Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Projektændring - Forbedret cykelparkering ved Christianshavn Station, Christianshavn og Amager Øst

Se alle bilag

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling ændring af projektet ”Forbedret cykelparkering ved Christianshavn Station”.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektets forsøg med forbedrede adgangsforhold samt dynamisk skiltning ved cykelparkeringskælderen ved Christianshavn Station i stedet gennemføres ved Amagerbro Station.

Problemstilling

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat og frigivet 0,5 mio. kr. til ”Forbedret cykelparkering ved Christianshavn Station”. Projektet udføres i samarbejde med Metroselskabet. Projektet omfatter flere dele, herunder tiltag, der skal forbedre adgang til og brug af cykelparkeringskælderen ved Christianshavn Station. Cykelparkeringskælderen har i en årrække været lukket pga. uønsket ophold i kælderen. Metroselskabet vurderer imidlertid på nuværende tidspunkt, at det ikke er realistisk at genåbne cykelparkeringskælderen ved Christianshavn Station af årsager, der fremgår af løsning).

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til, at denne del af projektet flyttes til Amagerbro Station.

Løsning

Projektet ”Forbedret cykelparkering ved Christianshavn Station” består af en foranalyse af passagerflows omkring Christianshavn Station, en screening af muligheden for en ny elevatorforbindelse til stationen samt afprøvning af tiltag som nye slisker på trappe til cykelparkeringskælder og bedre information i form af dynamisk skiltning på terræn om ledige pladser i cykelparkeringskælderen for at forbedre adgang til cykelparkeringskælder.

Foranalysen skal danne grundlag for et dispositionsforslag til cykelparkering ved en eventuel omdannelse af Christianshavns Torv. De to første dele af foranalysen udføres som planlagt ved Christianshavns Station, mens den tredje del foreslået flyttet til Amagerbro Station. Erfaringer fra at afprøve tiltag vil, selv om forsøget flyttes til Amagerbro Station, efterfølgende kunne indgå i arbejdet med at forbedre cykelparkeringskældre ved øvrige metrostationer i Københavns Kommune.

Ændret lokation

Metroselskabet vurderer, at det ikke er realistisk at genåbne cykelparkeringskælderen ved Christianshavns Station. Det skyldes udfordringer ved at føre passagerer med cykel til cykelkælderen via hovedtrappen, usikkerhed om drift og sikkerhed ved at åbne den nedlagte cykelkælder, samt at den direkte adgang til cykelkælderen via bagtrappen på Dronningensgade er lukket og ligger uhensigtsmæssigt i forhold til behovet for cykelparkering på torvet.

Ved Amagerbro Station testes, om en forbedret adgang til cykelparkeringskælderen kan øge anvendelsesgrad og derved forbedre forhold på metroforpladsen. Metroselskabet har været med til at udarbejde tiltagene med slisker og dynamisk skiltning og vurderer, at det er hensigtsmæssigt at afprøve dem på Amagerbro Station i stedet for Christianshavn Station.

Amagerbro Station er ottende største station på metronettet (august 2020). Metroselskabet forventer et stigende antal påstigere på stationen, og dermed et øget behov for cykelparkeringspladser frem mod 2030. Området omkring Amagerbro Station har en overbelægning af parkerede cykler på ca. 125 % (jf. Prioriteringsplan for cykelparkering 2018-2025). Cykelparkeringskælderen ved Amagerbro Station er i brug, og der er 136 pladser med en belægningsgrad på ca. 14 %. En øget udnyttelse af cykelparkeringskælderen kan imødekomme noget af kapacitetsbehovet og vil forbedre forholdene på metroforpladsen ved Amagerbro Station.

Mulighed for mere omfattende forsøg

Teknik- og Miljøforvaltningen ansøgte den 17. august 2020 den statslige pulje ”Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik” under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om midler til forsøg med slisker og dynamisk skiltning ved cykelparkeringskældre på Kgs. Nytorv og Amagerbro Station. Ansøgningen blev sendt inden det var afklaret, at cykelkælderen ved Christianshavn Station ikke genåbnes. Den 8. oktober 2020 meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at forsøg med dynamisk skiltning lå udenfor puljens formål, men at transportministeren og parterne har reserveret 0,1 mio. kr., så Københavns Kommune kan gennemføre et forsøg med dynamisk skiltning. Dette kræver 50 % medfinansiering. Midlerne i projektet ”Forbedret cykelparkering på Christianshavns Torv” kan indgå som medfinansiering til forsøg med dynamisk skiltning ved Amagerbro Station, såfremt projektændringen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget. Medfinansiering fra staten vil muliggøre mere omfattende test af dynamisk skiltning.

Projektperioden forlænges

COVID-19 og nedlukningen af mange arbejdspladser og servicetilbud har imidlertid betydet et fald i den kollektive trafik, og forvaltningen vurderede sammen med Metroselskabet, at en foranalyse i 2020 ikke ville have givet et retvisende billede af passagerflow. Projektperioden forlænges derfor til og med 2021.

Økonomi

Ved Budget 2020 blev der afsat og frigivet 0,5 mio. kr. til en foranalyse til forbedring af cykelparkering på Christianshavn Station over og under jorden, samt forsøgsanlæg til forbedring af adgang til cykelparkeringskælderen. Metroselskabet afholder særskilt 0,5 mio. kr. i udgifter til projektet, så det samlede budget bliver på 1 mio. kr.

Hvis den ændrede lokation ikke godkendes, eller såfremt andre forhold forhindrer afprøvning af forsøgsanlæg, kan den planlagte foranalyse på Christianshavn Station stadig gennemføres indenfor den tilbageværende økonomiske ramme. Afprøvning af tiltag til forbedret adgang til cykelkælderen vil dog i det tilfælde ikke kunne gennemføres, og evt. resterende midler vil i så fald blive tilbageført til kommunekassen.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsættes de planlagte analyser primo 2021, og forsøgsanlæg igangsættes i samarbejde med Metroselskabet medio 2021. Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt resultaterne af foranalysen og forsøgene ultimo 2021.

Søren Wille

                          / Lone Byskov

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020 

 

Indstillingen blev godkendt.

Til top