Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Muligheder for regulering af parkering i Amager Strandpark, Amager Øst

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om parkeringspladserne i Amager Strandpark skal tidsbegrænses. 

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at der indføres tre timers tidsbegrænsning i Amager Strandpark i aften- og nattetimerne kl. 19- 08 hele ugen på baggrund af forvaltningens forslag som beskrevet i Løsning, og under forudsætning af, at der findes finansiering i kommende budgetforhandlinger.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalgets behandlede lokalplan Amager Strandpark den 30. marts 2020. Her afgav en række partier (A, B, F, O, Ø og Å) en protokolbemærkning om, at partierne ønsker, at forvaltningen arbejder på, at der i højere grad etableres korttidsparkering i Amager Strandpark. Borgerrepræsentationen vedtog lokalplanen den 14. maj 2020. 

På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal indføres tidsbegrænset parkering i Amager Strandpark. 

Løsning

Lokalplan Amager Strandpark omfatter selve strandparken, der er ejet af Københavns Kommune samt den østlige side af den kommunale vej Amager Strandvej. I følge lokalplanen kan der etableres 1.000 parkeringspladser, heraf 400 permanente parkeringspladser i strandparken.

Parkering i området er i dag reguleret af en parkeringsforbudszone, der gælder på vejene i området (kørebanen), samt en standsningsforbudszone, der gælder i rabat. Parkering er derfor kun tilladt på de cirka 320 afmærkede p-pladser, der i dag er registreret, og som hovedsageligt er uden tidsbegrænsning. Se bilag 2 for kort over parkeringsforholdene i lokalplanområdet, som denne indstilling omfatter. 

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets protokolbemærkning fra mødet den 30. marts 2020, har forvaltningen udarbejdet fire forslag til tidsbegrænsning af parkering i Amager Strandpark og indhentet medlemmerne af Parkbrugerrådets kommentarer til de fire forslag til regulering af parkering i Amager Strandpark. 

De fire forslag er følgende og udfoldes i bilag 3a:

  1. Tre timers tidsbegrænsning i dagtimerne, fx kl. 08-19, hele ugen. 
  2. Tre timers tidsbegrænsning i aften- og nattetimerne fx kl. 19-08 hele ugen.
  3. Tre timers tidsbegrænsning hele døgnet hele ugen.
  4. Seks timers tidsbegrænsning hele døgnet hele ugen.

Parkbrugerrådet er et permanent brugerråd for Amager Strandpark, hvor der sidder 22 repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer, forretninger, foreninger og lokale naboer. 

Ud af de 22 medlemmer har ti afgivet kommentarer, heriblandt Amager Øst Lokaludvalg. Den samlede liste over medlemmer og deres svar fremgår af bilag 3b. Hovedsynspunkterne er anført nedenfor: 

  • Der er ønske om ikke at begrænse de aktiviteter og erhverv i strandparken, som kræver et køretøj i dagtimerne.
  • Der opleves i nogen grad udfordringer med overnattende køretøjer såsom autocampere.
  • Der er kun i begrænset omfang udfordringer med anden udefrakommende parkering i selve Amager Strandpark, fx lufthavnsparkering.

På den baggrund anbefaler forvaltningen følgende løsning til regulering af parkeringspladserne i selve Amager Strandpark: 

  • Forslag 2: Tre timers tidsbegrænsning kl. 19 – kl. 08 som gælder alle ugens dage.

Denne anbefaling er baseret på de behov, der kommer til udtryk i Parkbrugerrådets kommentarer, og forvaltningens trafikale vurdering herunder, i hvilket omfang de forskellige forslag til tidsbegrænsning i Amager Strandpark forventes at forskyde parkering til det omkringliggende boligområde.

Grundejerforeninger beliggende omkring metrostationerne, som støder op til Amager Strandpark, har tidligere været i dialog med både Teknik- og Miljøudvalget og forvaltningen om, at udefrakommende benytter områdets gratis parkering i kombination med videre transport med metroen og ved besøg på Amager Strandpark. Beboerne har på den baggrund ytret ønske om indførelse af en tidsbegrænset parkeringszone i området. Sagen ”Drøftelse af parkering på Amager ” (bilag 1) blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2019. Herefter udarbejdede forvaltningen et budgetnotat til budgetforhandlingerne i 2020 om tidsbegrænset parkering på Amager.

Forskydning

Forvaltningen vurderer, at en løsning i Amager Strandpark skal tage hensyn til ikke at øge parkeringspresset på det tilstødende boligområde.

En tidsbegrænsning i aften- og nattetimerne kan afhjælpe udfordringer med overnattende køretøjer, uden at det begrænser aktiviteter og erhverv, som kræver et køretøj i dagtimerne. Forslaget forventes i mindre grad end tidsbegrænsning i dagtimerne at medføre forskydning af parkering til det nærliggende boligområde.

Forvaltningen anbefaler, at tidsbegrænsning indføres som skiltede restriktioner, der gælder alle. Det er dog muligt at etablere en tidsbegrænset zone, efter de samme regler, der gælder i de øvrige tidsbegrænsede zoner i byen. Det vil sige, at de erhvervsdrivende i området kan ansøge om en gratis licens, som undtager virksomhedens køretøjer fra restriktionerne. Der er ikke beboere med adresse inden for lokalplanområdet Amager Strandpark, og der vil derfor ikke blive udstedt beboerlicenser.

Forvaltningen vurderer, at behovet for regulering er størst i sommerhalvåret, men at skiltning, der gælder hele året, er nemmere at forstå og overholde. Parkeringskontrollen kan skaleres afhængig af behovet for regulering i løbet af året. De økonomiske omkostninger er de samme, om ordningen gælder hele året eller kun i sommerhalvåret. 

Økonomi

For alle fire forslag medfører etablering af en tidsbegrænset zone i Amager Strandpark driftsomkostninger til skilte på ca. 70.000 kr. i 2021. For at løsningen effektivt kan kontrolleres, medfører det desuden driftsomkostninger på 320.000 kr. årligt i 2021 og 425.000 kr. årligt fra 2022 og frem til udførelse af parkeringskontrol. 

Forvaltningen vil søge dette finansieret i kommende budgetforhandlinger. 

Hvis der besluttes en løsning med tidsbegrænsning hele døgnet, vil der, hvis det skal have effekt, være yderligere driftsomkostninger til parkeringskontrol.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et budgetnotat til kommende budgetforhandlinger, der indeholder omkostninger til drift og parkeringskontrol. Findes der finansiering i kommende budgetforhandlinger, etablerer forvaltningen tidsbegrænsning i Amager Strandpark.

 

Søren Wille /

                                                                           Hans Christian Karsten

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Sagen blev udsat

Til top