Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Bevillingsmæssige ændringer pr. november 2020

Se alle bilag

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

1. at de bevillingsmæssige ændringer pr. november 2020, som beskrevet i løsningsafsnittet, godkendes.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. frigives til undersøgelse af om der kan ske konvertering af græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken. Anlægsbevillingen skal frigives i forbindelse med at projektet flyttes fra Service til Anlæg, som beskrevet i løsningsafsnittet. De 0,2 mio. kr. frigives i 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. løsningsafsnittet (løbenummer 1).

3. at anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. frigives til projekt Nordhavnstunnellen. Anlægsbevillingen vedrører modtagelse af indtægter fra Vejdirektoratet angående bistand med projektløsninger fra Københavns Kommune, som beskrevet i løsningsafsnittet. De 0,6 mio. kr. frigives i 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. løsningsafsnittet (løbenummer 17).

4. at anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. frigives til udvikling af Basargrunden. Anlægsbevillingen vedrører modtagelse af tilskud fra Salling Fondene, som beskrevet i løsningsafsnittet. De 0,2 mio. kr. frigives i 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. løsningsafsnittet (løbenummer 18).

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget præsenteres fire gange årligt for sagerne om bevillingsmæssige ændringer, der omhandler ændringer af teknisk karakter, omplaceringer af bevillinger inden for udvalget eller mellem udvalg. Formålet er at sikre overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug i forbindelse med flytning af opgaver eller igangsætning af nye aktiviteter. De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen, som fremlægger en samlet sag til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, under forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af denne sag.

Løsning

De bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registreret i løbet af 4. kvartal 2020, gennemgås nedenfor. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer mellem udvalg, er godkendt af de relevante forvaltninger. De tal, der står i parentes efter overskrifterne, henviser til løbenumrene i bilag 2.

Ændringer på styringsområde Service kan ses nedenfor.

Flyt af konvertering af græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken fra Service til Anlæg (1)

I budgetaftalen for 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, Fremad, O og V) fik Teknik- og Miljøforvaltningen bevilget 0,2 mio. kr. i 2020 til at udarbejde ansøgningsmateriale om konvertering en græsbane i Lersøparken til en kunstgræsbane hos fredningsmyndighederne. Budgettet blev ved en fejl udmøntet som Service og skulle have været udmøntet som Anlæg. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor aftalt med Økonomiforvaltningen at der via denne sag flyttes 0,2 mio. kr. fra Service til Anlæg.

Som følge af budgettet ved en fejl blev udmøntet på Service er der ikke frigivet anlægsbevilling til projektet. I 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles af Økonomiudvalget den 8. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020, søges der derfor frigivet 0,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Dette med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af indstillingens andet at-punkt.           

Flyt af supplerende juletilskud fra 2020 til 2021 (2)

I budgetaftalen for 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, Fremad, O og V) fik Teknik- og Miljøforvaltningen bevilget 0,4 mio. kr., som et engangstilskud til juleudsmykning i hele byen, som skal supplere den eksisterende pulje hertil på årligt 0,2 mio. kr., der i forvejen administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Midlerne er ved en fejl placeret i 2020 og Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor aftalt med Økonomiforvaltningen, at der via denne sag flyttes 0,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.        

Pulje COVID-19 - sommeraktiviteter for børn (3)

Københavns Kommune har i 2020 fået bevilget 16,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til at lave særlige sommeraktiviteter for børn set i lyset af de begrænsninger for deltagelse i aktiviteter COVID-19 har medført. Teknik- og Miljøforvaltningens andel af denne bevilling udgør 1,5 mio. kr. (BR 24. juni 2020), som er udmøntet til at gennemføre ekstra aktiviteter på de bemandede legepladser. De overskydende midler skal tilbagebetales til Undervisningsministeriet og der overføres dermed ca. 1 t.kr. til Økonomiforvaltningen, der foretager tilbagebetalingen på vegne af de berørte forvaltninger.

Flyt af arealpleje og viceværtsdrift til Samdrift Amager (4)

I overførselssagen 2018/2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, C, F, I, O, V og Ø) blev det via investeringscasen ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” besluttet, at Samdrift Amager i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som pilotforsøg overtager opgaverne vedrørende arealpleje og viceværtsdrift for alle kommunale bygninger på Amager. Dette med effekt pr. 1. juni 2020. På den baggrund flyttes ca. 1,0 mio. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, svarende til 7 måneders løn for 4 årsværk. Der er konkret tale om flyt af én medarbejder og 3 ”tomme” årsværk. Der flyttes i første omgang kun budget vedrørende 2020, idet budgettet for 2021 (og eventuelt længere frem) flyttes i en sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021. 

Flyt af græspleje til Kultur- og Fritidsforvaltningen (5)

I overførselssagen 2018/2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, C, F, I, O, V og Ø) blev det via investeringscasen ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen overtager opgaverne vedrørende vedligehold af visse græsarealer. Dette med effekt pr. 1. oktober 2020. På den baggrund flyttes ca. 2,4 mio. kr. i 2020 og 10,8 mio. kr. varigt til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der flyttes 12 årsværk, herunder 12 medarbejdere, samt driftsmidler. 

Justering af budgetflyt vedrørende ”snerydning” (6)

I overførselssagen 2018/2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, C, F, I, O, V og Ø) blev det via investeringscasen ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” besluttet, at opgaverne vedrørende sne- og vintertjeneste, samt renhold af fortove ved alle kommunens bygninger skal udføres af Teknik- og Miljøforvaltningen, frem for af de enkelte forvaltninger selv. Teknik- og Miljøforvaltningen fik på baggrund heraf tilført ca. 14,8 mio. kr. i 2020, heraf ca. 3,4 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det har efterfølgende vist sig at Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke varetager alle de opgaver, som forudsat i businesscasen. Det er derfor aftalt forvaltningerne imellem (godkendt af forvaltningernes direktioner 27. maj 2020), at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal have tilbageført 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 og frem.     

Ny skolevejsanalyse i De Gamles By til Guldberg Skole (7)

I budgetaftalen for 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, Fremad, O og V) fik Teknik- og Miljøforvaltningen bevilget 0,3 mio. kr. til at foretage analyse af anlæggelse af sikker skolevej i De Gamles By til Guldberg Skole. Bevillingen skulle ikke have været placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen og jævnfør aftale med Økonomiforvaltningen flyttes de 0,3 mio. kr. i 2021 til Økonomiforvaltningen.        

Bevillingsgørelse af services vedrørende vagtplanssystem (8)

Afregning for services vedrørende vagtplanlægning (via systemet KAS) overgår til at være bevillingsfinansieret, frem for at være finansieret ved løbende afregning med forvaltningerne, jf. fælles forvaltningsbeslutning. Ændringen træder i kraft fra og med 2. halvår af 2020. Der flyttes på den baggrund ca. -0,3 mio. kr. i 2020 og ca. -0,6 mio. kr. i 2021 og frem til Økonomiforvaltningen.

Bidrag til finansiering af integrationer til Opus debitor (9)

Alle forvaltninger skal bidrage til finansiering af nye integrationer til debitormodulet i kommunens økonomisystem (Opus Debitor), jf. beslutning i Økonomikredsen 8. juni 2020. Der omplaceres på den baggrund 47 t.kr. i 2020 til Økonomiforvaltningen.  

Bidrag til finansiering af lån vedrørende fremtidig kontaktcenterløsning (10)

Alle forvaltninger skal bidrage til finansiering af internt lån vedrørende etablering af fremtidig kontaktcenterløsning placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf. sag forelagt IT-kredsen 21. juni 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen overfører på den baggrund ca. 17 t.kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2020.  

Bidrag til finansiering af Projekt Borgerblikket (11)

Alle forvaltninger skal bidrage til finansiering af implementering af IT-systemet Borgerblikket i regi af Projekt Borgerblikket, jf. beslutning i IT-kredsen 9. oktober 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen overfører på den baggrund ca. 0,1 mio. kr. i 2020, ca. 0,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og ca. 0,1 mio. kr. i 2023 til Økonomiforvaltningen.  

GAP-mitigering fra Intern Revision (12)

Intern Revisions restbudget til GAP-mitigering omhandlende at sikre kommunens overholdelse af databeskyttelseslovningen (BR 11. oktober 2018) skal tilbageføres til forvaltningernes budgetter. Alle forvaltninger modtager på den baggrund 0,2 mio. kr. i 2020, jf. IT kredsens beslutning 11. september 2020.

Udmøntning fra Megaeventpuljen (13)

Som følge af udskydelsen af afholdelsen af EM i fodbold til 2021 og Tour de France til 2022 stiger udgifterne til planlægning med mere i forhold til den oprindelige plan. Der udmøntes derfor ekstra midler fra Megaeventpuljen afsat i Økonomiforvaltningen til de to projekter, i form af 0,3 mio. kr. til EM i fodbold i 2021 og 0,5 mio. kr. til Tour de France i 2021 og 0,2 mio. kr. til Tour de France i 2022 (ØU 22. september 2020).

Re-periodisering af eksternt finansierede projekter (14)

Grundet ændret afviklingsprofil på opgaverne i 14 eksternt finansierede projekter (Stormflodssikring af København, Energioptimering i den almene sektor, Internationalisering af Klimatiltag, Datadrevet fjernvarme, Water Safe Cities, Nordic Innovation Healthy Cities, EU-projektet AI4CITIES, CIRCuIT, Cirkulære Værdikæder – København, Cykeludvikling Greater Copenhagen, Handshake 2020, Climate-Kick Deep Demonstration (energirenoveringer), Demo-projekt vedr. energiteknologi og - fællesskaber (GI), Tilskud fra Grundejernes Investeringsfond til energieffektive bygninger) re-periodiseres projekternes budgetfordeling hen over projektperioden, så periodiseringen afspejler projekternes forventede periodisering af indtægter og udgifter. Re-periodiseringen medfører at budgettet i 2020 netto tilføres ca. 3,3 mio. kr., at budgettet i 2021 netto reduceres ca. 1,8 mio. kr., at budgettet i 2022 netto tilføres ca. 0,2 mio. kr., at budgettet i 2023 netto tilføres ca. 0,6 mio. kr., samt at budgettet i 2024 netto reduceres 2,2 mio. kr. 

Overførsel af driftsmidler til afsluttede anlægsprojekter (15)

På Økonomiudvalgets budget er der afsat en pulje til den afledte drift af politisk vedtagne anlægsprojekter. Herfra overføres driftsmidler til følgende anlægsprojekter klargjort til drift: ”Bellahøj Friluftsscene”, ”Cykelpakke - cykelparker. ved Reventlowsgade”, ”Københavnerbænke”, ”Helhedsplan Urbanplanen - revitalisering af Remiseparken”, ”Omdannelse af parkeringspladser - Nybrogade”, ”Nordhavns Plads”, ”Det grønne Loop”, ”Århusgade, ved Nordhavns plads”, ”Krauseparken, etableringspleje”, ”4 Broboldbaner” og ”Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening”. Der overføres samlet set 2,8 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 og frem til Teknik- og Miljøudvalget.

Ændringer på styringsområde Anlæg kan ses nedenfor.

Konvertering af græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken fra Service til Anlæg (1)

Jævnfør beskrivelse under Service ovenfor.

Naturpark Amager (16)

Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om at etablere grundlag for aktiviteter i Naturpark Amager. I den forbindelse overføres ca. 0,6 mio. kr. i 2021, ca. 1,4 mio. kr. i 2022 og ca. 0,8 mio. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen til brug for et socialt og kommunikativt aktivitetsspor, samt til frivillighedsrettede aktiviteter.

Indtægt vedrørende Nordhavnstunnel (17)

Teknik- og Miljøforvaltningen bistår Vejdirektoratet med udformningen af projektløsninger for Nordhavnstunnelen og modtager kompensation fra Vejdirektoratet herfor. Indtægts- og udgiftsbudgettet opskrives på den baggrund med henholdsvis ca. -0,6 mio. kr. og ca. 0,6 mio. kr. i 2020.

I 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles af Økonomiudvalget den 8. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020, søges der endvidere frigivet ca. 0,6 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Dette med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af indstillingens tredje at-punkt.          

Tilskud til udvikling af Basargrunden (18)

Salling Fondene har besluttet at yde tilskud til projektet med at udvikle Basargrunden på Nørrebro (ØU 5. maj 2020) med ca. 0,3 mio. kr. Udgifts- og indtægtsbudgettet opskrives på den baggrund med henholdsvis ca. 0,3 mio. kr. og -0,3 mio. kr.  i 2020. Udgiftsbudgettet nedskrives samtidig med ca. -43 t.kr. vedrørende betaling af fondsmoms.

I 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles af Økonomiudvalget den 8. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020, søges der endvidere frigivet ca. 0,2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. Dette med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af indstillingens fjerde at-punkt.

Hans Tausens Park / Blågårds Skole (19)

Teknik- og Miljøforvaltningen fik med overførselssagen 2017/2018 (BR 03. maj 2018) (A, B, F, I, O, V, Ø og Å) bevilget 55 mio. kr. til at gennemføre skybrudsprojekt i Hans Tausens Park. Heraf er 10 mio. kr. afsat til de indre skolegårde i Blågårds Skole beliggende ved Hans Tausens Park. Da udførslen af projektet sker i samarbejde med Økonomiforvaltningen overføres 9,1 mio. kr. til Økonomiforvaltningen i 2020.  

Maker-projekt på Smedetoften (20)

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen samarbejder om et projekt (Maker), hvor unge fra Klub Bispebjerg Smedetoften skal indrette en ny og tryg plads på Smedetoften i samarbejde med naboer til pladsen. Villum-fonden støtter projektet med ca. 4,8 mio. kr., hvoraf ca. 0,8 mio. kr. skal betales i fondsmoms. Det er aftalt at Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager med 0,8 mio. kr., svarende til fondsmomsen. Der omplaceres derfor 0,8 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2020.        

Aflagte anlægsregnskaber (21)

På baggrund af aflagte anlægsregnskaber pr. 14. september 2020 og pr. 26. oktober 2020 overføres mer- og mindreforbrug til overskuds-/underskudsmodellerne på anlægsområdet. Der er blandt andet afsluttet en række parkeringsprojekter med mindreforbrug på i alt 15,1 mio. kr., som overføres til overskuds-/underskudsmodellen (Parkering). Saldo på overskuds-/underskudsmodellen (Parkering) er herefter -4,9 mio. kr.

Forvaltningen er i henhold til bevillingsreglerne forpligtet til at bringe modellen i balance snarest muligt. Forvaltningen overfører derfor 10,0 mio. kr. fra projektet ”Ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne” til overskuds-/underskudsmodellen (Parkering). Dette uddybes i sagen ”Fjerde anlægsoversigt 2020”, som behandles på samme møde. Saldo på overskuds-/underskudsmodellen (Parkering) er efter bevillingsmæssige ændringer 5,1 mio. kr.

I alt omplaceres ca. 44,8 mio. kr. i 2021 på bevillingen ”Ordinær anlæg”. Endvidere overføres 0,4 mio. kr. til kommunekassen. 

Ændringer på styringsområde Overførsler kan ses nedenfor.

Tilpasning af budget på affaldsområdet (22)

Indtægtsbudgettet på affaldsområdet nedskrives med ca. 6,6 mio. kr. i 2020. Tilpasningen foretages på baggrund forventede mindreindtægter på affaldsområdet, hvilket primært skyldes lavere gebyrindtægter der opkræves over ejendomsskattebilletten, hvor tvivl om taksten for nedgravede beholdere har medført reguleringer af opkrævningerne. Samtidig nedskrives udgiftsbudgettet med ca. 26,6 mio. kr. i 2020. Tilpasningen foretages på baggrund af forventede mindreudgifter, primært pga. forsinkelser på initiativerne i Cirkulær København, som delvist er forårsaget af COVID-19-nedlukningen. Korrektionerne sker med modpost i kommunekassen.

Tilpasning af budget vedrørende jorddeponi i 2020 (23)

Indtægtsbudgettet vedrørende jorddeponi opskrives med ca. 4,2 mio. kr. i 2020. Tilpasningen foretages på baggrund af forventede merindtægter på området for jorddeponi, hvor både en forventet takststigning og øgede mængder medfører øgede indtægter. Samtidig nedskrives udgiftsbudgettet med ca. 19,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af forventede mindreudgifter, primært pga. en takststigning i starten af 2020, der medfører, at området i år udviser et overskud. Korrektionerne sker med modpost i kommunekassen.

Tilpasning af budget vedrørende jorddeponi i 2021-2026 (24)

Indtægtsbudgettet vedrørende jorddeponi opskrives i 2021 og 2022 og nedskrives i 2023 til 2026, som følge af en takststigning på jorddeponi pga. midlertidig opstakning af forurenet jord og efterfølgende flyt til Lynetteholmen, jf. BR-møde den 29. oktober 2020. Samtidig nedskrives udgiftsbudgettet i 2021-2026 som følge af midlertidig opstakning af forurenet jord og efterfølgende flyt til Lynetteholmen, jf. beslutning på BR-møde den 29. oktober 2020. Op- og nedskrivningerne er udspecificeret i bilag 2.

Re-periodisering af eksternt finansieret projekt (25)

Grundet ændret afviklingsprofil på opgaverne i det eksternt finansierede projekt URGE (Cirkulær økonomi i byggeri og anlæg) re-periodiseres projektets budgetfordeling hen over projektperioden, så periodiseringen afspejler projektets forventede periodisering af indtægter og udgifter. Re-periodiseringen medfører at budgettet i 2020 netto nedskrives ca. 0,1 mio. kr. og at budgettet i 2021 opskrives med 0,1 mio. kr.   

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer pr. november 2020 fremgår af bilag 2, hvor der også er information om bevilling, de år de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i, samt modposten til den bevillingsmæssige ændring.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 13. november 2020 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 8. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Indstillingens 1. at-punkt blev med teknisk ændringsforslag godkendt uden afstemning.

Til top