Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Skybrudssikring af Buen på Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektforslag for Buen på Bispebjerg Kirkegård, som er et delprojekt af det samlede projekt for skybrudssikring og klimatilpasning af Bispebjerg Kirkegård.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget i bilag 4 danner grundlag for videre projektering og anlæg af projektet Buen på Bispebjerg Kirkegård.

Problemstilling

I forbindelse med igangsættelse af en række skybrudsprojekter (BR 20. august 2020) blev der afsat 9,8 mio. kr. til at medfinansiere skybrudssikring på Bispebjerg Kirkegård Del 1, som inkluderer området Buen. I forbindelse med projektpakke 2022 (BR 16. december 2021) blev bevillingen hævet med 20,5 mio. kr. for at kunne håndtere en større vandmængde i den midterste del af kirkegården.

Da skybrudssikringen af det sydvestlige område på kirkegården skal være udført, før salg af planlagte urnegravsteder kan igangsættes, er delprojektet Buen fremskudt i forhold til de øvrige tiltag på kirkegården. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et særskilt projektforslag for den sydvestlige del af Bispebjerg Kirkegård, der omfatter Buen.

Løsning

Skybrudssikringen af København og klimatilpasningen af Københavns kloaknet gennemføres i samarbejde med HOFOR for at opfylde målene i Københavns Kommunes Skybrudsplan (2012) samt øvrige mål i Københavns Kommunes Spildevandsplan (2018).

Bispebjerg Kirkegård er beliggende i skybrudsgrenen ’Lersøparken’ i Københavns Nordvestkvarter på ét af de højeste punkter i byen. Skybrudssikring og klimatilpasning af Bispebjerg Kirkegård skal afhjælpe, at skybrudsvand strømmer fra terræn mod syd til Skoleholdervej, hvor der ved tidligere skybrud har været store oversvømmelser med skader på boligbebyggelser i området omkring Skoleholdervej og Gravervænget. Derudover skal projektet aflaste belastningen på det eksisterende kloaknet i både skybruds- og hverdagssituationer.

Skybrudssikring og klimatilpasning

Delprojektet Buen er placeret nord for Søndre Kapel mellem Bue-vejen og Fyrre Allé, jf. bilag 3. Området skal i fremtiden anvendes til nedsættelse af urner. Hvert gravsted er markeret af et æbletræ, hvor der kan nedsættes fire urner. Hovedgrebet for skybrudssikring og klimatilpasning af Buen omfatter et skybrudsbassin, et forbassin og terrænreguleringer, som anlægges i den sydøstlige del af området, jf. bilag 4. Ved at koncentrere terrænbearbejdningen i den sydøstlige del af projektområdet udnyttes det eksisterende terrænfald og vej- og stisystem bedst muligt til både at lede og tilbageholde vand. Herved minimeres terrænbearbejdningen og det nødvendige areal til projektet.

Skybrudsbassinet udformes med varierende hældninger og med en lavning i terrænet inden for områdets nuværende afgrænsning. Skybrudsbassinet bliver græsbeklædt, så det hænger sammen med områdets øvrige græsklædte overflader. Der vil kun stå vand i skybrudsbassinet ved skybrudsregn, og det vil ellers fremstå som en grøn lavning i en lysning blandt æblelunden og de øvrige træer. Foran skybrudsbassinet etableres et ”forbassin”, som indpasses i arealet langs vejen. Forbassinet vil fungere som et mindre bassin til hverdagsregn og vil blandt andet håndtere afkoblet regnvand fra Bue-vejen ved nedsivning.

I den nordlige del af området mellem Fyrre Allé og skybrudsbassinet, terrænreguleres arealet til en lav grøft, som skal lede det vand, der ellers ville stå langs Fyrre Allé, ind i skybrudsbassinet. Den eksisterende kantsten i Fyrre Allé løftes og tilpasses på hjørnet af Fyrre Allé og pladsen ved Søndre Kapel for at holde vandet inde på det grønne område.

I den sydlige del af området mellem Søndre Kapel og skybrudsbassinerne omprofileres en del af Bue-vejen på en begrænset strækning, så vandet fra vejen ledes ind i forbassinet frem for at løbe til nedløbsristene på pladsen foran Søndre Kapel. Derved bidrager projektet til at opfylde målsætningen i Spildevandsplan 2018 ved at aflaste kloakken gennem afkobling af hverdagsregn, og understøtter dermed fremtidssikring af kloaksystemet i København.

Skybrudsprojektet tager udgangspunkt i udviklingsplanen for Bispebjerg Kirkegård, og bassinerne samt beplantningen er udformet i tæt samarbejde med kirkegårdens administration, så de understøtter og bidrager til det nye begravelsesområde. På sigt vil området fremstå som en æblelund med et åbent og terrænmæssigt varieret engområde med en ny beplantning og med flere æbletræer til flere nye urnegravsteder. Der har i projektet været fokus på tilgængelighed, og adgangsstierne i slået græs til gravstederne bevares og videreføres efter princip som i dag, men i nye linjeføringer, som også kan varieres efter kirkegårdens ønsker.

Hensyn til ceremonier på kirkegården
Anlægsarbejdet udføres med udstrakt hensyn til kirkegården som værdig ramme om begravelseshandlinger, gravstedsbesøg og ceremonier. Anlægsarbejdet planlægges i samarbejde med kirkegårdens administration.

Som konsekvens af de støjgener, anlægsprojektet giver, lukkes Bispebjerg Kirkegårds Søndre Kapel for højtideligheder i ca. 5 uger. Som erstatning genåbnes Lille sal i Nordre Kapel på Vestre Kirkegård i samme periode. Den midlertidige lukning af Søndre Kapel muliggør yderligere en istandsættelse af kapellet, som udføres i perioden.

Arkæologiske undersøgelser
Nationalmuseet og Københavns Museum har udarbejdet en arkæologisk analyse for området, hvori der vurderes at være moderat til stor risiko for at støde på oldtidsminder under anlægsarbejdet. Dette håndteres ved, at udgravning af bassinerne i anlægsfasen overvåges af en arkæolog fra Københavns Museum. Såfremt der påtræffes væsentlige fund, stoppes anlægsarbejdet, og området indstilles til en arkæologisk udgravning. Der er derfor en risiko i projektet for forsinkelse, omprojektering og fordyrelse.

Konsekvenser for træer
Der er i dag 40 træer inden for projektområdet. Skybrudsprojektet er udformet, så færrest mulige træer fældes, men for at muliggøre skybrudssikringen og skabe plads til skybrudsbassinerne er det nødvendigt at fælde to af de eksisterende fyrretræer, jf. Bilag 6. De to træer, der skal fældes, er udpeget på baggrund af en træregistrering for hele området og i samarbejde med kirkegårdens administration. Herudover, skal seks nyplantede paradisæbletræer, der blev plantet i vinteren 2020/2021, flyttes til en ny placering nord for projektområdets afgrænsning.

Der plantes et antal nye træer i projektområdet som erstatning for de to fældede træer. Det samlede antal træer forøges dermed som resultat af projektet. De nye erstatningstræer plantes, så de dels vil bidrage til en ny ydre afgrænsning af området og afskærmning mod kapellet, og dels vil bidrage til en forøgelse af æbletræer på steder i området, hvor der pladsmæssigt kan suppleres med flere urnegravsteder. Den konkrete placering, art og antal af nye erstatningstræer fastlægges under detailprojekteringen og i dialog med kirkegårdens administration.

Konsekvenser for parkering

Der nedlægges ikke nogen parkeringspladser i forbindelse med projektet.

Høring

Bispebjerg Lokaludvalg har haft projektforslaget til høring i perioden 29. oktober til 19. november 2021. Lokaludvalget er grundlæggende positivt over for projektet. I høringssvaret bemærkes, at der ønskes særligt fokus på biodiversiteten, herunder nye regnbedsplanter i lavningerne og hensyn og afstand til de store træers rodnet. Derudover påpeger lokaludvalget, at tilgængeligheden synes sikret på stierne, men ikke er indtænkt i forhold til lavningen og efterspørger en passage/bro for at kunne krydse denne. Lokaludvalgets høringssvar fremgår af bilag 5.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har svaret lokaludvalget, at det ikke er muligt at finansiere en bro over lavningen under den lovgivning, der knytter sig til finansieringen af skybrudsprojektet. Forvaltningen bemærker, at skybrudsprojektet er designet med hensyn til tilgængelighed omkring lavningen, og en bro er ikke et ønske fra kirkegårdens administration. I forhold til lokaludvalgets ønske om biodiversitet, risikoen for beskadigelse af træernes rodnet ved anlægsarbejde og sikring af tilgængelighed er det alle forhold, som forvaltningen vil tage med i den videre planlægning.

Politisk handlerum

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker at stille ændringsforslag til det fremlagte projektforslag, kan udvalget bede forvaltningen indarbejde disse i projektet. Da projektet er finansieret af HOFORs takstmidler via medfinansieringsordningen, har forvaltningen ikke mulighed for at indarbejde byrumstiltag på overfladen som eksempelvis en bro eller øget beplantning. Finansiering af byrumstiltag kræver, at der afsættes midler hertil i kommende budgetforhandlinger. Forvaltningen bemærker, at dette vil resultere i forsinkelse af projektet og muligvis omprojektering af den samlede løsning.

Økonomi

Borgerrepræsentationen besluttede den 20. august 2020 at afsætte og frigive 9,8 mio. kr. (2020 p/l) til skybrudsprojektet Bispebjerg Kirkegård Del 1, som inkluderer delprojektet Buen, på bevilling Klima anlæg. Borgerrepræsentationen besluttede den 16. december 2021 at afsætte og frigive yderligere 20,5 mio. kr. (2022 p/l) til skybrudsprojektet Bispebjerg Kirkegård Del 1, som inkluderer delprojektet Buen, på bevilling Klima anlæg.

Bevillingerne Klima anlæg er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, fortsætter detailprojekteringen og udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Det fysiske anlægsarbejde for delprojektet Buen forventes igangsat juli 2022 med forventet ibrugtagningstidspunkt ultimo 2022.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning

Til top