Mødedato: 30.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Opgradering af Frederiksberggade (Strøget), Indre By

Se alle bilag

Med Budget 2022 blev det besluttet at igangsætte en foranalyse af en fysisk opgradering af Frederiksberggade fra Vester Voldgade til Gammeltorv. Formålet er at omdanne gaden til et grønnere og mere attraktivt byrum. Foranalysens scenarie 2, der indebærer ny belægning samt tilvalg vedrørende belysning og ændret indgang til Strøget, vurderes bedst at imødekomme projektets formål og høringssvar. Foranalysen viser dog, at en fysisk opgradering af Frederiksberggade ikke kan stå alene, da der også er behov for en øget driftsmæssig og administrativ indsats, så gaden ikke på sigt kommer til at fremstå som i dag. En indsats i relation til forstærket renhold og afklaring af muligheder for at regulere anvendelsen af facader og facadearealer skal der findes særskilt finansiering til.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at foranalysen ”Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)” jf. bilag 6 tages til efterretning.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 2. at løsningsscenarie 2: Ny gågadeflisebelægning inkl. tilvalg 1-2, som indeholder en udvidelse af projektområdet, danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade (Strøget), jf. bilag 6.

 3. at der frigives en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade (Strøget) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 0,6 mio. kr. til en foranalyse af opgradering af Frederiksberggade (Strøget) samt 7,9 mio. kr. til omdannelse af gaden til et grønnere og mere attraktivt byrum med bedre belysning, ny belægning, træer og anden beplantning samt ophold (bilag 9). 

I foranalysen skitseres tre løsningsscenarier og tre tilvalg indbygget i scenarierne, der giver mulighed for delvist at indfri den efterspurgte opgradering, jf. bilag 6. Løsningsscenarie 2 inkl. tilvalg 1-2 vurderes bedst at opfylde opgraderingen og kan anlægges inden for den afsatte bevilling. Foranalysen belyser desuden en række centrale udfordringer med trængsel, manglende regulering af brug af facader og gadeareal samt utilstrækkeligt renhold. Udfordringerne løses ikke af en fysisk opgradering og vil fortsat gælde efter anlægsprojektet, da der er behov for at iværksætte en særlig facade- og gadeindsats. 

Løsning

Indsatsen på Frederiksberggade koordineres med byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, der forelægges Borgerrepræsentationen i første kvartal af 2023. Planen lægger op til, at der skal være bedre plads til fodgængere og cyklister, til ophold og grønt, til mere hensynsfuld cykelparkering og til områdets historiske fortællinger, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 9. januar 2023.

Foranalysen

Foranalysen er igangsat med udgangspunkt i et initiativ fra foreningen ”Business Improvement District (BID) Frederiksberggade”, der repræsenterer 22 ud af 29 ejendomme i Frederiksberggade. Desuden er Indre By Lokaludvalg og områdets beboerforeninger løbende blevet inddraget, jf. bilag 6 s.40 og bilag 8. Et gennemgående ønske for alle interessenter er, at Frederiksberggade bliver løftet væk fra det nuværende indtryk af en nedslidt, beskidt og rodet gade, til en attraktiv handelsgade, der med sin centrale placering byder velkommen til Københavns Middelalderby på en æstetisk og kvalitativ måde for både københavnere og byens mange besøgende, jf. bilag 8.

I foranalysen fremgår, at et løft af Frederiksberggade afhænger af flere forskellige tiltag af både fysisk, driftsmæssig og administrativ karakter. I analysen skitseres derfor både løsninger for en fysisk indsats samt for supplerende indsatser indenfor øget renhold og regulering af anvendelsen af facader og arealet langs facader. Dette uddybes yderligere i afsnittet ”Politisk handlerum”. I foranalysen er mulighederne for en fysisk opgradering belyst, og det vurderes, at et anlægsprojekt primært kan omhandle ny belægning. Grundet en meget høj grad af trængsel, mængden af underjordiske ledninger samt brandredningsforhold, er det ikke muligt at opsætte særlig belysning, træer eller andet inventar i selve Frederiksberggade. Det hårde natteliv er desuden en udfordring i forhold til grønne elementer og fast inventar. Dog vil disse byrumselementer delvist kunne tilføres i gadens krydsningspunkter, jf. tilvalg 1-3.

Løsningsscenarie 2: Ny gågadeflisebelægning

Forvaltningen vurderer, at løsningsscenarie 2 bedst muligt opfylder de efterspurgte elementer, der fremgik af den givne bevilling. Løsningscenariet indebærer ny belægning bestående af gågadefliser og chaussésten, som det kendes i dag. Ledelinjen erstattes med et bånd af chaussésten, og arealet med chaussésten langs facaderne udvides til fra ca. 0,5 m. til 0,8 m. for at give butikker og restauranter en synlig rettesnor for deres udstillinger og inventar, jf. bilag 4. Endeligt design og tilgængelighedsløsninger afklares i et kommende anlægsprojekt. Der afprøves en anden type affaldskurve som et mere æstetisk alternativ til eksisterende og forvaltningen er i gang med at undersøge markedet ift., om der er brugbare alternativer til de nuværende opstillede betongrise Desuden undersøger forvaltningen om man selv kan udvikle sådanne alternativer.

Løsningsscenarie 2 indeholder dertil tilvalg 1: Belysning samt tilvalg 2: Indgangen til Strøget, som begge kan udføres inden for bevillingen. Ved at udvide projektets fysiske grænse, jf. bilag 5 og 6 s.30, og inddrage indgangen til Strøget samt opsætte effektbelysning i gadens krydsningspunkter, imødekommes flere af de i Budget 2022 efterspurgte opgraderinger. Den præcise placering af elementer og designløsning afklares i et kommende anlægsprojekt. Tilvalg 3: Kattesundet, er ikke med i løsningsscenarie 2, for at holde løsningen indenfor bevillingen.

I scenarie 2 beholdes slægtskabet og sammenhængen til Middelalderbyens andre gågader, og der forventes ikke at opstå forventninger om ny belægning på andre dele af Strøget. Dette scenarie leverer kun delvist det designmæssige løft til en højere kvalitet end byens øvrige gågader, som ønskes af flere interessenter, jf. bilag 8. Derudover kan løsningen ikke alene forbedre gadens rodede udtryk, og bør suppleres med en særlig gade- og facadeindsats, jf. afsnittet Politisk handlerum.

Høring

Foranalysen har været i høring ved Foreningen BID Frederiksberggade, Indre By Lokaludvalg samt Stræderne og Strøgets Beboerforening og Nørre Kvarters Beboerforening den 15. november 2022 til den 15. december 2022. Derudover har der været afholdt borgerdialog og interessentmøde. Foranalysens interessentinddragelse, høringer og forvaltningens kommentarer fremgår af bilag 8. Hovedsynspunkter fremgår nedenfor.

Høringssvar fra BID Frederiksberggade

BID Frederiksberggade er positive overfor det foreslåede løsningsscenarie, men ønsker en ambitiøs totalløsning, der markant forandrer gaden, hvor både fysiske og bylivsmæssige tiltag ønskes gennemført. Foreningen ønsker tilsyn og håndhævelse af lokalplanen og er åbne overfor begrænset vareudstilling. Der ønskes ikke yderligere begrænsning på udeservering. Foreningen ønsker scenarie 3: Ny granitbelægning. Uanset belægning mener BID at tilvalg 1: Belysning og 2: Indgangen til Strøget er essentielle. BID ønsker en smukkere terrorsikring og velkommer afprøvning af en anden affaldshåndtering. BID Frederiksberggade har ytret interesse i at finansiere bidrag til gaden, herunder kunsttiltag, men ønsker ikke at bidrage til finansieringen af ny belægning mv. Andre alternative bidrag er ikke undersøgt i foranalysen, da det ligger udenfor den bestilte opgave.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer at en totalløsning er indarbejdet i scenarie 2 i det omfang, det er muligt og indenfor den afsatte økonomi. En løsning med ny granitbelægning vil kræve ekstra bevillig. Tilsyn med lokalplan mv. ligger udenfor anlægsprojektet, men adresseres i afsnittet Politisk handlerum. 

Høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Lokaludvalget ønsker, at Frederiksberggade og Strøget skal være en positiv oplevelse, bl.a. ved at synliggøre den originale arkitektur og at få en samlet politik for, hvad der tillades i Frederiksberggade samt omkringliggende gader og Rådhuspladsen. Lokaludvalget peger på, at nattelivets slid begrænser effekten af de løsninger, der kan igangsættes, hvis ikke man samtidigt vedtager restriktioner på nattelivet. Lokaludvalget ønsker at prioritere håndhævelse af lokalplan og regler for vareudstillinger og udeserveringer samt begrønning og øget renhold. Dernæst ønsker lokaludvalget at prioritere ny belægning, som led i et samlet kvalitetsløft af belægningen på hele Strøget og til indgangen til Strøget.

Lokaludvalget medsender supplerende svar fra KBH - Commerce & Culture (KCC), som ønsker en ny granitbelægning (scenarie 3) samt tilvalg 1: Belysning og 2: Indgangen til Strøget. De ser et behov for at prioritere en særlig facade- og gadeindsats.

Endelig er der medsendt resultat af lokaludvalgets borgerinddragelse via Facebook, der overordnet peger på mange af de samme emner som lokaludvalget.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer at restriktioner på nattelivet, tilsyn med lokalplan mv. ligger udenfor anlægsprojektet, men adresseres i afsnittet Politisk handlerum. Løsningscenarie 2 vurderes bedst at opfylde ønskerne til opgraderingen indenfor den afsatte økonomi. Imødekommelse af ønsket om ny granitbelægning vil kræve en ekstra bevillig.

Høringssvar fra Stræderne og Strøgets Beboerforening samt Nørre Kvarters Beboerforening
De ønsker begge øget renhold og myndighedskontrol ift. lokalplanen og brugen af gadeareal, som de ser som en forudsætning for en fysisk opgradering. Begge nævner nattelivet som en udfordring. Foreningerne peger ikke på et bestemt løsningsscenarie, mens begge anser tilvalg 2: Indgangen til Strøget, som vigtigt. Nørre Kvarters Beboerforening er skeptiske overfor tilvalg 1: Belysning, mens begge foreninger ser muligheder i tilvalg 3: Kattesundet.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen har indarbejdet tilvalg 2 i det foreslåede løsningsscenarie 2. Renhold og myndighedskontrol ligger udenfor anlægsprojektet, men adresseres i afsnittet Politisk handlerum.

Parkering og træer

Løsningscenarie 2 påvirker ikke den eksisterende cykelparkering og ingen p-pladser nedlægges.

I løsningscenarie 2 fældes ingen træer på Frederiksberggade. Der vil blive etableret 1-2 træer ved indgangen til Frederiksberggade fra Vestre Voldgade. Næste fase vil undersøge muligheden for flere træer.

Politisk handlerum
Udenfor anlægsprojekt: En særlig facade- og gadeindsats:

Foranalysen belyser, at for at opnå en markant og langsigtet opgradering af Frederiksberggade skal det fysiske anlægsprojekt kombineres med en særlig facade- og gadeindsats overfor udfordringer med et rodet, ureguleret og beskidt udtryk, jf. bilag 6, afsnit 4, og bilag 7.

Øget regulering og tilsyn

I bilag 7 beskrives hvordan gaden reguleres ud fra gældende lokalplan og vejloven. Det beskrives endvidere, at der pt. ikke er prioriteret ressourcer til tilsyn på anvendelse af facader og gadeareal. Den helhedstilgang, som foranalysen peger på, bør derfor også indeholde en indsats med fokus på, hvordan gaden- og facaderne anvendes og fremstår i sin helhed. En indsats kan indeholde følgende:   

 • Administrativ og juridisk afklaring af lokalplan og vejlov som reguleringsværktøjer, herunder evt. udarbejdelsen af en ny lokalplan, såfremt den gældende vurderes utilstrækkelig til at bidrage til et samlet løft af gaden.
 • Tillade vareudstilling på max 0,8 m ud fra facaden.
 • Ressourcer til en lokalt opsøgende tilsynsfunktion, evt. en kvartermanager, der kan sikre fremdrift og opbakning fra butikker og ejendomme til at gå i en fælles retning. Estimeret budget for to år: 1,5 mio. kr.

  Øget renhold

  En konsekvens af det hårde natteliv og et højt antal gæster er, at strækningen er præget af fastgroet snavs på belægningen, bl.a. knyttet til fastfoodrestauranterne. Der findes aktuelt ikke en renholdsmetode til denne problematik i København. En indsats for øget renhold kan bestå af følgende:

 • Forsøg med vask af belægning, hvilket ikke er praksis i byen i dag. I en 2-årig forsøgsperiode afprøves, hvordan fastgroet snavs kan afrenses på strøggader, herunder Frederiksberggade. Der afprøves ny materiel og afklares serviceniveau. Forsøget dokumenteres og evalueres. Estimeret budget for to år: 5-6 mio.kr.

Samlet set kan en facade- og gadeindsats ikke gennemføres inden for den afsatte anlægsbevilling, hvorfor det kræver, at der afsættes midler hertil i kommende budgetforhandlinger.

Alternative belægningsmuligheder, løsningsscenarie 1 og 3:

Løsningsscenarie 1 indeholder enkeltvise udskiftninger af beskadigede gågadefliser, et bånd af chaussésten langs facaderne på 0,8 m., afprøvning af alternative affaldskurve samt tilvalg 1, 2 og 3, der tilfører begrønning, belysning og ophold i Frederiksberggades krydsningspunkter. Scenariet kan udføres indenfor bevillingen. Scenarie 1 er ikke prioriteret, da det mangler opbakning hos flere interessenter, jf. bilag 8.

Løsningsscenarie 3 indeholder en ny belægning af granit eller tilsvarende, som imødekommer flere interessenters ønske om en gågade af høj kvalitet, der kan måle sig med andre storbyer i Europa og styrke den historiske fortælling om Middelalderbyen og Strøget. Ligesom i scenarie 2 indeholder løsningen afprøvning af alternative affaldskurve, markering af ledelinje samt markering af arealet langs facaderne. Der er ikke indbygget andre tilvalg i scenariet. Den endelige designløsning fastlægges i et kommende anlægsprojekt og afklares ift. den øvrige udvikling af Strøget og Middelalderbyen. Scenariet er ikke prioriteret, da det ikke kan udføres indenfor bevillingen, men vil kræve, at der afsættes ekstra midler i kommende budgetforhandler i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. En konsekvens af scenariet kan være en forventning om belægningsskift på andre dele af Strøget.

Tilvalgsmulighed for øget ophold 

Det er en mulighed at prioritere en mindre byrumsdannelse i krydsningen ved Kattesundet, hvor der kan opstilles enkelte siddemuligheder og evt. 1-2 træer, som beskrevet i tilvalg 3. Dette kræver ekstra finansiering, da tilvalget ikke er finansieret i løsningscenarie 2. 

Økonomi

I Budget 2022 blev der afsat 8,5 mio. kr. (2022 p/l) til en foranalyse samt opgradering af Frederiksberggade (Strøget). Heraf blev 0,6 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. I første sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 2. juni 2022) blev budgettet opskrevet med 0,1 mio. kr. (2022 p/l). Med denne indstilling skal de resterende 8,0 mio. kr. (2022 p/l) frigives jf. tabel 1. Det svarer til 8,2 mio. i 2023 p/l.

Tabel 1 Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)

2023

2024

2025

I alt

TMU

Frederiksberggade (Strøget) opgradering

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

509

700

6.947

8.156

I alt

 

 

 

509

700

6.947

8.156

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Udvidelsen af projektet forventes at kunne driftes indenfor de afsatte midler til afledt drift.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen fortsætte projekteringen af projektet. Anlægsarbejdet forventes fysisk igangsat primo 2025 og forventes færdiganlagt ultimo 2025.

 

Søren Wille

/ Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. januar 2023

 

Et samlet udvalg stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 2. at-punkt:

 

”at løsningsscenarie 2 inkl. tilvalg 1 danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af en fysisk opgradering af Frederiksberggade (Strøget), jf. bilag 6.”

 

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.
 

Den således ændrede indstillings 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne er enige om, at indgangen til Strøget trænger til et væsentligt løft. Partierne er også enige om, at en løsning af indgangens indretning bør afvente en endelige afgørelse af om, hvordan den endelige løsning for Vester Voldgade bliver.”

Til top