Mødedato: 31.05.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Revisionsrapport vedrørende risikobaseret ledelsestilsyn og forvaltningens handleplan for 2021

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget forelægges Intern Revisions årlige rapport vedrørende det risikobaserede ledelsestilsyn for 2020 samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til handleplan for 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at Intern Revisions revisionsrapport vedrørende det risikobaserede ledelsestilsyn for 2020 tages til efterretning.
 2. at Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til handleplan for 2021 godkendes.

Problemstilling

Hvert år, i forbindelse med årsregnskabet, rapporterer Intern Revision til Økonomiudvalget på baggrund af dialog med forvaltningerne om status på arbejdet med det risikobaserede ledelsestilsyn i hver enkel forvaltning. Hver forvaltning får en rapport og denne indstilling vedrører Intern Revisions rapport til Teknik- og Miljøforvaltningen (bilag 2).

For handleplanen for 2020 har Teknik- og Miljøforvaltningen fået en gul bemærkning (prioritet 2), som betyder, at Intern Revision har vurderet, at der er risici, som anses for væsentlige og anbefales forelagt udvalget. I modsætning til røde bemærkninger (prioritet 1), som beskriver kritiske risici med høj sandsynlighed og/eller konsekvens, med krav om at disse forelægges udvalget (se også bilag 2)

Intern Revision bemærker, at tre ud af seks prioriterede områder er håndteret fuldt ud, og at der på ét område ikke er behov for en forretningsgang, samt at to områder (implementeringen af Københavns Kommunes procesportal ChangeDriver og takstområdet) fortsætter ind i 2021. Samtidig henstilles det, at de overførte og resterende områder fra handleplanen for 2019 bliver håndteret i 2021.

Intern Revision anbefaler desuden, at alle forvaltninger, herunder Teknik- og Miljøforvaltningen;

 • fortsætter arbejdet med etablering af en strammere struktur omkring ledelsestilsynet i forvaltningen i forlængelse af drøftelserne i Økonomikredsen.
 • får implementeret de nye Fælles retningslinjer for takstberegning, herunder interne takster.
 • implementerer Fællesadministrativ forretningsgang for anlæg, herunder anlægsregnskaber.
 • beskriver Snitfladeaftaler vedrørende debitorer med KS.
 • fortsætter implementeringen af procesportal ChangeDriver.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen er enige i Intern Revisions konklusioner og anbefalinger. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til fokusområder i handleplanen for 2021:

 • Anlægsprojekter og anlægsstyring 

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en særskilt handleplan for at imødekomme Intern Revisions rapport angående aflønningsmodellen og skal derudover forventeligt implementere den nye forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber i 2021.

 • Fællesadministrative retningslinjer på takstområdet

De nye fællesadministrative retningslinjer for beregning af takster er ved at blive implementeret i forbindelse med takstberegningerne for 2022. Dertil vil der efter behov blive udarbejdet de nødvendige forretningsgange og vejledninger med henblik på at afdække væsentlige risici og kontroller i forbindelse med takstberegningerne.

 • Udvikling af det risikobaserede ledelsestilsyn i TMF

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med opbygge og styrke arbejdet med det risikobaserede ledelsestilsyn i forvaltningen med særligt fokus på (1) implementering af governance for det risikobaserede ledelsestilsyn, (2) generel kommunikation internt om området og kompetenceopbygning i risikoadfærd- og styring i henhold til kommunens regler og (3) udvikling af et mere formaliseret setup omkring forvaltningens interne compliancefunktion i forlængelse af drøftelser i Økonomikredsen.

 • Prioritering af overførte risikoområder fra tidligere handleplaner

Teknik- og Miljøforvaltningen vil foretage en ny risikovurdering af risikoområderne overført fra de tidligere handleplaner med henblik på at afdække behovet for forvaltningsspecifikke forretningsgange.

 • Beskrivelse af snitfladeaftaler med KS-debitor

Forvaltningen vil på baggrund af dialog med KS sikre, at forvaltningen og de tilhørende enheder løbende modtager aktuel information om, hvem der ikke løbende betaler for de leverede ydelser. Formålet er at medvirke til, at personer ikke oparbejder en gæld til kommunen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med Intern Revisions anbefalinger samt handleplanen for 2021.

 

  Søren Wille

/Thomas Højlt

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”DF er bekymret over Intern Revisions gule bemærkninger til TMF (prioritet 2) og “at der er risici, som anses for væsentlige og anbefales forelagt udvalget”. DF er af den helt klare opfattelse, at TMF burde prioritere disse problemer langt mere effektivt.” 

Til top