Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Indtægtsbevilling fra deltagelse i ÖKS Interreg projekt

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage tilskud fra EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak til Københavns Kommunes deltagelse i projekt Cleancon fra december 2021 – september 2022. Projektet fremmer omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner i de nordiske lande.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak på op til 72.788 euro (ca. 542.000 kr.) for at deltage i projektet Cleancon.
  2. at der gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 72.788 euro (ca. 542.000 kr.) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 26. november 2021 om tilskud fra Interreg ÖKS til at indgå i et projekt, der understøtter indsatsen i KBH2025 Klimaplanen om emissionsfri arbejdsmaskiner.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Interreg ÖKS kan modtages og anvendes til deltagelse i Cleancon projektet fra december 2021 – september 2022.

Løsning

Projektet er et samarbejde med en række norske, svenske og danske kommuner om at skabe fælles incitamenter og indkøbs- og udbudsprocesser, der kan sikre en omstilling til brug af emissionsfrie arbejdsmaskiner. Den svenske forskningsinstitution RISE - Research Institutes of Sweden varetager den overordnede projektledelse. Projektets formål er at samle 40 kommuner i Sverige, Norge og Danmark om dette hovedformål.

Projektet bidrager både til KBH2025 Klimaplanens mobilitetsspor og sporet om Københavns Kommune som klimavirksomhed. Samlet set vil løsningerne bidrage til at reducere Københavns Kommunes CO₂-udledning og give indblik i, hvordan arbejdsmaskiner i København kan blive emissionsfri frem mod 2025.

Konkret bidrager Københavns Kommune med sit nuværende arbejde med omstilling til fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i såvel egen flåde som i udbud af bygge- og anlægsprojekter. I projektet indgår et forstudie til et demonstrationsprojekt med emissionsfri arbejdsmaskiner i jorddepotet i Nordhavn, som Kalvebod Miljøcenter (KMC) Nordhavn i Teknik- og Miljøforvaltningen driver. Forstudiet skal afdække, hvordan der kan laves et længerevarende demonstrationsprojekt i samarbejde med en stor maskinproducent i Nordhavn fra medio 2024 hos KMC. Producenten og KMC vil sammen undersøge forudsætninger for og afprøve prototyper af emissionsfrie arbejdsmaskiner i en længere periode.

Deltagelse i projektet støtter også Københavns Kommunes igangværende arbejde med

  1. at omstille sin egen flåde af arbejdsmaskiner til emissionsfri alternativer
  2. at stille udbudskrav om fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i egne bygge- og anlægsprojekter
  3. at påvirke markedet til at omstille til disse løsninger. Der kan indhentes viden og læring omkring dette fra de øvrige partnere i Cleancon projektet.

Hovedargumentet for at deltage i Cleancon er, at kommunen modtager støtte fra Interreg, og selv kun bidrager med timer fra de medarbejdere, der arbejder med denne dagsorden. Deltagelsen giver også relevant videndeling med de øvrige parter.

Politisk handlerum

Alternativt til deltagelsen i Cleancon projektet er, at parterne selv afholder udgifterne til at lave et forstudie forud for det førnævnte demonstrationsprojekt eller at parterne finder finansiering til dette andetsteds.

Økonomi

Københavns Kommunes andel af CLEANCON projektet udgør op til 192.901 euro (se tabel 1), hvoraf halvdelen på 96.450 euro (ca. 720.000 kr.) kan modtages i støtte fra EU. Herfra skal dog betales en partnerskabsstøtte til RISE på 15% af de budgetterede personaleomkostninger, dvs. 23.662 euro, så det totale støttebeløb fra EU bliver ca. 542.000 dkr. Størstedelen af bevillingen fra Interreg ÖKS skal bruges på lønmidler til de medarbejdere, som skal arbejde med Cleancon relaterede opgaver frem til og med september 2022.

Der er desuden afsat midler til ekstern konsulentbistand, rejser og logi. Københavns Kommunes medfinansiering sker i form af løntimer anvendt på omstilling af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner. Det afsatte budget i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak er på op til 192.901 euro i alt til Københavns Kommunes deltagelse i Cleanconprojektet, og fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1: Projektbudget for Københavns Kommune som partner i Cleancon projektet.

Partner: Københavns kommune

Personale

157.736

Ekstern sagkundskab og tjenester

7.183

Rejser og logi

4.320

Partnerskabsstøtte til RISE

23.662

Euro i alt:

192.901

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de op til 542.000 kr. fra Interreg fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2022 p/l)

Varig?
ja/nej

2022

2.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.48.66.1

I

  • 542

Nej

2.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.48.66.1

U

40

Nej

2.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.48.66.1

U

502

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet, og der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Cleancon ledelsen om, at tilskuddet modtages og igangsætter projektet med de øvrige parter.

Projektet forventes afsluttet i september 2022. Partnerne arbejder på en ny ansøgning, der kan sikre en fortsættelse af projektet i tre år herefter.

 

                                       Søren Wille

                                                                  / Karsten Bierring Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top