Mødedato: 27.08.2012, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Grøn bølge 2.0 for cyklister på Østerbrogade

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende projekt ”Grøn Bølge 2.0” for cyklister på Østerbrogade fra Trianglen til Svanemøllen Station.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
  1. at projekt ”Grøn Bølge 2.0” for cyklister på Østerbrogade fra Trianglen til Svanemøllen Station sættes i gang.

Problemstilling

I følge Københavns Kommunes klimaplan og cykelstrategi skal det være hurtigere og lettere at komme fra et sted i byen til et andet. Cyklisterne i København oplever, at stop for rødt i signalregulerede kryds er en væsentlig forhindring for at komme hurtigt frem.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere etableret en tidsstyret grøn bølge på Østerbrogade. Den løber fra Trianglen til Kongens Nytorv i indadgående retning om morgenen og fra Folke Bernadottes Allé til Trianglen i udadgående retning om eftermiddagen. Den grønne bølge fungerer sådan, at cyklisterne får grønt lys i krydsene, hvis de kører med en hastighed på 20 km/t.

 

Denne faste og tidsbestemte løsning er ikke optimal, og der er teknologiske muligheder for forbedring med trafikstyret forlængelse af det grønne lys for både cykler og busser.  Desuden kan den nuværende faste, tidsbestemte løsning være uoptimal over for  Københavns Kommunes ønske om samtidig at prioritere bustrafikken.

 

Løsning

Trafiksignalernes samordning og tilpasning til trafikken på Østerbrogade mellem Trianglen og Svanemøllen Station kan gøres mere fleksibel for cykler og busser ved at anvende trafiktilpasset teknologi. Ved hjælp af detektering (spoler i asfalten, video eller Bluetooth) måles antallet cykler, der er på vej hen mod et lyskryds, og cyklernes hastighed. Samtidig indhentes data fra Movía, således at bussernes ankomst også anmeldes. 

Med disse dynamiske data kan trafiksignalerne indstilles til at forlænge det grønne lys for alle - eller give før-grønt kun for cyklister. Trafiktilpasset styring vil betyde, at cyklerne kan køre med mere individuel forskellig hastighed og stadig opleve, at de får mere grønt lys i de signalregulerede kryds.

Betydning i forhold til den nuværende situation:

  1. Cyklisternes grønne bølge vil fortsat respektere et fast tidstyret program afhængig af trafikmængderne, morgen, middag, eftermiddag og nat, men forvaltningen kan justere den nuværende grønne bølge for cyklister, så den i højere grad tager hensyn til den aktuelle cykeltrafik i begge retninger.
  2. De tidsstyrede programmer (morgen, middag, eftermiddag, nat) bliver suppleret med trafikstyrede systemer. Konkret betyder det, at en stor gruppe cyklister på cykelstien vil forlænge det grønne lys med et passende antal sekunder, så alle cyklister kommer med over for grønt.
  3. De trafikstyrede programmer bliver desuden anvendt til at måle cyklisternes hastigheder med ny teknologi for detektorer. Det kan forbedre flow’et for cyklister, når deres hastighed ændres afhængig af vind og vejr.
  4. Både busser og cyklisters ankomst til de signalregulerede kryds detekteres automatisk. I praksis vil det give forvaltningen mulighed for at optimere signalerne, så der opnås den bedst mulige effekt både for busser og cykler. Denne trimning af grøntiderne vil foregå de første 6 måneder efter etablering af grøn bølge 2.0.
  5. Der gennemføres forsøg med forskellige løsninger til at detektere cykeltrafik - herunder Bluetooth - teknologi, hvor signalerne fra de forbipasserendes tændte mobiltelefoner kan være med til at udlæse forlængelse af det grønne lys.

I anden halvdel af 2013 gennemfører forvaltningen en samlet evaluering af projektet. Evalueringen omfatter både bus- og cykeltrafik.

Koordinering med andre trafikprojekter

København har sammen med andre europæiske byer (Bordeaux, Eindhoven, Helmond, Newcastle, Thessaloniki, Verona, Vigo) lagt billet ind på et EU-projekt om kommunikation mellem trafikanter og signalanlæg. For Københavns vedkommende er der spillet et projekt ind om busprioritering i 21 kryds på strækningen fra Hovedbanen til Trianglen. Hvis projektet nyder fremme i EU-kommissionen, vil det betyde etablering af et trafiktilpasset signalsystem. På den måde vil det også blive muligt at udvide grøn bølge 2.0 for cyklister på hele strækningen fra Svanemøllen til Kongens Nytorv. Projektet vil blive fremlagt for Teknik og Miljøudvalget i efteråret 2012 i forbindelse med buspakke 2012-II.

 

Teknik- og Miljøudvalget har desuden godkendt et trafiksikkerhedsprojekt, der indeholder indsnævring fra 2 til 1 spor på Østerbrogade på strækningen mellem Jagtvej og Svanemøllebroen (Anlægspakke 1 for trafiksikkerhedsprojekter, den 23. januar 2012). Der er god overensstemmelse mellem de to projekter. Tilsammen tilgodeser de trafiksikkerhed og flow for cykler og busser.

Konsekvenser

Projektet cykelbølge 2.0 forventes at ville forbedre fremkommelighed og flow både for cykler og busser. Det er en forudsætning for projektet, at bussernes fremkommelighed sikres, og muligvis forbedres i forhold til den nuværende situation.

 

Projektet vil give ny viden om signaloptimering for både busser og cyklister. Det er vigtig viden, som forvaltningen vil kunne anvendes i fremtidige projekter for signaloptimering i København.

 

Projektet vil desuden give os vigtig ny viden om anvendelse af ny teknologi for at detektere cykeltrafik.

 

Projektets effekter på biltrafikkens fremkommelighed og flow forventes at være beskeden – og muligvis positiv. Dette vil indgå  i evalueringen.

Økonomi

Borgerrepræsentationen har frigivet 2,0 mio. kr. til forbedret grøn bølge på Østerbrogade i forbindelse med ”Kickstart Østerbro” (5. maj 2011 - pkt. 15). Bevillingen er givet under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender enkeltprojekterne i pakken.

Midlerne til forbedret grøn bølge på Østerbrogade forventes fordelt med 1,8 mio. kr. i 2012 (hovedprojekt og anlæg) og 0,2 mio. kr. i 2013 (evaluering).

Videre proces

Under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet, vil forvaltningen udarbejde hovedprojekt i september 2012. Projektet etableres fra oktober og forventes afsluttet inden udgangen af året.

I 2012 gennemfører forvaltningen sammen med Movía forskellige løsninger for signaloptimering, således at både busser og cyklister får maksimalt udbytte. Der gennemføres en samlet evaluering af projektet i efteråret 2013. Evalueringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Når resultatet af EU projektansøgningen foreligger vil sagen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Hjalte Aaberg
                            /Niels Tørsløv

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 27. august 2012

Der blev stemt om indstillingen.

For indstillingen stemte 7 udvalgsmedlemmer: A, B, F og Ø.
Imod indstillingen stemte 1 udvalgsmedlem: O.
2 udvalgsmedlemmer undlod at stemme: C og I.

Indstillingen blev godkendt.
Til top