Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Trafiksikkerhedstiltag ved udvalgte krydsningspunkter ved genopretning af Kastrupvej, Amager Øst

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til seks projektændringer i genopretningsprojektet på Kastrupvej for bedre at sikre de skolebørn, som krydser Kastrupvej for at komme til skolerne Gerbrandskolen og Sundbyøsterskole.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der i forbindelse med genopretningsprojektet på Kastrupvej disponeres 0,5 mio. kr. afsat til genopretning til at foretage ændringer i projektet, der skal højne trafiksikkerheden og forbedre skolevejene på strækningen.

Problemstilling

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat midler til genopretning af Kastrupvej. På baggrund af borgerinddragelse i april til maj 2021 og henvendelse fra Amager Øst Lokaludvalg den 18. juni 2021 er der ønske om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i højere grad indtænker trafiksikkerhedsskabende tiltag i forbindelse med genopretningsprojektet på Kastrupvej. Hertil har forvaltningen og lokaludvalget også modtaget 35 enkeltstående henvendelser fra borgere med ønske om forbedring af trafiksikkerhed og tryghed på strækningen.

Forvaltningen har undersøgt løsninger for at imødekomme de farlige og utrygge krydsninger, der opleves i dag på Kastrupvej, bl.a. grundet dårlig oversigt og høj hastighed.

Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til forslag om implementering af seks konkrete løsninger for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden.

Løsning

Gerbrandskolens distrikt er blevet udvidet for nylig, så den i dag har et skoledistrikt på sin modsatte side af Kastrupvej, hvorved der er en øget mængde børn, som har behov for at krydse Kastrupvej. En del af henvendelserne fra borgerne gør også opmærksom på denne problemstilling. De foreslåede tiltag skal være med til at sikre de mange skolebørn, som krydser Kastrupvej for at komme til skolerne Gerbrandskolen og Sundbyøsterskole.

De seks trafiksikkerhedstiltag vurderes at kunne holdes inden den økonomiske ramme for genopretningsprojektet af Kastrupvej pga. lavere pris på rammeaftalen end forventet. De trafiksikkerhedsmæssige tiltag får ikke indvirkning på den samlede tidsplan for Kastrupvej, som er planlagt til at blive ibrugtaget med udgangen af 2022.

Med løsningerne etableres mere sikre og trygge krydsningspunkter af Kastrupvej, bl.a. med etablering af midterheller og sideheller, der foruden at skabe bedre oversigt for krydsende bløde trafikanter, også vil virke hastighedsdæmpende for biler på Kastrupvej. Tiltagene vil således også understøtte projektet om bydækkende nedsættelse af hastighedsgrænserne med 10 km/t, der blev afsat midler til i forbindelse med Budget 2022.

Ændring af projektet

De seks konkrete tiltag til øget trafiksikkerhed på Kastrupvej er udarbejdet på baggrund af borgerinddragelse via borgermøde den 22. april 2021 og informationsbrev den 26.  maj 2021, samt Amager Øst Lokaludvalg og henvendelserne fra de lokale borgere, der ønsker større trafiksikkerhed på strækningen. Tiltagene er som følger:

1) To sidestøtteheller ved krydsningen Kretavej/Kastrupvej (jf. bilag 3A). Hellerne skal sikre bedre oversigtsforhold for bløde trafikanter, som ønsker at krydse Kastrupvej. I dag er oversigten stærkt begrænset af de parkerede biler langs begge vejsider. Den nordlige del af de to heller forventes kombineret med et træbed.

2) Krydsningen ved Samosvej/Rodosvej/Kastrupvej suppleres med en ekstra midterhelle. Med to midterheller dannes der et område i midten, som giver bedre tryghed for de bløde trafikanter, såfremt krydsningen foretages ad to omgange (jf. bilag 3B).
I forbindelse med tiltaget flyttes to parkeringspladser fra den vestlige side af vejen til den østlige side. Der opsættes tavle med ”højresvingende lastbiler forbudt” på Samosvej.

3) Ved krydsningen Ceylonvej/Volosvej/Kastrupvej og Milosvej/Kongovej/Kastrupvej udvides den eksisterende indsnævring af vejen rundt i kurven (jf. bilag 3C). De to eksisterende midterheller ved Ceylonvej/Volosvej gøres bredere og spærrefladen udvides.
Dertil etableres en ekstra midterhelle ved Milosvej/Kongovej krydsningen. Denne integreres i en samlet spærreflade rundt i kurven. Der suppleres med advarselstavler for krydsende børn. Disse opsættes på skilte og males på kørebanebelægningen. Der opsættes tavler med ”højresvingende lastbiler forbudt” på både Ceylonvej og Volosvej. Tiltagets indsnævring af vejprofilet vil medføre lavere hastighed for den kørende trafik og give bedre muligheder for at foretage krydsningen af Kastrupvej ad to omgange.

4) Ved krydsningen Birmavej/Athensvej/Kastrupvej etableres en ny midterhelle (jf. bilag 3D). Indsnævringen af vejprofilet forstærkes af etableringen af to sideheller med vejtræer.
Sidehellen er forskudt mod Athensvej for at sikre svingmuligheder for lastbiler fra Birmavej. På Athensvej opsættes tavle med ”højresvingende lastbiler forbudt”. Tiltaget giver lavere hastighed pga. indsnævringen og giver de bløde trafikanter mulighed for at foretage krydsningen af Kastrupvej ad to omgange.

5) Ved krydsningen Italiensvej/Kastrupvej forbedres forholdene for venstresvingende cyklister på Kastrupvej (jf. bilag 3E) uden væsentlig forringelse af fremkommeligheden. Der etableres en venstresvingsbane på cykelstien, som der skabes plads til ved at rykke kantstenen længere ud i kørebanen. Det giver samtidig en lille ekstra indsnævring af vejprofilet Venstresvingsbanen giver cyklisterne ro til at orientere sig forud for krydsningen af Kastrupvej.

6) Ved krydsningen Elbagade/Kastrupvej laves ligeledes en venstresvingsbane for cyklister, som skal fra Kastrupvej til Elbagade (jf. bilag 3E). Der er her ikke umiddelbar mulighed for at flytte kantstenen og udvide cykelstien. Derfor foretages udelukkende ændring i vejafmærkningen.

Politisk handlerum

De seks trafikale forbedringer afholdes indenfor de afsatte midler til genopretningsprojektet og skal ses i sammenhæng med den generelle genopretning af vejen, der blev vedtaget i Budget 2020. 

Hvis indstillingen ikke godkendes, vil forvaltningen genoprette Kastrupvej uden de foreslåede trafiksikkerhedstiltag i en traditionel 1:1 genopretning indenfor genopretningsprogrammets mandat.

Økonomi

I Budget 2020 blev der afsat 57,0 mio. kr. (2020 p/l). Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

Genopretningsprojektet på Kastrupvej har et samlet anlægsbudget på ca. 57 mio. kr., hvoraf de skitserede seks trafiksikkerhedsmæssige forbedringstiltag vil have en forventet samlet omkostning på ca. 0,5 mio. kr.

Eventuelt mindreforbrug fra Kastrupvej vil om nødvendigt dække eventuelt merforbrug på andre genopretningsprojekter fra Budget 2020 og ellers overføres til over-/underskudsmodellen tilhørende Genopretningsprogrammet (Genopretningsrammen) i forbindelse med anlægsregnskabet.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen inden ovenstående arbejder påbegyndes forår 2022 udsende et informationsbrev til Amager Øst Lokaludvalg samt beboerne på Kastrupvej.

Søren Wille

/Peter Højer

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top