Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 30.11.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 2. sal, Festsalen

Reducering af gener med affald og støj samt fokus på øget tryghed i udvalgte parker og havnearealer

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke konkrete indsatser forvaltningen skal arbejde videre med for at reducere generne fra henholdsvis støj, henkastet affald og utrygge forhold i en række af byens offentlige parker, badezoner og øvrige havnearealer.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med politiet, at udarbejde og godkende forbud mod forstærket musik efter kl. 22 på visse lokaliteter, som beskrevet i Løsning
  2. at der etableres et sommerberedskab til håndtering af affald og toiletfaciliteter i periodisk belastede områder, samt at øge den kommunikative indsats med at gøre brugere af parker m.v. opmærksomme på at vise hensyn til naboer, begge dele under forudsætning af, at der findes finansiering ved kommende budgetforhandlinger.
  3. at der hermed er gjort op med medlemsforslag stillet af Socialistisk Folkeparti i Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2020.

Problemstilling

På baggrund af et medlemsforslag af Socialistisk Folkeparti (bilag 2), vedtog Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med politiet og øvrige myndigheder, skal udarbejde konkrete indsatsområder, der kan indgå i udvalgets strategi for at skabe mere tryghed, mindre affald og færre støjgener i Nørrebroparken, Islands Brygge Havnepark, Krøyers Plads, Sandkaj, Marmormolen, Anker Jørgensens Plads og andre hot spots udpeget af politiet.

På baggrund af de henvendelser, der er modtaget, og den dialog der har været med politi, lokaludvalg m.fl., er det forvaltningens vurdering, at generne har været ekstra store i år, som følge af Corona-nedlukningen, men særlig omkring havnearealerne er støj og affald en tilbagevendende problematik i sommerhalvåret. Det er derfor både politiets, forvaltningens og borgernes og forventning, at situationen vil kunne fortsætte i kommende sommersæsoner.

Teknik og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til de i løsning foreslåede indsatser til at reducere generne.

Løsning

I løbet af forår og sommer 2020 har mange borgere, der bor nær byens havnebade og større parker, henvendt sig til kommunen med klager over gener fra udendørs fester. Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med lokaludvalg, politi, Sikker By, naboer og div. lokale foreninger og netværk for at få overblik over, hvad der skaber gener for borgerne. Ud fra de indsamlede erfaringer og gennem samarbejde med politiet og Sikker By foreslår forvaltningen fire konkrete indsatser med henblik på at reducere gener for naboer omkring de mest belastede offentlige parker, havnearealer og andre særligt belastede hot spots.

Andre ønsker, som er fremkommet i dialogfasen, men ikke foreslås i denne indstilling, fremgår af bilag 5.

Tryghed og håndhævelse

Både Københavns Politi, SSP og Københavns Kommune arbejder målrettet med tryghedsskabende og kriminalitetsbekæmpende indsatser, bl.a. gennem en fælles strategi under Sikker By samarbejdet. Igennem sommeren har Københavns Politi gennemført en øget indsats mod piratfester og musik til ulempe, som har været kombineret med tryghedsskabende dialog-indsatser overfor borgerne. Politiet skiftede i slutningen af juli praksis over for musik til ulempe. Dette medførte, at der i højere grad blev uddelt bøder. Politiet forventer at fortsætte denne linje i det kommende år.

I tillæg til politiets arbejde bidrager kommunens forskellige dialogorienterede værtsteam (bl.a. Københavnerteamet, natteværter og havneværter) ofte til løsninger lokalt. Forslaget om et kommunalt ordenskorps, som er blevet nævnt, indgår ikke som en del af indstillingens løsninger, bl.a. fordi det afhænger af et kommende politiforlig, og hvilke muligheder forliget vil give kommunerne.

Støj og skiltning (ad 1. at-punkt)

Støj til ulempe er et forhold under ordensbekendtgørelsen, som kommunen ikke har hjemmel til at håndhæve. I dialog med hhv. grundejerforeninger, beboerforeninger, lokaludvalg og erhvervsdrivende nær byens ”hot spots” er forvaltningen blevet mødt med ønske om forbud mod brug af forstærket musik. Kommunen kan, efter godkendelse fra Politiet, udarbejde og skilte lokale, skærpede ordensregler, som beslutningen om ”Skærpet ordensreglement for støjgener i Havneparken på Islands Brygge” (TMU 23. april 2018) er et eksempel på (jf. bilag 1).

Politiet kan håndhæve et forbud mod brug af forstærket musik på visse afgrænsede lokaliteter, så længe formuleringen om forbuddet er klar og skiltningen tydelig. Både beboere og politiet har påpeget, at byens forskellige lokale ordensregler bør strømlines, så det er gennemskueligt for både borgere og myndigheder, hvilke regler der gælder, og hvad der kan håndhæves af politiet.

Et generelt forbud mod brug af forstærket musik efter kl. 22 på visse lokaliteter vil imødekomme mange beboeres ønske. Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger forvaltningen til at formulere et forbud for brug af forstærket musik i tidsrummet kl. 22-07 visse steder, som politiet kan godkende. Forbuddet skal annonceres via skiltning og skal gælde for udvalgte bolignære kommunale hot spots, hvor erfaringen viser, at der er store udfordringer med musik til ulempe.

Udvælgelse af lokaliteterne vil ske efter en konkret vurdering af generne i samarbejde mellem forvaltningen og politiet, som bl.a. forventes at gælde for Islands Brygge Havnepark, i Nørrebroparken, og op til fem andre pladser og parker. På de private arealer, fx Sandkaj og Krøyers Plads er det grundejerne, der skal ansøge kommunen og politiet. Forvaltningen vil her som udgangspunkt godkende forbudsskilte med mindre de strider mod en lokalplans bestemmelser (jf. bilag 4).

Forvaltningen har igangsat en revision af parkregulativet og generel skiltning i kommunens parker. Parkregulativet omfatter flere forskellige forhold, herunder regler om affaldshenkastning. Denne indstilling forholder sig dog kun til spørgsmålet om skiltning i forhold til støjgener.

Affald og renhold, herunder sommerberedskab (ad 2. at-punkt)

Borgerhenvendelserne har særligt peget på problemer med støj, affald og manglende toiletter. En del af løsningen kunne være at etablere et sommerberedskab, der kan rykke ud med materiel og ressourcer på de lokaliteter, hvor der uventet kommer et øget tryk.

Et sommerberedskab kunne fx indeholde et værtsteam, der i tråd med byens øvrige værter, gennem dialog, kan bidrage til at konfliktnedtrappe situationer med støjende eller anden uhensigtsmæssig opførsel og som kan tilkalde politiet, hvis forholdet kræver indblanding fra en myndighed.

Det er vigtigt at understrege, at kommunalfuldmagten ikke tillader, at kommunen varetager renholdelsesdriften på de privatejede, offentligt tilgængelige, rekreative arealer på fx dele af Islands Brygge Havnepark og Marmormolen i Nordhavn. Her er grundejer selv ansvarlig for at tilrettelægge og tilpasse driften så den gennem hele året matcher de udsving i aktivitet, som er forventede og forudsigelige. Det gælder både for affaldshåndteringen og toiletforhold (bilag 3).

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et beredskab der, som i sommeren 2020, kan træde til ved ekstraordinære lokale belastninger, så både affald og gener fra fx urin i gaden kan håndteres, ved pludseligt opståede nye festområder. Kommunale værter kan sikre, at festen foregår på mere rolig vis. De private grundejere fastholdes i, at de har ansvaret for den almindelige drift, som loven foreskriver, og at kommunen højest må supplere i spidsbelastningen (bilag 3). Løsningen skal findes sammen med grundejerne, så der skabes lokal forankring og ejerskab.

Kommunikation (ad 2. at-punkt)

Der er behov for en adfærdsændring blandt parkernes gæster, hvis nabogener skal begrænses. Det kræver, at de forskellige lokaliteters brugergrupper identificeres, så en målrettet kommunikationsindsats kan iværksættes. Indsatsen bør igangsættes tidligt på året, da erfaringer fra bl.a. beboerne viser, at det ofte er unge fra omkringliggende uddannelsessteder, der i forbindelse med semesterets start og afslutning kickstarter sommerens fester.

Sikker By-samarbejdet vil sammen med Indre By Lokaludvalg igangsætte en kampagne omkring adfærd i nattelivet. Kampagnen er planlagt til at starte i de tidlige forårsmåneder og erfaringerne herfra kan evt. bruges til en kommunikationsindsats til sommerperioden ligesom forvaltningen har fået erfaring med kommunikation til forskellige unge grupperinger, under COVID-19 perioden. Når disse indsatser gennemføres i samarbejde med lokaludvalgene eller andre lokale aktører, er det med til at sikre forankring og ejerskab.

Økonomi

På grund af de ekstraomkostninger forvaltningen i 2020 har haft til drift og supplerende renhold i parkerne og omkring havnearealerne, samt til brug af Corona-værter, er forvaltningens vurdering, at ovennævnte indsatser vil kræve finansiering til kommende budgetforhandlinger. Det anbefales, at der udarbejdes budgetnotat med konkrete bud på omkostninger for: et sommerberedskab omfattende supplerende affaldshåndtering, drift af toiletvogne og etablering af et værtteam, samt en målrettet kommunikationsindsats samt en vurdering af antallet af nødvendige skilte og udgifter til opsætning af disse. Hvis indsatserne skal have en effekt i 2021, vil budgetnotatet skulle indgå i Overførselssagen 2020-2021.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen arbejde videre med de enkelte indsatsområder, såfremt der ønskes budgetnotat til kommende budgetforhandlinger.

 

Søren Wille

                                                                 /Hans Christian Karsten

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. november 2020

 

Sagen blev udsat.
Til top