Mødedato: 22.05.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Julemarked på Rådhuspladsen, Indre By

Se alle bilag

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at opstille et julemarked på Rådspladsen der vil optage arrangementsområdet på Rådhuspladsen fra 1. november til 27. december 2023.
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt et større julemarked på Rådhuspladsen er i overensstemmelse med de politiske ønsker for julemarkeder i Indre By og brugen af Rådhuspladsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forvaltningen giver afslag på ansøgningen om julemarked på Rådhuspladsen og forsætter sin nuværende praksis, hvor Rådhuspladsen som udgangspunkt ikke bliver brugt til julemarkeder blandt andet af hensyn til fremkommelighed på pladsen samt muligheden for arrangementer med kort frist, fx demonstrationer og større folkelige fejringer.

Problemstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opstilling af julemarked på Rådhuspladsen over en periode på næsten to måneder Forvaltningen vurderer at et julemarked på Rådhuspladsen vil være til gene for fremkommeligheden i en længere periode end det er hensigtsmæssigt. Ved at friholde Rådhuspladsen fra julemarkeder sikres der også plads i Indre By til aktiviteter der planlægges med kortere frister, fx større demonstrationer, større folkelige fejringer og markeringer mv.
Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen skal forsætte hidtidig praksis, hvor Rådhuspladsen som udgangspunkt ikke anvises til større, længerevarende arrangementer som fx julemarkeder og hvor forvaltningen som udgangspunkt ikke giver tilladelse hertil, under hensyn til blandt andet fremkommeligheden på pladsen.

Løsning

Rådhuspladsen som byrum og arrangementsplads
Rådhuspladsen har karakter af at være en folkelig og demokratisk plads i kraft af pladsens placering i forlængelse af Københavns Rådhus. Pladsen benyttes i stort omfang til blandet andet demonstrationer, da arrangører af demonstrationer ønsker at være på netop denne placering.

Rådhuspladsen er inddelt i tre arrangementszoner (bilag 2), og det er som udgangspunkt i disse områder, der kan afvikles offentlige arrangementer. Zonerne er placeret, så der blandt andet tages hensyn byskoven, adgang til metro og busstoppested, sikkerhedszoner i forhold til Metroen osv. Arrangementszonerne justeres, når det igangværende byggeri af Dragespringvandet er færdigt.

Generelt har forholdene for større arrangementer på Rådhuspladsen i løbet af de seneste år ændret sig i takt med, at pladsen har fået etableret byskov og metrostation. Dragespringvandets nye placering og størrelse betyder, at pladskapaciteten på Rådhuspladsen er mindre end tidligere.

Nuværende praksis for benyttelse af Rådhuspladsen til arrangementer
Forvaltningen har ikke tidligere haft praksis for at anvise julemarkeder til Rådhuspladsen. Generelt har julemarkeder i København tradition for at have åbent i cirka seks uger. Forvaltningens praksis er, at arrangementer der bruger hele arrangementsområdet på Rådhuspladsen typisk, foregår over en kortere periode på maksimalt op til 14 dage – men som regel kortere. Dette har givet mulighed for at bruge pladsen til mere spontant opståede arrangementer. Det har fx været større fejringer som bl.a. sportsmesterskabsfejringer eller andre større folkelige begivenheder som fx mindekoncert for Kim Larsen eller støtte koncert for Ukraine.

Rådhuspladsen har karakter af at være en transitplads der præges af de mange brugere, der krydser pladsen, særligt mellem Vesterbrogade og Strøget. Forvaltningen vurderer, at der også i vinterperioden, og i forbindelse med julehandlen i Indre By, er et stort flow af fodgængere på pladsen, og prioriterer at friholde plads til dette af hensyn til fremkommeligheden. Et større julemarked vil betyde, at flere mennesker vil indtage pladsen, og det vil belaste den generelle fremkommelighed yderligere.

Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at et julemarked på Rådhuspladsen - både det ansøgte og generelt - vil forringe fremkommeligheden på pladsen i en periode på næsten to måneder, og forvaltningen skønner, at den oplevelse som et julemarked vil tilføre byrummet, ikke opvejer de gener der vil være for fremkommeligheden og muligenheden for at afholde øvrige arrangementer fx demonstrationer og lignende på pladsen.

Rammer for eventuelt julemarked på Rådhuspladsen

I forhold til at tillade et julemarked på Rådhuspladsen, vil det kræve at arrangøren tager hensyn til de tilbagevendende aktiviteter der foregår på Rådhuspladsen i samme periode. I november og december er det blandt andet arrangementer i forbindelse med, at juletræet på pladsen tændes, udstilling af Chanukah-lysestage, gaveuddeling til hjemløse og gadens folk osv. Derudover vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt at friholde et område af pladsen til demonstrationer og lignende. Vedlagt oversigt over aktiviteter på Rådhuspladsen i perioden 1. november 2022 – 31. december 2022 (bilag 3).

Julemarkeder i Indre By i 2023

I 2023 forventer forvaltningen at give tilladelse til julemarkeder i Indre By på følgende pladser:  Kongens Nytorv, Nytorv, Kultorvet, Højbro Plads, Axeltorv og Nyhavn. Hvis der kommer ansøgninger til julemarkeder på andre pladser i 2023, vil forvaltningen behandle dem efter gældende praksis.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte, at:

  • Der gives tilladelse til julemarked på Rådhuspladsen, men at der kun må opstilles i en kortere periode fx max 4 uger.

     

  • Der gives tilladelse til julemarked på Rådhuspladsen, men at opstillingen begrænses, så en del af arrangementsområdet fortsat friholdes til andre aktiviteter.

     

  • Der gives tilladelse til julemarked på Rådhuspladsen, men at der kun må opstilles i en kortere periode fx 4 uger og at opstillingen begrænses, så en del af arrangementsområdet fortsat friholdes til andre aktiviteter.

Der gives tilladelse til, at der afholdes julemarked på Rådhuspladsen i en periode på op til to måneder, og at julemarkedet må fylde hele arrangementsområdet på pladsen. Dette vil få konsekvenser for flere af de typiske og tilbagevendende arrangementer på pladsen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen forsætte sin nuværende praksis, hvor Rådhuspladsen som udgangspunkt friholdes for julemarked, og forvaltningen vil gå i dialog med ansøgeren om alternative placeringer og sagsbehandle ansøgningen.

 

Søren Wille

/ Lena Kongsbach

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. maj 2023

 

Venstre stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt:

 

”at forvaltningen giver tilladelse til afholdelse af julemarked på Rådhuspladsen. Dog således at det kun må opstilles i en periode på 4 uger og at opstillingen begrænses, så en del af arrangementsområdet fortsat friholdes til andre aktiviteter.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 1 stemme mod 10. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: V

Imod stemte: A, B, C, F, Ø og Å

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top