Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Ansøgning om treårigt tilsagn til afholdelse af Copenhagen Historic Grand Prix, Vanløse

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgningen fra arrangøren af Copenhagen Historic Grand Prix om et treårigt tilsagn til at afholde det tilbagevendende racerløb for historiske og elektriske biler fra 2022 – 2024.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at arrangøren af Copenhagen Historic Grand Prix får principielt tilsagn om at kunne gennemføre arrangementet i årene 2022 – 2024, dog således, at forvaltningen hvert år skal give konkret arrangementstilladelse på baggrund af det enkelte års ansøgning sammenholdt med evalueringer af tidligere års afholdelser.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen gav på deres møde den 30. november 2017 principielt tilsagn til, at Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) kunne gennemføres i årene 2019 - 2021.  

CHGP har den 17. marts 2021 ansøgt om et nyt treårigt tilsagn til afvikling af motorløb for historiske- og nu også elektriske racerbiler på en afspærret bane rundt om Bellahøjmarken, bilag 2 og 3. Arrangementerne vil finde sted den første weekend i august i 2022, 2023 og 2024.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om der skal gives 3-årigt tilsagn til afholdelse af løbet fra 2022-2024.

Løsning

Copenhagen Historic Grand Prix ansøgning
I den ansøgning forvaltningen har modtaget, har ansøger påpeget, at de med et nyt treårigt tilsagn, ud over det ordinære veteranbilsracerløb, får mulighed for at afvikle en af bare fem World Cup afdelinger for ”Pure ETCR” i 2022 og årene frem. Pure ETCR er en serie for 100% elektriske standardvogne (gadebiler).

Arrangementet planlægges, som med tidligere løb, afholdt den første weekend i august, og ligger dermed indenfor skolernes sommerferie. Herved skabes færrest mulige gener i hverdagstrafikken. I lighed med tidligere år etableres omkørselsmuligheder til erstatning for Frederikssundsvejs-tunnelen.

CHGP søger om godkendelse til opsætning og nedtagning af banen 11 dage før løbets start og 5 dage efter løbet. Ifølge arrangørerne vil opsætning, og i mindre grad nedtagning, i forskelligt omfang påvirke trafikken og den øvrige fremkommelighed. Der vil dog ikke på noget tidspunkt i opstillings- og nedtagningsperioden være totalt afspærret for trafik.

Forvaltningens vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at CHGP gives et treårigt tilsagn til afholdelse af løbet rundt om Bellahøjmarken. Tilsagnet udformes således, at forvaltningen fortsat kræver, at arrangørerne hvert enkelt år søger om tilladelse til løbet. Herved sikres, at forvaltningen til stadighed har dialog og evaluerer, om vilkårene for tilladelsen overholdes, før der gives en tilladelse for det efterfølgende år.
  

Fremkommelighed og hensyn til naboer

Forvaltningen vil stille krav til arrangørerne om, at fremkommeligheden sikres bedst muligt ved, at opstillingsplaner mv. godkendes med hensyn til tidspunkter for opsætning mv., herunder, at fortove kun anvendes i meget begrænset omfang, og at lokale tilkørselsveje annonceres og tydeliggøres for at mindske fremkommelighedsgenerne for beboerne og deres gæster mv.

Gennem årene har forvaltningen modtaget en række klager fra lokale beboere i forbindelse med afvikling af CHGP. Klagerne påpeger støjgener og fremkommelighedsproblemer i lokalområdet. Siden 2016 har forvaltningen skærpet vilkårene for tilladelsen, særligt på disse to områder.

Forvaltningen forventer derfor, i lighed med tidligere år, at meddele et påbud til arrangøren efter miljøbeskyttelseslovens §42 inden arrangementet finder sted. Påbuddet vil tillade det nødvendige og tilstrækkelige støjniveau for arrangementet, samt stille vilkår til arrangørens egenkontrol.

Forvaltningen vurderer, at der er rimelige omkørselsmuligheder som erstatning for Frederikssundsvejs-tunnelen i lokalområdet ved at benytte Utterslevvej, Frederikssundsvej, Rådvadsvej og Frederiksborgvej, som har kapaciteten til at håndtere den øgede trafikbelastning. Da løbet afholdes en weekend, vurderer forvaltningen videre, at fremkommeligheden under arrangementet ikke vil adskille sig væsentligt fra normal myldretidstrafik, hvor rejsetiden forlænges som følge af tæt kørsel og begrænset kødannelse. Under opsætning og nedtagning vil fremkommeligheden i forskelligt omfang påvirke trafikken og den øvrige fremkommelighed. Der vil ikke på noget tidspunkt i opstillings- og nedtagningsperioden være totalt afspærret for trafik.

Forvaltningen vil desuden fortsat føre et skærpet tilsyn ved arrangementet for at tilse, om vilkår for tilladelsen efterkommes.

Forvaltningen vil ligeledes stille krav om, at arrangøren skal varsle beboerne om, hvornår der foretages opbygning og nedtagning af banen, ligesom arbejdet med opstilling af afspærringsmateriel mv. skal ske under rimelig hensyntagen til beboerne og den nærliggende bebyggelse. Fx vil der konkret blive stillet vilkår om, at opstilling mv. ikke sker efter kl. 22.00, hvilket tidligere har været tilladt. Da kravet om at opstilling af materiel mv. sker med størst mulig hensyntagen til beboernes fremkommelighed vurderer forvaltningen, at det er rimeligt, at arrangøren får 11 dage til opstillingen.

Forvaltningen vil årligt følge op på arrangørens overholdelse af vilkår og det efterfølgende år skærpe vilkårene, hvis det på baggrund af evalueringer skønnes nødvendigt.

Fra 2022 forventer ansøgeren som minimum to timers daglig løbsafvikling med el-biler som en del af arrangementet. Eftersom el-biler er mindre støjende end historiske racerbiler er det forvaltningens forventning, at CHGP på længere sigt vil medføre færre støjgener.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker at tildele et principielt treårigt tilsagn til at kunne afholde CHGP i årene 2022 – 2024, vil forvaltningen fortsat kunne behandle indkomne etårige ansøgninger år for år i henhold til forvaltningens praksis. 

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Arrangøren afholder selv alle udgifter i forbindelse med arrangementet.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen meddele arrangøren, at der er givet en treårig principiel tilladelse, men at der skal ansøges specifikt for det enkelte år. Forvaltningen vil udarbejde vilkårene for de årlige tilladelser, indenfor rammerne af de skitserede vilkår i denne indstilling. Hvis udvalget ønsker at behandle tilladelsen for det enkelte år, skal udvalget bede om dette.

Søren Wille
/Hans Christian Karsten

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Indstillingen blev godkendt med 6 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, V og O.

Imod stemte: F, Ø og Å.

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Forvaltningen pålægges at gå i dialog med arrangørerne om, at perioderne for opsætning og nedtagning af udstyr begrænses”.

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Vi er med på at give et principiel tilsagn til Copenhagen Historic Grand Prix, og vi noterer os, at forvaltningen hvert år skal give en konkret arrangementstilladelse på baggrund af det enkelte års ansøgning sammenholdt med evalueringer af tidligere års afholdelser. Vi ser positivt på velgørenhedsarrangementet og det nye fokus på elektriske biler."

 

Alternativet og Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker ikke at give Copenhagen Historic Grand Prix en 3-årig tilladelse til at afholde veteranbilsrace i området omkring Hulgårdsvej, Borups Alle og Bellahøjvej. Vi finder, at arrangementet alene pga. støjgener og partikelforurening er mindre egnet til at finde sted i et område med tæt bebyggelse og tusindvis af boliger tæt på." 

Til top