder henholdsvis den 8. marts og 17. marts 2021 første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts 2021 blev det godkendt, at forvaltningerne udarbejder et endeligt høringsudkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 til udvalgene.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2021 besluttede et enigt udvalg at sende forslaget tilbage og anmodede om at få fremlagt nyt forslag til første behandling.

Efterfølgende behandlede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 29. april 2021 revideret udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Kultur- og Fritidsudvalgets besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser, at der skulle afholdes et ekstraordinært møde den 18. maj 2021 om sagen, således at sagen kunne optages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2021 og efterfølgende sendes i offentlig høring. Tilsvarende skal sagen behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2021

Med denne indstilling fremlægges revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (bilag 1) samt katalog med ændringsforslag indenfor hver af de to forvaltningers ressort (bilag 2 inklusiv bilag A omhandlende partnerskabsmodel). Det oprindelige initiativkatalog er ligeledes vedlagt (bilag 3).

Der er til indstillingen udarbejdet et nyt oversigtsbilag over initiativer og estimeret finansieringsbehov (bilag 4).

Endvidere er vedlagt forslag til tids- og procesplan (bilag 5), oversigt over den politiske behandling (bilag 6) samt analyse af ordens- og ædruelighedsmæssige hændelser i tidsrummet 05-10 (bilag 7).

Løsning

Udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er disponeret i tre dele:

  1. En vision, som sætter en retning for Københavns natteliv
  2. En miljødel til begrænsning af gener fra nattelivet
  3. En Restaurationsplan, der regulerer tildeling af bevillinger

I det reviderede udkast april 2021 har forvaltningerne foretaget en række ændringer i det oprindelige udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (jf. Bilag 1, hvor ændringer er markeret).

Ændringerne tager udgangspunkt i den protokolbemærkning, som et flertal i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget ønskede tilført beslutningsprotokollen for møderne hhv. den 8. marts 2021 og 17. marts 2021.

De ændringer, som er foretaget, omfatter både planen og initiativerne. Ændringerne betyder, at de tidligere foreslåede stramninger ift. støjregulering, udeserveringer og bevillinger bliver udeladt af nattelivsplanen. Dog er det samtidig præciseret, at der skal slås hårdt ned på de restauratører, som gentagne gange skaber problemer og opfører sig uansvarligt. Yderligere lægges der op til at styrke dialogen og samarbejdet med alle nattelivets aktører om, hvordan indsatsen for at fjerne generne fra støj, affald, vold og diskrimination i nattelivet styrkes.

Forvaltningerne har udarbejdet et katalog over ændringsforslagene til planen på baggrund af de politiske tilkendegivelser (bilag 2). Ændringsforslagene er delt på de to forvaltningers ressortområder, hvor Teknik- og Miljøforvaltningens område omfatter håndtering af gener, mens Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for bevillinger, som kan regulere omfanget af natteliv. Udvalgene skal for hvert deres ressortområde tage stilling til, om ændringsforslagene skal indarbejdes i udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen 2021.

Forslagene 10-14 omhandler Partnerskabsmodel for nattelivet, der går på tværs af de to udvalg. Den konkrete udformning af partnerskabet er ikke fastlagt. Det fremgår af materialet, at nattelivets aktører indbydes til i høringsperioden at komme med bidrag til den endelige udformning af partnerskabsmodellen.

Der er endvidere udarbejdet et oversigtsbilag (bilag 4) med overslag over de økonomiske konsekvenser ved de enkelte initiativer. På baggrund af udvalgenes beslutning om indarbejdelse af ændringsforslag vil forvaltningerne frem mod udvalgsbehandlingen i august 2021 udarbejde budgetnotater på de vedtagne forslag.

Samtlige initiativer og ændringsforslag er oplistet nedenfor:

Oprindelige initiativer i Restaurations- og Nattelivsplan 2021

 

 

Ressort

Kultur- og Fritidsforvaltningens ressort

 

X: Øget inddragelse, dialog og samarbejde (erstattes af ÆF 10)

KFF

1: Flere natteværter (erstattes af ÆF 1)

KFF

2: Ordenskorps

ØKF, KFF, TMF

4: Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol (erstattes af ÆF 9)

KFF, ØKF

5: Mini-arrangementspulje for mindre kulturaktører

KFF

8: Identificering af festzoner/festivalplads

KFF

9: Certificering af serveringsteder (erstattes af ÆF 14)

KFF

10: Kampagne mod vold og narkotika i nattelivet

KFF

12: Én fælles indgang

KFF, ØKF

13: Klageapp

KFF

28: Opmærksomhed på problembevillinger (erstattes af ÆF 2)

KFF

29: Vægt (ved bevillingssager) på positive og betryggende initiativer

KFF

32: Skærpet tilsyn med serveringssteder med mange klager
(erstattes af ÆF 8)

KFF

35: Krav om oplysning af deltagerantal for lukkede selskaber

KFF

Teknik- og Miljøforvaltningens ressort

3: Tildeling af afgrænsede områder til serveringssteder

TMF

6. Skærpede ordensregler

TMF

14. Styrkelse af støjvagter

TMF

16. TMF-tilsyn og udtalelser i bevillingssager

TMF

17: Projekt om kontinuerlige støjmålinger i gadebilledet

TMF

18: Hyppigere tilsyn med udeserveringer - og mere samarbejde om gener

TMF

20: Løsninger til hotspots (affald)

TMF

21: Forsøg med Partnerskabsaftaler for mindre affald

TMF

22: Øget toiletkapacitet i særligt belastede områder

TMF

23: Udvikling af alternative løsninger til toiletkapaciteten i særligt
belastede områder

TMF

24: Spuling og midlertidige toiletter på Gammeltorv

TMF

25: Reduktion af gener fra festlige udendørsaktiviteter (affald)

TMF

26: Fremme af respektfuld opførsel via bedre byrum og trafik

TMF

27: Kampagne for adfærdsændring

TMF

 

Ændringsforslag til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

 

 

Ressort

Kultur- og Fritidsforvaltningens ressort

 

ÆF 1: Markant udvidelse af natteværter

KFF

ÆF 2: Håndhævelse over for uansvarlige restauratører

KFF

ÆF 3: Mulighed for morgenlukning efter kl. 05.00

KFF

ÆF 4: Fokus på gastronomi og en fortsat udvikling af madscenen

KFF

ÆF 5: Mulighed for natbevilling til ny kategori-A-beværtning

KFF

ÆF 6: Mulighed for natbevilling ved ændring til kategori-A-beværtning (fra C/B)

KFF

ÆF 7: Mulighed for at indføre loft for natbevillinger på udvalgte gadestrækninger

KFF

ÆF 8. Skærpede vilkår ved meddelelse og fornyelse af natbevillinger

KFF

ÆF 9: Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol

KFF

Kultur- og Fritidsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens ressort

 

ÆF 10: Etablering af en partnerskabsmodel (model a)

KFF, TMF

ÆF 11: Lokale task-forces

KFF, TMF

ÆF 12: Beboerpanelundersøgelser

KFF, TMF

ÆF 13: Årlig afrapportering

KFF, TMF

ÆF 14: Certificeringsprogram mod krænkende og diskriminerende adfærd

KFF, TMF

Teknik- og Miljøforvaltningens ressort

ÆF 15: Øget renholdsindsats

TMF

ÆF 16: Markant udvidelse af støjvagterne

TMF

ÆF 17: Udvidet registrering af gener

TMF

ÆF 18: Omlægning af trafik i visse områder

TMF

ÆF 19: Indførsel af genefrie-zoner

TMF

ÆF 20: Tydeliggørelse af krav til restauratørers ansvar for udearealer

TMF

Æf 21: Forsøg med nudging

TMF

 

Revideret tids- og procesplan

27. maj 2021: Udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget

31. maj 2021: Udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget

1. juni 2021 – 27. juli 2021: Offentlig høring og høring i Bevillingsnævnet

August 2021: Udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

September 2021: Behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Forvaltningerne vil tilpasse udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan2021 efter udvalgenes beslutninger. Udkastet til planen vil herefter blive sendt i offentlig høring og behandlet i Bevillingsnævnet.

 

                      Mette Touborg                         Søren Wille


 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt:

 

”I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen, foreslår Kultur- og Fritidsudvalget over for Teknik- og Miljøudvalget, at indstillingens 2. at-punkt ændres, så udtrykket ”genefrie-zoner” erstattes af udtrykket ”indsatszoner”. Dette refererer til ÆF19 i indstillingens løsningsafsnit.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Indstillingens 2.-5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Venstre og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker bedre renhold og øget kontrol med udeservering, hvilket bør finansieres i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger”.

 

Venstre og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker en øget spredning af Københavns natteliv gennem kommuneplans og lokalplansarbejdet, så der sikres liv de steder i byen, hvor der ikke i forvejen er et levende natteliv.”

 

Venstre og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne finder det vigtigt, at lokaludvalgene sikres tilstrækkelig tid til reel borgerinddragelse, der ikke skal falde oveni udvalgenes sommerferielukning”.

 

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ser gerne en bedre balance mellem hensyn til naboer, restauratører, arbejdspladser og et spændende restaurationsliv i København, der er attraktivt for byens borgere og gæster, herunder turister”.

 

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi lægger vægt på, at der sikres en bedre renholdelse af byen - ikke mindst om morgenen, inden naboer skal ud og færdes i byen”.

 

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ser gerne, at der arbejdes videre med forslaget om ret- og pligtzoner”.

 

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne agter at sætte handling bag ordene og finansiere den indsats, der dimensioneres med planen, i forbindelse med Budget 2022 og forventer, at der oven på det beløb vil være en markant medfinansiering fra nattelivsbranchen.”

Til top