Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Udvidet indtægtsbevilling til EU-projektet Cities cooperating for Circular Economy

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til opskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet forbundet med EU-projektet Cities cooperating for Circular”. Hele projektet finansieres af EU og har derfor ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende Teknik- og Miljøforvaltningens modtagelse af tilskud fra EU’s program Horizon 2020 på 61,5 mio. kr. for at deltage i EU-projektet ”Cities cooperating for Circular Economy”, da Københavns Kommune er koordinator på EU-projektet. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 61,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 61,5 mio. kr. som både indtægts- og udgiftsbevilling til anlægsprojektet ’Cities cooperating for Circular Economy’på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg i 2022, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter jævnfør Københavns Kommunes Bevillingsregler (BR 10. december 2020). Borgerrepræsentationen besluttede den 25. august 2016 at give og frigive en rådighedsbevilling på 11,9 mio. kr. til anlægsprojektet ’Cities cooperating for Circular Economy’, som er finansieret af EU's forsknings- og innovations-program Horizon 2020. Projektet udføres sammen med en række internationale partnere.

Københavns Kommune er koordinator på projektet og har derfor den primære kontakt til EU. Af samme årsag registreres alle partnernes tilskud i Københavns Kommunes regnskab, ligesom Københavns Kommune faciliterer den videre udbetaling til partnerne. Ved en fejl indgik kun Københavns Kommunes egen andel af den samlede projektramme i den oprindelige rådighedsbevilling, og der er derfor behov for en udvidelse af rammen. Dette er en standardindstilling for at overholde bevillingsreglerne. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra EU’s program Horizon 2020 kan modtages og anvendes til projektet.

Løsning

Projektet understøtter implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 og KBH 2025 Klimaplanen. Desuden støtter projektet op om Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet ’Fællesskab København’ om at blive førende indenfor den cirkulære økonomi ved at udvikle nye løsninger og motivere virksomheder til at vælge dem. Det overordnede formål med projektet er at minimere spildet af ressourcer fra den lineære økonomi ved at udvikle bæredygtige og innovative løsninger på affaldshåndteringen for fire materialer (plast, metaller fra elektrisk og elektronisk udstyr, madspild og bioaffald samt træ).

Det specifikke formål med projektet er:

 • at etablere 16 partnerskaber fordelt på fire materialer. Hver by etablerer ét primært partnerskab og tre mindre partnerskaber. De fire materialer er: plast (København), metaller i elektronik (Hamburg), madspild og madaffald (Lissabon) samt træ (Genova).
 • at udvikle 10 brugbare markedsløsninger gennem test og forsøg (fx tre nye produkter fremstillet af genanvendt plast).
 • at undersøge via interview, hvordan partnerskaber kan bruges som styringsredskab af byer.

Den forventede effekt af projektet i København er:

 • Plast:
  • at indsamle 1.000 ton blød plast fra husholdninger og yderligere 4.000 ton fra erhverv og detailhandel. Det svarer til en reduceret udledning på 12.500 ton CO2 fra affaldsforbrænding.
  • at vise, at blød plast fra husholdninger og andre kilder (fx landbrug og erhverv) kan anvendes i nye produkter.
 • Metal i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE): at øge indsamlingen med 50 % i et begrænset område, svarende til 7,5 kg EEE per indbygger.
 • Madspild og madaffald: at undgå forbrænding svarende til en produktion af biogas på ca. 870 m3 og ca. 3,5 ton kompost.
 • Træ: at forebygge affaldsproduktion af træ med 200 kg gennem genbrug til møbler og andre træprodukter eller i byggesektoren.

En udvidelse af rådighedsbevillingen til projektet vil sikre, at Københavns Kommune fortsat kan varetage koordinatorfunktionen. Merudgifterne har ingen påvirkning på nettorammen, da projektet er fuldt ud støttefinansieret. Indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives med samme beløb, jf. tabel 1 nedenfor. Da der er tale om et takstfinansieret anlægsprojekt, har merudgifterne heller ingen påvirkning på anlægsmåltallet.

Politisk handlerum

Det politiske handlerum i denne indstilling er begrænset til godkendes eller ikke godkendes, da indstillingen er for at overholde bevillingsreglerne. En manglende godkendelse vil betyde et merforbrug på projektet svarende til det beskrevne beløb.

Økonomi

Projektets samlede budget er på 73,423 mio. kr. (9.724.969 euro). Københavns andel af projektet er på 11,948 mio. kr., og det svarer til den oprindelige rådighedsbevilling. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund opskrives med 61,5 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2022 p/l)

Varig? ja/nej

2022

 

1.

TMU

3458 – Takstfinansieret anlæg

1.38.63.3

I

-61.475

Nej

1.

TMU

3458 – Takstfinansieret anlæg

1.38.63.3

U

61.475

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Da projektet forventes afsluttet i 2022, er der ligeledes behov for at få frigivet bevillingen, jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2022 p/l)

År

2022

TMU

CitiesCooperatingforCircularEconomy

3458 - Takst-finansieret anlæg

1.38.63.3

61.475

TMU

CitiesCooperatingforCircularEconomy

3458 - Takst-finansieret anlæg

1.38.63.3

-61.475

I alt

-

-

-

0

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, rettes bevillingerne og Teknik- og Miljøforvaltninger fortsætter koordineringen af projektet.

Projektet blev startet i 2016 og forventes afsluttet i løbet af 2022. Når det endelige regnskab er godkendt af EU, og de sidste ind- og udbetalinger er foretaget, vil anlægsprojektet blive afsluttet og regnskabsforklaret for Teknik- og Miljøudvalget.

 

                                     Søren Wille

                                                            /Karsten Biering Nielsen 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top