Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 25.04.2022, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Bevaringsværdi af byhus beliggende Valby Langgade 52, Valby

Se alle bilag
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om bygningen beliggende Valby Langgade 52 skal bevares.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at bygningen beliggende Valby Langgade 52 ikke bevares, da den ikke har nogen særlig arkitektonisk bevaringsværdi.

Problemstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. januar 2022 anmodede Mette Reismann (A) med henvisning til Liste over nedrivning og forhøjelse af ældre byhuse på Aflæggerbordet om, at forvaltningen forelægger en indstilling om bevaring af byhus beliggende Valby Langgade 52, Valby.

Forvaltningen har været i forhåndsdialog med ejer af ejendommen på Valby Langgade 52, og der er ansøgt om nedrivningstilladelse og opførelse af 23 ungdomsboliger.

Løsning

Der har siden januar 2018 været forhåndsdialog med ejer om udvikling af ejendommen på Valby Langgade 52. De projekter, der har været forelagt forvaltningen, har imidlertid ikke været i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. Den 4. november 2021 er der indsendt ansøgning om nedrivning af eksisterende bebyggelse. Desuden er der ansøgt om opførelse af 23 ungdomsboliger, som fortsat ikke er i overensstemmelse med eksisterende lokalplan.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 218 Nordisk Film II bekendtgjort den 16. juni 1993 og ligger i lokalplanens delområder II og III. Valby Langgade 52 er ikke udpeget som bevaringsværdig, modsat en række andre bygninger i lokalplanområdet. Det betyder, at Valby Langgade 52 kan nedrives ifølge lokalplanen. Nybyggeri skal være i 2 ½ etage, og reelt er byggemuligheden på grunden begrænset til en mindre bygning ud til gaden i nogenlunde samme omfang som den eksisterende, da en stor del af grunden bag ved den eksisterende bygning er udlagt som vejareal. De reelle byggemuligheder på grunden er altså meget begrænsede i den gældende lokalplan, og nybyggeri forudsætter i praksis nedrivning af den eksisterende bygning. Det vurderes, at det ikke er muligt at meddele dispensation fra de relevante bestemmelser i lokalplanen til at bygge i større omfang på den øvrige del af grunden bag ved den eksisterende bygning, da det vil være i strid med lokalplanens principper.

Forvaltningens vurdering

Valby Langgade 52 er i 1993 vurderet til en SAVE-værdi på 5 (middel bevaringsværdi). Ejendommen er omfattet af det særlige kulturmiljø Valby Landsby. Her er bygningen ikke udpeget som bærende bevaringsværdi, men er en del af de områder, der er udpeget som en værdifuld bebyggelsesstruktur.

Valby Langgade 52 er et 2 etagers byhus fra 1908 i en traditionel byggestil, der fremstår anonymt med en facade med ujævne proportioner. Det er på denne baggrund vurderingen, at bygningen ikke har nogen særlig arkitektonisk bevaringsværdi. Kulturhistorisk og miljømæssigt ligger bygningen imidlertid i forlængelse af det gamle Valby, og med sit lille traditionelle bygningsvolumen falder det godt ind i dette bymiljø af småhuse og er med til at styrke et værdifuldt kulturmiljø.

Forvaltningen vurderer i dag, at bygningen fortsat ikke i sig selv er bevaringsværdig, men at bygningen er en del af et værdifuldt bymiljø, hvor bebyggelsesstrukturen med traditionelle småhuse er bevaringsværdig. Den gældende lokalplan begrænser højden på nybyggeri til 2 ½ etage, og sikrer på denne måde, at den eksisterende skala mod Valby Langgade respekteres, hvis der opføres nybyggeri. Det er således vurderingen, at den gældende lokalplan i tilstrækkelig grad sikrer bevarelse af det værdifulde bymiljø.

I henhold til planlovens § 14 kan kommunen nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan, uanset at forholdet måtte være i overensstemmelse med en gældende lokalplan. Nedlæggelse af § 14-forbud er et alvorligt planlægningsmæssigt greb, der skal være planlægningsmæssigt begrundet og overholde en bestemt procedure. Årsagen til dette er blandt andet, at forbuddet er en indgribende beslutning mod en bygherre, som har indrettet sig efter gældende regler. Forbuddet indebærer en beslutning om at udarbejde et forslag til lokalplan og udsende det i offentlig høring inden for en tidsfrist, der ikke kan være længere end 1 år.

Politisk handlerum

  • Det kan besluttes, at byhuset skal bevares. I så fald vil forvaltningen indlede proces om nedlæggelse af et § 14-forbud på ejendommen og udarbejdelse af en bevarende lokalplan.
  • Hvis det besluttes at udarbejde en bevarende lokalplan, anbefaler forvaltningen, at det i samarbejde med bygherre undersøges, om der i lokalplanen kan muliggøres nybyggeri på den øvrige del af ejendommen i overensstemmelse med områdets egenart.
  • Det kan også besluttes, at forvaltningen skal udarbejde en ny lokalplan, der muliggør, at ejendommen på Valby Langgade 52 kan nedrives og erstattes af en ny bygning, der er tilpasset kulturmiljøet, og derudover muliggøre yderligere nybyggeri på den øvrige del af ejendommen i overensstemmelse med områdets egenart.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Hvis udvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen meddele nedrivningstilladelse forudsat betingelserne herfor er opfyldt. Det bemærkes, at det i henhold til boligreguleringsloven er en betingelse, at der tilvejebringes erstatningsbolig, før der kan meddeles tilladelse til nedrivning.

                                           Søren Wille

                                                                /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. april 2022

 

Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

 

”at Valby Langgade 52 ikke nedrives, og at det i samarbejde med bygherre undersøges, om der i lokalplanen kan muliggøres nybyggeri på den øvrige del af ejendommen i overensstemmelse med områdets egenart.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, C og V

Imod stemte: F, Ø og Å

 

Indstillingen blev forkastet med 5 stemmer mod 5. Ingen undlod at stemme.

For stemte: F, Ø og Å

Imod stemte: A, C og V

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre, afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne mener, at Valby Langgade 52 bør bevares, og at det i samarbejde med byghrre undersøges, om der i lokalplanen kan muliggøres nybyggeri på den øvrige del af ejendommen i overensstemmelse med områdets egenart.”

Til top