Mødedato: 27.05.2024, kl. 15:00
Mødested: Østbanegade 135, 2100 Kbh Ø (AP Pension)

Udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030 i høring

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal senest ultimo 2024 godkende Ressource- og Affaldsplan 2030, som skal afløse Ressource- og Affaldsplan 2024. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030, som indeholder fem temaer, der bygger videre på Ressource- og Affaldsplan 2024. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at udkastet sendes i lovpligtig, offentlig høring.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030, jf. bilag 2, sendes i høring i 10 uger.

Problemstilling

Ifølge Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse skal kommunerne udarbejde en seksårig plan for håndtering af husholdnings- og erhvervsaffald. Ressourceplanen består af en plandel (bilag 2) og af en kortlægningsdel (bilag 3). Borgerrepræsentationen skal senest ultimo 2024 vedtage en ny plan, der gælder i perioden 2025-2030 og dermed afløse Ressource- og Affaldsplan 2024. Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 30. oktober 2023 ambitionsniveauet for Ressource- og Affaldsplan 2030. Forvaltningen fremlagde et hovedscenarium med primært fokus på at fastholde målet om 70% genanvendelse af husholdningsaffald svarende til 60% reel genanvendelse samt en mindre stigning i målsætningen for genbrug. Der blev også fremlagt et udvidet scenarium med yderligere fokus på genbrug samt samarbejde med byggebranchen om genanvendelse. Forvaltningen har på baggrund af drøftelsen udarbejdet et udkast til plantekst, hvor målsætningen for genbrug er opjusteret og en målsætning for bygge- og anlægsaffald er blevet indarbejdet. Udvalget skal tage stilling til, om udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030 skal sendes i lovpligtig, offentlig høring i 10 uger.

Løsning

Ressource- og Affaldsplan 2030 bygger videre på de erfaringer og indsatser, der er skabt med Ressource- og Affaldsplan 2024. Der er bl.a. blevet implementeret markante forandringer i byen, fx sorteringspunkter i byrummet, tilpasning af beholdervolumen til mere genanvendelse i gårdene samt bioposedispensere, genbrugsområder på samtlige genbrugsstationer samt flere nærgenbrugsstationer. Dertil kommer nye affaldsordninger for tekstiler, stort indbo samt mad- og drikkevarekartoner. En status på Ressource- og Affaldsplan 2024 har vist, at målsætningen for genanvendelse af husholdningsaffald ikke bliver opfyldt i planperioden, da nogle indsatser ikke kunne realiseres, nogle indsatser er blevet forsinket, og nogle indsatser er blevet udrullet, men har ikke haft den forventede effekt (TMU 8. april 2024). Derudover har arbejdet med Ressource- og Affaldsplan 2024 vist, at omstillingen tager tid, da vaner ikke ændres fra dag til dag, og de mange tiltag skal have tid for at nå deres fulde effekt. Derfor videreudvikles der i Ressource- og Affaldsplan 2030 på arbejdet, som er igangsat med Ressource- og Affaldsplan 2024. Der er bl.a. fokus på at udvikle nye indsatser, men også på at videreføre eller supplere igangsatte indsatser, så disse konsolideres, og de fulde effekter opnås. For at sikre effekten af de igangsatte indsatser vil forvaltningen fastholde kommunikationsindsatser på bl.a. digitale platforme, men også sikre øget kommunikation knyttet til driften.

Målsætninger og temaer for Ressource- og Affaldsplan 2030

Udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2030 indeholder fire overordnede målsætninger, som skal opfyldes igennem 16 indsatser fordelt på fem temaer. Planforslaget understøtter visionen for teknik- og miljøområdet, Vores København, da den bl.a. bidrager til en mere klimavenlig hverdag med fokus på reduktion af københavnernes affald samt på genbrug og genanvendelse.  

Ressource- og Affaldsplan 2030 har følgende målsætninger:  

10.000 ton genbrug fra Københavns genbrugsstationer

Ressource- og Affaldsplan 2030 sætter et mål om, at der årligt indsamles 10.000 ton genbrug fra Københavns nærgenbrugs- og genbrugsstationer fra 2030. Planens indsatser vil således skulle bidrage med yderligere 4.000 ton genbrug i forhold til målet i Ressource- og Affaldsplan 2024.

60% reel genanvendelse af husholdnings- og husholdningslignende affald

Målsætningen om 60% reel genanvendelse svarer ca. til målet i Ressource- og Affaldsplan 2024 om 70% udsortering til genanvendelse (se bilag 6 for en definition af reel genanvendelse). Målet er, at der årligt indsamles 60% husholdnings- og husholdningslignende affald fra 2030.

30.000 ton erhvervsaffald til genanvendelse

For erhvervsaffald er målsætningen, at 30.000 ton af erhvervsaffaldet i København sorteres til genanvendelse fra 2030. For Ressource- og Affaldsplan 2024 var målsætningen 70% genanvendelse af erhvervsaffald, hvilket svarede til en forventet effekt på 25.000 ton til genanvendelse.

60.000 ton bygge- og anlægsaffald til genanvendelse

Målsætningen om at flytte 60.000 ton bygge- og anlægsaffald fra forbrænding til genanvendelse opgøres som et akkumuleret tal over hele planperioden. Ressource- og Affaldsplan 2024 indeholdt ikke en overordnet målsætning om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Målsætningerne skal realiseres gennem følgende fem temaer, hvortil der er knyttet en række indsatser:

Tema 1 - I København reducerer vi vores affald 
De tre indsatser i tema 1 skal hjælpe københavnerne til at reducere deres affaldsmængder, fx ved at undgå madspild og gennem vejledning om reparation af fx tekstiler og elektronik. Samtidig forbedres københavnernes genbrugsmuligheder gennem nye nærgenbrugsstationer og forbedrede genbrugsområder på alle byens genbrugsstationer. Og der gøres en indsats for at fjerne de miljøfremmede stoffer, såsom PFAS og PCB, fra affaldsstrømmen, så de ikke holdes i kredsløbet.

Tema 2 - I København sorterer vi 
De fem indsatser i tema 2 skal hjælpe københavnerne med at etablere og fastholde gode sorterings- og genbrugsvaner. Indsatserne har fokus på at identificere og fjerne barrierer, der står i vejen for yderligere sortering til genbrug og genanvendelse. Københavnerne skal understøttes til en adfærd i hverdagen, hvor affaldssortering er normen, uanset om man er hjemme, på arbejde, på studie eller på farten. Byens ca. 125.000 virksomheder skal også sortere, og derfor inkluderer temaet en vejledningsindsats, der understøtter, at virksomhederne skal sortere til både genbrug og genanvendelse.

Tema 3 - I København styrker vi kvaliteten i genanvendelsen 
Når københavnerne sorterer deres affald til genanvendelse, bliver det til råmaterialer, der kan bruges i nye produkter og dermed erstatte nye materialer. De tre indsatser i tema 3 fokuserer på at sikre den bedst mulige behandling af københavnernes sorterede affald, så mest muligt genanvendes i højest mulig kvalitet. På denne måde gøres klimavenlige produkter af genanvendte materialer mere tilgængelige for alle.

Tema 4 - I København styrker vi genbrugskulturen 
De tre indsatser i tema 4 fokuserer på at styrke københavnernes muligheder for at dele, reparere og afsætte deres brugte ting til genbrug gennem samarbejde med de mange private aktører og velgørende organisationer i byen. Samtidig understøttes lokalt forankrede indsatser for at fremme genbrug og genanvendelse, mens der bygges videre på den pædagogiske indsats for at danne ressourcebevidste børn- og unge.

Tema 5 - I København recirkulerer vi byggeaffald 
Hvert år skaber bygge- og anlægsbranchen i København tonsvis af overskudsmaterialer fra nybyggeri, renovering og nedrivning. De to indsatser i tema 5 fokuserer på at sikre øget genanvendelse af byggeaffald gennem partnerskaber og øget tilsyn samt minimering af miljø-fremmede stoffer fra de byggematerialer, der skal indgå i byggeriet på ny.

Målsætninger, temaer og indsatser er yderligere beskrevet i udkastet til planen, der fremgår af bilag 2.

Mulighed for løbende justering af Ressource- og Affaldsplan 2030
Ressource- og Affaldsplan 2030 indeholder 12 pilotprojekter, som har til formål at teste og kvalificere nye mulige løsninger eller evaluere løsninger, som blev udviklet i Ressource- og Affaldsplan 2024. Hvis den testede løsning i et pilotprojekt, viser sig at være effektfuld, vil en fuld udrulning samt finansiering heraf blive indstillet til politisk vedtagelse. Forudsat at de øvrige indsatser har den forventede effekt, vil en efterfølgende implementering af pilotprojekterne således forventeligt kunne øge genanvendelsesgraden i planperioden, men det kræver yderligere finansiering end hvad der afsættes til Ressource- og Affaldsplan 2030 med denne indstilling.

Planens indsatser er blevet screenet for juridiske barrierer, men grundet løbende ændringer i lovgivningen (jf. bilag 4), kan nogle indsatser vise sig helt eller delvis urealiserbare undervejs i planperioden eller åbne for nye perspektiver.

Planens effektberegninger (jf. bilag 3 og bilag 5) er i videst muligt omfang baseret på erfaringer fra Ressource- og Affaldsplan 2024. Her viser erfaringerne, at kommunens forventninger til, hvor meget borgernes adfærd kunne bidrage til at øge genanvendelsesprocenten var sat for højt, da ændring af vaner tager tid. Da effektberegningerne fortsat er estimater, vil de indeholde betydelige usikkerheder.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at:

  • Fravælge nogle af de foreslåede indsatser.
  • Justere i indsatserne.
  • Ændre i de opstillede målsætninger.

Hvis der foretages justeringer i indsatserne eller målsætningerne, kan det have en indvirkning på omkostningerne og effekterne af Ressource- og Affaldsplan 2030, som vil blive justeret i høringsudkastet.

Økonomi

Finansiering af Ressource- og Affaldsplan 2030
Med det nuværende udkast til Ressource- og Affaldsplan 2030 vil implementering af planen kræve ca. 470 mio. kr. (inkl. moms) i takstfinansiering og 110 mio. kr. i skattefinansiering. Beløbene er eksklusiv afledte driftsudgifter. Gennemførelse af planens skattefinansierede indsatser vil afhænge af, at der afsættes finansiering i kommende budgetforhandlinger. Finansiering af planens skattefinansierede indsats 4.3 (Mere reparation og genbrug af kommunens møbler, inventar og elektronik) samt tema 5 vedr. recirkulering af byggeaffald vil blive foreslået som klimainitiativer til Borgmesterforum for Klima i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025.

Fremtidige affaldsgebyr
Det samlede, årlige, gennemsnitlige affaldsgebyr for en husholdning er 3.478 kr. i 2024, og med udkastet til Ressource- og Affaldsplan 2030 forventes det, at gebyret vil ligge på ca. 3.100 kr. årligt i 2026 og på ca. 3.000 kr. årligt i 2031, ekskl. pris- og lønregulering. Der ligger heri en usikkerhed ift. fx kommende driftsudgifter og stigende affaldsmængder, ligesom gebyrerne påvirkes af andre faktorer, så som implementering af det udvidede producentansvar på emballage og engangsplastprodukter samt den fremtidige håndtering af moms. 

De forventede konsekvenser for de fremtidige affaldsgebyrer er nærmere beskrevet i bilag 3 og 5. De endelige konsekvenser vil fremgå af indstillingen til godkendelse af den endelige Ressource- og Affaldsplan 2030 og skal, jf. hensigtserklæringen fra Overførselssagen 2023-2024, også behandles i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, sender Teknik- og Miljøforvaltningen Ressource- og Affaldsplan 2030 i lovpligtig, offentlig høring. På baggrund af den offentlige høring forelægges den endelige version af Ressource- og Affaldsplan 2030 forventeligt Teknik- og Miljøudvalget i oktober og Borgerrepræsentationen i november 2024. Når Ressource- og Affaldsplan 2030 er endelig godkendt, forelægges Teknik- og Miljøudvalget en årlig status på målsætninger og indsatser. Første status vil være i 2026.  

                                               Søren Wille

                                                                 / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. maj 2024

 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således, at det i høringsperioden undersøges, om pilotprojektet på s. 18 vedr. stort affald kan løses ved en ordning hvor der afhentes/gives refusion på afhentning af stort indbo med dags varsel frem for en støtteordning til byggeri af overdækkede løsninger.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således, at det i høringsperioden undersøges, hvordan pilotprojektet om pay-as-you-throw på s. 23 kan kombineres med en bydækkende kommunikation til alle byens borgere om, hvilke besparelsespotentialer der er på deres affaldstakst, hvis de kan reducere antallet af beholdere med restaffald ved at sortere mere. ”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne støtter de overordnede tanker i planen, men er af den opfattelse at der er tale om en meget dyr plan og vi ønsker derfor ekstra fokus på omkostningerne i forbindelse med planen – affaldsgebyret er en stor omkostning der især belaster københavner med en lav indkomst, derfor er det vigtig at omkostningsniveauet, og derved betalingen for den enkelte københavner, ikke bliver højere end højst nødvendig.”

Til top