Søg
Mødedato: 31.01.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Frigivelse af midler til den boligsociale helhedsplan Amager 2022-2025, Amager og videreførelse af boligsocial indsats i Mimerskvarteret, Nørrebro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelsen af anlægsmidler til den kommunale medfinansiering af den igangværende boligsociale helhedsplan på Amager i perioden 2022-2025 og til kommunal medfinansiering af videreførelsen af en boligsocial indsats i Mimerskvarteret i regi af den boligsociale helhedsplan Nørrebrobyggerne i perioden 2022-2024.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til den boligsociale helhedsplan i bydelen Amager 2022-2025 og den boligsociale indsats i Mimerskvarteret 2022-2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har med Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og partiet Fremad) afsat anlægsmidler til kommunal medfinansiering af boligsociale helhedsplaner. Boligsociale helhedsplaner er lokale indsatser og aktiviteter for beboerne i udsatte almene boligområder, som foregår i et samarbejde mellem boligsociale medarbejdere og kommunen. Indsatserne finansieres i et samarbejde mellem kommunen, de almene boligorganisationer og Landsbyggefonden. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. november 2021 indholdet i den boligsociale helhedsplan på Amager, som er igangsat 1. januar 2022, og godkendte den 6. december 2021 indholdet i den boligsociale indsats i Mimerskvarteret, som en del af den boligsociale helhedsplan Nørrebrobyggerne. Ved en fejl indstillede Teknik- og Miljøforvaltningen ikke frigivelsen af de anlægsmidler, der i Budget 2021 er afsat til den kommunale medfinansiering. Teknik- og Miljøudvalget skal nu tage stilling til frigivelsen af midlerne.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. november 2021 indholdet i den boligsociale helhedsplan på Amager og den 6. december 2021 videreførelsen af en boligsocial indsats i Mimerskvarteret i regi af den boligsociale helhedsplan Nørrebrobyggerne. Teknik- og Miljøudvalget har det faglige ansvar for indholdet i de boligsociale helhedsplaner. Helhedsplaner skal derfor kun godkendes i Teknik- og Miljøudvalget. Der er imidlertid behov for, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at midlerne afsat til den boligsociale helhedsplan og den boligsociale indsats i Budget 2021 frigives.

Boligsociale helhedsplaner og indsatser

Boligsociale helhedsplaner består dels af en strategisk samarbejdsaftale og dels af fire delaftaler, som beskriver de boligsociale indsatser i området. Den strategiske samarbejdsaftale sætter rammer og retning for den samlede indsats, herunder strategiske målsætninger, styringsredskaber til at følge udviklingen i området samt involvering af beboerne. De fire delaftaler beskriver, hvordan forvaltningerne og boligorganisationerne vil samarbejde om at løse udfordringerne inden for følgende indsatsområder: Uddannelse og Livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitetsforebyggelse og Sammenhængskraft og medborgerskab.

De boligsociale indsatser understøtter visionen i Københavns Kommunes Politik for Udsatte Byområder om, at København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryg by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere. Herudover understøtter de boligsociale indsatser visionen i Københavns Kommuneplan 2019 om, at ingen københavnske boligområder er udpeget på statens Parallelsamfundsliste i 2030 (tidligere kaldet Ghettolisten).

Politisk handlerum

Midlerne er afsat i Budget 2021 til boligsociale helhedsplaner og -indsatser. Til den boligsociale indsats i Mimerskvarteret udmøntes dog kun 0,424 mio. kr. af de 1,1 mio. kr., der er afsat i Budget 2021. Dette skyldes, at boligorganisationerne ikke kan matche en højere medfinansiering. Forudsætningen for den kommunale medfinansiering er, at den matches af boligorganisationerne, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 8. oktober 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger, hvordan restbeløbet på 0,676 mio. kr. kan omprioriteres indenfor projektet, inklusive krav om medfinansiering. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med en indstilling med forslag til omprioritering, såfremt dette er muligt. Alternativt vil midlerne skulle tilgå kassen, da der er tale om en delvis annullering, hvilket vil blive forelagt Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Københavns Kommune har med Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL's 1. kreds 2015-2018 (BR 11. december 2014) om mål og rammer for samarbejdet mellem Københavns Kommune og den almene boligsektor, ved BL - Danmarks Almene Boliger, forpligtet sig til at medfinansiere minimum 12,5 % af de boligsociale helhedsplaners samlede budget.

Til dette formål blev der ved Budgetaftalen 2021 (BR den 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og partiet Fremad) afsat 7,3 mio. kr. (2022 P/L) til kontant kommunal medfinansiering af boligsociale helhedsplaner på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg. Heraf blev 4,1 mio. kr. afsat til den boligsociale helhedsplan på Amager og 1,1 mio. kr. afsat til en boligsocial indsats i Mimerskvarteret (bilag 2). I Mimerskvarteret har det dog ikke været muligt for boligafdelingerne at medfinansiere samme andel som Københavns Kommune. Kommunen skal derfor kun bruge 0,424 til kontant medfinansiering af de mulige 1,1 mio. kr. Med denne indstilling skal de 4,6 mio. kr. frigives jf. tabel 1.

Tabel 1

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling (nr. og Navn

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2022 P/L)

2022

2023

2024

2025

I alt

TMU

Boligsociale helhedsplaner

2010 - Byfornyelse anlæg

0.25.15.3

1.150

1.150

1.150

1.150

4.600

I alt

 

 

 

1.150

1.150

1.150

1.150

4.600

Herefter resterer 2,7 mio. kr. af den afsatte anlægsbevilling fra Budgetaftale 2021, som endnu ikke er frigivet. Disse midler er reserveret til Boligsocial helhedsplan vedrørende Sigynsgade.

Den kommunale medfinansiering er afsat i Budget 2021, så denne godkendelse skal udelukkende frigive de afsatte midler til formålet. Indholdet i den boligsociale helhedsplan og den boligsociale indsats har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for kommunen. Samarbejdsaftalerne indgået mellem kommunen og den administrerende boligorganisation har heller ikke økonomiske konsekvenser for øvrige politiske udvalg, idet de ressourcer, der investeres i samarbejdet, er en del af den eksisterende kommunale indsats i områderne.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget indstillingen, vil Københavns Kommune begynde udbetaling af den kontante medfinansiering, som sker kvartalsvis.

                       

                                        Søren Wille

                                                                         /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top