Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 28.02.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Omdisponering og frigivelse af midler til cykelstier på Valby Langgade

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til omdisponering af afsatte midler til projektet ‘Cykelstier på Valby Langgade’ til et ændret projekt, som i højere grad imødekommer lokalområdets ønsker til projektområdet, samt til prioritering af midler til en københavnerinddragelse, som skal danne grundlag for den fremtidige løsning.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der indenfor projektet cykelstier på Valby Langgade omdisponeres 3,0 mio. kr. afsat til projektering og anlæg til at foretage en større københavnerinddragelsesproces og omprojektering, der skal afdække andre løsningsmuligheder.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af københavnerinddragelsesproces og omprojektering på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
  3. at ibrugtagningstidspunktet for projektet ændres fra september 2022 til november 2024.

Problemstilling

I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat 20,3 mio. kr. til anlæg af cykelstier på Valby Langgade med ibrugtagning september 2022. I Teknik- og Miljøforvaltningens dialog med Valby Lokaludvalg og lokale borgere i efteråret 2021 samt i en henvendelse fra Valby Lokaludvalg den 6. januar 2022 er der udtrykt et lokalt ønske om, at der i projektet på Valby Langgade undersøges andre løsninger end cykelstier på hele strækningen. I den oprindelige budgetbeslutning er en udvidet københavnerinddragelsesproces ikke indeholdt i projektets bevilling.

Forvaltningen orienterede den 31. januar 2022 Teknik- og Miljøudvalget om status for projektet. Udvalget satte i den forbindelse projektet i bero med ønske om at få forelagt en indstilling med mulighed for at ændre projektet for ‘Cykelstier på Valby Langgade’.

Der skal på den baggrund tages stilling til en omdisponering af midler til et cykelfremkommelighedsprojekt på Valby Langgade, som tilgodeser de bløde trafikanter, og indeholder en københavnerinddragelsesproces, hvor lokalområdets ønsker indgår i en omprojektering, samt frigivelse af yderligere midler og et nyt ibrugtagningstidspunkt.

Løsning

Forvaltningen anbefaler, at projektets nuværende politiske mandat (jf. bilag 2, Budgetnotat TM89) bliver revurderet og gentænkt på en måde, der muliggør, at forvaltningen kan projektere andre løsningsmodeller end anlæg af cykelstier på hele strækningen mellem Annexstræde og Gammel Jernbanevej.   

Forvaltningen anbefaler i den forbindelse, at der gennemføres en ny udvidet københavnerinddragelse, som skal afdække, hvordan lokale borgeres og lokaludvalgets ønsker om at skabe forbedringer for cyklisterne kan gennemføres med bredest mulig opbakning, samtidig med at Valby Langgades status som strøggade fastholdes. Lokaludvalget ønsker bl.a., at ikke al parkering nedlægges af hensyn til erhvervsdrivende, og at muligheden for yderligere begrønning undersøges. Det vil betyde, at der ikke kan etableres cykelstier på hele strækningen.

En gentænkning vil give mulighed for at udvikle andre løsninger end en klassisk cykelsti i begge sider af Valby Langgade. Der vil i det videre arbejde med alternative løsninger særligt blive lagt vægt på tryghed og trafiksikkerhed for bløde trafikanter, herunder fodgængere.

Parkering og træer

I det oprindelige projekt for cykelstier på Valby Langgade nedlægges al parkering, busstoppesteder omlægges, cykelparkering omlægges eller nedlægges, og planteopsatser og træer genplaceres, da strækningen mellem Annexstræde og Gammel Jernbanevej er meget smal fra facade til facade.

Ved en gentænkning af projektet vil det blive undersøgt, om det er muligt at bevare enkelte parkeringslommer, målrettet erhvervslivet, samt bibeholde flere træer på projektstrækningen og tilgodese fodgængerne, samtidig med at der sker cykelforbedringer. Forvaltningen vil udarbejde en opgørelse over træ- og parkeringsregnskabet for projektet i forbindelse med indstillingen i februar 2023.   

Økonomi

På baggrund af en fornyet borgerdialog vil forvaltningen forelægge en indstilling i februar 2023 med et skitseforslag og et dertilhørende anlægsoverslag, når de resterende anlægsmidler skal frigives. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvorvidt et revideret projekt kan afholdes inden for den eksisterende økonomi. Dog viser erfaringen, at fx cykelgader kan etableres til lavere omkostninger end cykelstier. Hvis der mangler finansiering, vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat enten til overførselssagen eller budgetsagen. I så fald vil tildelingen af midler i kommende budgetforhandlinger være en forudsætning for at gennemføre det reviderede projekt.

Ibrugtagning

En gentænkning af projektet og en fornyet borgerdialog vil have konsekvenser for den oprindelige ibrugtagning i september 2022. Den nye ibrugtagningsdato forventes at være november 2024.

Politisk handlerum

Hvis det oprindelige projekt med cykelstier på Valby Langgade vælges, fortsætter det i dets nuværende format (jf. bilag 2), hvor der anlægges cykelstier på store dele af strækningen. I projektet indgår, at bilparkering nedlægges, cykelparkering omplaceres eller nedlægges, busstoppesteder omlægges, og planteopsatser og træer fjernes eller genplaceres for at kunne opretholde minimumsbredden på vejbanen. Disse tiltag vil indskrænke arealet til fodgængere, da strækningen mellem Annexstræde og Gammel Jernbanevej er meget smal fra facade til facade. Københavnerinddragelsen bliver derved snæver.

Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en indstilling om godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af anlægsmidler ultimo 2022 med ny ibrugtagning ultimo 2023.

Økonomi

I Budget 2020 blev der afsat 20,3 mio. kr. (2020 p/l) til projektering og udførelse af ”Cykelstier på Valby Langgade”. Heraf blev 3,0 mio. kr. (2020 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Der er på nuværende tidspunkt brugt ca. 1,5 mio. kr. på borgerinvolvering, rådgivers projekteringsarbejde og interne omkostninger. Gennemførelsen af en københavnerinddragelsesproces og omprojektering vil koste i alt 3,0 mio. kr.

Med denne indstilling skal 3,0 mio. kr. derfor omdisponeres til gennemførelse af en københavnerinddragelsesproces og omprojektering. Derudover skal der med indstillingen frigives yderligere 1,5 mio. kr. (2022 p/l) jf. tabel 1.

Tabel 1 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2022

I alt

TMU

Cykelstier på Valby Langgade

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.500

1.500

I alt

 

 

 

1.500

1.500

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2020 er der prioriteret anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2020. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen påbegynde den videre planlægning af et ændret projekt. Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en indstilling i februar 2023 med henblik på godkendelse af skitseforslag samt frigivelse af anlægsmidler.

 

Søren Wille

 

                                           /Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2022

Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag som nyt 4. at-punkt:

"at mindst et af de skitseprojekter, der bliver fremlagt til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse, skal kunne rummes indenfor det afsatte budget"

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 9 stemmer mod 0. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: Ingen

Undlod at stemme: C.

 

Det Konservative Folkeparti stille følgende ændringsforslag om et nyt 5. at:

”at alle parkeringspladser reetableres i nærområdet og indenfor projektets økonomi.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: C.

 

Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Parkeringspladser er en nødvendighed for det lokale erhvervsliv, såvel som for beboer for at få hverdagen til at hænge sammen, derfor kan Konservative ikke støtte at der nedlægges parkeringspladser, til ulempe for beboer såvel som erhvervsliv”.

Til top