Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Fysiske forbedringer i Amager Strandpark 2021

Se alle bilag

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at midlerne, der blev sparet i forbindelse med opløsningen af Amager Strandpark I/S, anvendes til realisering af de prioriterede forslag som beskrevet i løsningsafsnittet.

Problemstilling

I forbindelse med opløsningen af det tidligere Amager Strandpark I/S i 2015, vedtog Borgerrepræsentationen den 26. februar 2015, at de reducerede administrationsomkostninger, svarende til 0,5 mio. kr. (2016 p/l), der fremkom som følge af selskabets opløsning, skal anvendes til fysiske forbedringer af strandparken. Dette sker ved, at Teknik- og Miljøudvalget for et år ad gangen vælger, hvilke konkrete projekter, forvaltningen skal iværksætte for de sparede midler. De gennemførte projekter vil, foruden etableringsomkostninger, ofte have varige afledte driftsudgifter, som også skal dækkes af de årligt sparede midler. Beløbet til finansiering af nye projekter vil således blive mindre år for år. I 2021 udgør besparelsen som følge af opløsningen af Amager Strandpark I/S, der kan udmøntes til nye projekter 431.285 kr. (2021 p/l).

Løsning

I oktober 2020 iværksatte forvaltningen en kortlægning af henholdsvis forvaltningens og det permanente parkbrugerråds ønsker til fysiske forbedringer i Amager Strandpark for at sikre en bred drøftelse af, hvilke projekter der ønskes gennemført i 2021. Parkbrugerrådets medlemmer tilkendegav ved en afstemning den 5. oktober 2020, hvilke forslag de vurderer, er vigtigst at få gennemført. Resultatet af afstemningen fremgår af bilag 2. Forvaltningen støtter op om parkbrugerrådets prioritering af ønsker, og forvaltningen indstiller derfor de fire projekter som fik flest stemmer. Forvaltningen har skaleret ønskerne, så de kan gennemføres for de midler, der er til rådighed i 2021. I bilag 3 findes et oversigtskort over hvor tiltagene gennemføres.

 • Forsøgsordning med strandengsblomster mellem Lagunen og Jollevej (33.285 kr. i etableringsomkostninger).

  Der er store arealer i Amager Strandpark, hvor der er god mulighed for at udvikle en blomstrende strandengskarakter til gavn for biodiversiteten og til glæde for brugerne af stranden. Der foreslås en forsøgsordning, hvor der sås strandengsblomster på de grønne arealer mellem Lagunen og Jollevej. Området forventes at beholde sin strandengskarakter 3-4 år, inden andre arter muligvis indvandre på arealet. Ordningen er derfor i første omgang tænkt som et forsøg, for at se hvordan strandengsblomsterne agter sig, og hvad det driftsmæssigt og økonomisk vil kræve, hvis det gøres permanent. Forvaltningen vil efter 3-4 år evaluere forsøget i samråd med parkbrugerrådet, om ordningen med fordel kan gøres permanent og eventuel omfatte flere arealer i strandparken. Hvis ikke ordningen gøres permanent, tilbageføres midlerne til afledt drift til etableringspuljen.

 • Sliske og ponton til kajakker (160.000 kr. i etableringsomkostninger).

  Der er stor efterspørgsel efter gode muligheder for at sætte sin kajak i vandet. Det foreslås at placere en sliske og ponton for enden af Øresundsvej, fordi tiltaget vil understøtte den rekreative brug af strandparken uden direkte at påføre strandøen en større mængde trafik.  Alternativt kan sliske og ponton placeres i forlængelse af den nuværende ponton på strandøen ved Naturcentret.

 • Hegn rundt om 10 affaldscontainerøer (226.000 kr. i etableringsomkostninger).

  Skraldecontainerne er for mange strandgæster det første møde med stranden. Alle de 10 containerøerne i parken pakkes ind, så de visuelt fremstår pænere. Hegnet rundt om containerøerne udformes i stil med sandflugtshegnet langs Amager Strandvej, så der skabes en visuel harmoni på tværs af stranden. (se bilag 4)

 • Bænk ved naturlegepladsen ´Sælen` (7.000 kr. i etableringsomkostninger).
  Den nye legeplads ´Sælen` ud for Italiensvej, har tiltrukket mange børnefamilier og er et meget attraktivt område. Der er begrænsede siddemuligheder, som gør det svært at opholde sig i længere tid. Der foreslås derfor at indkøbe ét flytbart bord- og bænkesæt med grillrist, som placeres ved legepladsen.

Etablering af forslagene medfører 5.000 kr. i afledte driftsudgifter i 2021 og 30.000 kr. fra 2022 og frem i varig drift. Den afledte drift i 2021 opfatter alene optagning af pontonen til kajakker i efteråret. Fra 2022 og frem skal der afsættes afledt drift til dækning af isætning og optagning af sliske og ponton herunder reparation samt drift af vilde blomster.

Økonomi

Som følge af opløsningen af Amager Strandpark I/S er der opnået en besparelse på 500.000 kr. (2016 p/l) pr. år i reducerede administrationsomkostninger. De 500.000 kr. (2016 p/l) svarer i 2021 til 544.492 kr. grundet den årlige p/l fremskrivning.

Tidligere års større udviklingsprojekter med badesti og badelift har medført afledt drift for 63.359 kr. (2021 p/l) pr. år fra 2018 og frem. Naturlegeplads og borde/bænke har medført afledt drift for 34.848 kr. (2021 p/l) pr. år fra 2019 og frem. Sandflugtshegn og fuglekasser fra 2020 har ikke medført afledte driftsudgifter. Beplatningsøer langs Amager Strandvej har medført afledt drift for 15.000 kr. (2021 p/l) pr år fra 2021 og frem.

Det betyder, at der i alt er 431.285 kr. (2021 p/l) tilbage til fysiske forbedringer og drift af nye tiltag i Amager Strandpark i 2021.

Her beskrives kort de økonomiske konsekvenser af løsningsforslaget:

Projekt (beløb i 2021 p/l)

Etableringsudgifter

Afledt drift til nye tiltag

Forsøgsordning med strandengsblomster udvalgte steder

33.285 kr.

0 kr. i 2021

Efterfølgende 10.000 kr./år

Sliske og ponton til kajakker

160.000 kr.

5.000 kr. i 2021

Efterfølgende 20.000 kr./år

Hegn rundt om ti affaldscontainerøer

226.000 kr.

0 kr.

Bænk ved naturlegepladsen ´Sælen`

7.000 kr.

0 kr.

I alt

426.285 kr.

5.000 kr. i 2021

Efterfølgende 30.000 kr./år

 

Hvis forslaget gennemføres, vil det betyde, at der i 2022 vil være 401.285 kr. (2021 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsættes etableringen udviklingsprojekterne og afsluttes inden udgangen af 2021.

 

Søren Wille

                                                                  /Nikolaj Hvingtoft Hansen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til 1. at-punkt:

”dog således at alternativet sliske og ponton skal placeres i forlængelse af den nuværende ponton på strandøen ved Naturcentret vælges.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning

Til top