Mødedato: 27.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Særlig undersøgelse om budgettering af parkeringsindtægter

Se alle bilag
Intern Revision har foretaget en særlig undersøgelse af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetteringen af parkeringsindtægter. Teknik- og Miljøudvalget skal med denne indstilling tage Intern Revisions undersøgelse, konklusioner og anbefalinger samt forvaltningens tiltag i den forbindelse, til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

  1. at Intern Revisions særlige undersøgelse af budgetteringen af parkeringsindtægter og forvaltningens tiltag på området, tages til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision har i overensstemmelse med revisionsplanen gennemført en undersøgelse af Teknik- og Miljøforvaltningens budgettering af parkeringsindtægter (jf. bilag 1). Teknik- og Miljøudvalget skal tage Intern Revisions undersøgelse og forvaltningens tiltag i den forbindelse til efterretning.

Løsning

Parkeringsindtægterne består af indtægter fra betalingsparkering (490 mio. kr.) og parkeringsafgifter (90 mio. kr.) og udgør en samlet nettoindtægt på ca. 580 mio. kr.

I de seneste år har mindreindtægter på parkering stået på Økonomiudvalgets risikoliste, og revisionens undersøgelse har haft som overordnet formål at vurdere årsagerne til, at de budgetterede parkeringsindtægter har været overvurderet.

Intern Revision anbefalinger i forlængelse heraf er at:

  1. Der udvises større forsigtighed i forbindelse med de skøn der anvendes ved udarbejdelse af budgettet
  2. Den forventede ind- og udfasning i forbindelse med konkrete projekter dokumenteres
  3. Bruttoprincippet efterleves ved budgettering af udgifter og indtægter vedrørende parkeringskontrol.

Nedenfor gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag med relation til Intern Revisions anbefalinger. 

Ad 1) Vedr. budgettering af parkeringsindtægter

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet og implementeret en ny aktivitetsbaseret budgetmodel, der skal sikre en mere retvisende budgettering af parkeringsindtægterne. Budgetmodellen er baseret på regnskabstal samt aktiviteten i de første fire måneder af det foregående budgetår. Budgetmodellen har dog været udfordret af perioden med COVID, hvor parkeringsadfærden i byen var ændret. Derudover blev modellen indført lige før, at der blev vedtaget gratis parkering for nulemissionskøretøjer, og modellen har ikke i tilstrækkelig grad og hurtigt nok kunne opfange det relativt hurtigt voksende antal nulemissionskøretøjer.

Intern Revision konkluderer dermed også, at budgetmodellens præcision har været udfordret af, at der i 2020 blev indført gratis parkering for elbiler samtidig med, at andelen af elbiler i København og omegn efterfølgende steg.

I Budget 2024 er det besluttet at nulemissionskøretøjer igen skal betale fuld pris ved gadeparkering. Der mangler data for omfanget af parkerede nulemissionskøretøjer, og der er derfor usikkerhed om det forventede fremtidige aktivitetsniveau. Denne usikkerhed kan påvirke budgetoverholdelsen i 2024. Forvaltningen vil derfor følge udviklingen i 2024 tæt, og over de kommende år vurderes usikkerheden reduceret i takt med, at forvaltningen får data om realiseret aktivitet og indtægter.

Derudover vil forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af budgetnotater have fortsat fokus på i videst muligt omfang at lægge data til grund for de økonomiske forudsætninger. I de tilfælde, hvor data er mangelfulde eller ikke er tilstrækkelige, vil forvaltningen have fortsat fokus på at udarbejde så gode skøn som muligt, hvor der også udvises den forsigtighed, der er påkrævet, når de økonomiske forudsætninger helt eller delvis baseres på skøn.

Ad 2) Den forventede ind og udfasning i forbindelse med konkrete projekter dokumenteres

Forvaltningen vil fortsat have fokus på at fremlægge budgetnotaterne på så korrekte budgetforudsætninger som muligt, herunder ind- og udfasning af initiativerne.

Ad 3) Bruttobudgetteringsprincippet efterleves ikke vedr. parkeringskontrol

Intern Revision konkluderer, at budgetteringen af afregningen af parkeringsafgifter har været fejlagtig.

Teknik- og Miljøforvaltningen var allerede opmærksomme på manglerne i budgetteringspraksis og rejste, på baggrund af udvalgets beslutning på budgetdrøftelsen i august, en specifik udfordring til forhandlingerne om budget 2024 vedr. korrekt budgettering af afregningen. Dette som følge af, at en korrekt budgettering af afregningen til Rigspolitiet ville medføre en varig budgetudfordring på 8,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

Der blev med budgetaftalen for 2024 ikke afsat budget til at håndtere den varige budgetudfordring, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til håndtering indenfor udvalgets ramme med sagen om udmøntning af budget 2024, som behandles på mødet den 27. november 2023. Som led i at sikre en korrekt budgettering af parkeringsafgifterne indgår i ”Fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer 2023”, der behandles på mødet den 4. december 2023, en bruttoficering af budgettet, således, at indtægterne fra parkeringskontrol, og udgifterne til afregning med Rigspolitiet, adskilles bevillingsmæssigt og dermed bruttobudgetteres i 2024.

Politisk handlerum

Udvalget kan bede forvaltningen om yderligere tiltag vedr. budgettering af parkeringsområdet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen fortsat arbejde på løbende at forbedre budgetteringen på parkeringsområdet, herunder indfasning af de politiske ønsker relateret til ændringer på parkeringsområdet. Forvaltningen følger de realiserede indtægter i budget 2024 tæt i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Søren Wille

                             / Michell Schilling

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top