Mødedato: 20.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Vedtægtsændring i CTR I/S

Se alle bilag

En række af CTR’s (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S) ejerkommuner har som led i udbygningen af fjernevarmekapacitet i de respektive kommuner ønsket, at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg. CTR har på den baggrund fremsendt forslag til vedtægtsændringer til Borgerrepræsentations godkendelse. CTR’s bestyrelse har den 24. oktober 2023 godkendt forslag til vedtægtsændringer med opbakning fra alle ejerkommuner (København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby). Kommunalbestyrelserne i hver af CTR’s ejerkommuner skal godkende vedtægtsændringerne, som jf. lov om kommunernes styrelse § 60, efterfølgende skal godkendes af Ankestyrelsen.

Vedtægtsændringerne er udtryk for nye rammer for CTR’s virke og har derfor været drøftet i en tæt dialog mellem CTR, Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og HOFOR med henblik på at sikre, at det forhold, at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg ikke negativt vil påvirke fjernvarmeprisen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler:

  1. at godkende vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg

  2. at godkende vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål mhp. at CTR kan indgå i sektorkobling og understøtte balancering af elsystemet

  3. at godkende vedtægtsændring vedr. interessentskabets formål med henblik på at understøtte, at CTR kan sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område

  4. at kønsneutralt sprog implementeres i vedtægterne jf. bestyrelsen beslutning 30-03-23

  5. at optagelse af lån ikke længere som standard skal gøres til genstand for 2 behandlinger med 6 ugers mellemrum.

Problemstilling

På baggrund af ønsker fra en række af ejerkommunerne ønsker CTR fremadrettet at kunne anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg. Dette skal ske gennem etablering af varmepumper, som kobles til det eksisterende forsyningsnet, og dermed bidrager til den samlede varmeforsyning i hele CTR’s område. En sådan model kan medvirke til en gradvis transition fra det varmesystem, som vi i dag kender i Hovedstadsområdet, til et system, der i højere grad er baseret på flere varmepumper, geotermi, elkedler, varmelagre mv. og dermed mere decentrale og pladskrævende løsninger.

Ang. indstillingens punkt 1: På den korte bane skal CTR understøtte kapaciteten, når der udbygges med fjernvarme til flere kunder. Det afledte varmebehov medfører, at der enten skal investeres i mere kapacitet i transmissionssystemet eller i supplerende varmeproduktion. CTR vil med vedtægtsændringen have mulighed for at bidrage til det sidste. Etablering af nye, el-baserede anlæg i distributionsnettene er samtidig et skridt i retning af et fjernvarmesystem, hvor storskala varmeproduktion på de store kraftværks-sites suppleres af grundlast fra mindre, decentrale anlæg. Nogle ejerkommuner har fremsat ønske om, at CTR i den forbindelse kan anlægge, eje og drive varmeproduktion i deres distributionsnet (vedtægternes § 3, stk. 1, 3 og 4).

Ang. indstillingens punkt 2: Fremtidens energisystem skal kunne håndtere udsving i elproduktionen fra sol og vind ved at kunne hhv. slukke/tænde elkrævende anlæg, såsom varmepumper, og dermed bidrage til at øge integrationen af vedvarende elproduktion i fremtidens energisystem.  At sælge denne systemydelse til Energinet kan desuden medføre en økonomisk fordel for varmekunderne (vedtægternes § 3, stk. 5).

Ang. indstillingens punkt 3: I forbindelse med at Dragør Kommunes kommunalbestyrelse har vedtaget en varmeplan for Dragør om tilslutning af ca. 4.500 kunder til fjernvarme inden udgangen af 2028, har Dragør Kommune rettet henvendelse til CTR om forsyning af fjernvarme. Dette kræver, at CTR må sælge varme til aftagere udenfor interessentkommunernes område (vedtægternes § 3, stk. 2 - 3).

Ang. indstillingens punkt 4 og 5: CTR’s bestyrelse har desuden besluttet at anvende kønsneutrale betegnelser i CTR (vedtægternes § 10, § 11, stk. 1 og 2, § 16, § 26). Derudover kan CTR’s proces vedr. optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser smidiggøres (vedtægternes § 13, stk. 2).  

Løsning

Den foreslåede vedtægtsændring under indstillingens 1. at-punkt medfører, at CTR i fremtiden kan anlægge, eje og drive varmeproduktion. Med vedtægtsændringen får CTR mulighed for at anlægge, eje og drive varmeproducerende anlæg for de ejerkommuner, der ønsker det, mens ejerkommunerne også kan bede deres lokale varmedistributionsselskab eller en tredjepart om at anlægge, eje og drive varmeproduktion – eksempelvis kan Københavns Kommune bede HOFOR om dette. Denne ændring af CTR’s formål er blevet benævnt ”fritvalgs-modellen”.

Der har været tæt dialog mellem CTR, Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og HOFOR med henblik på at afdække om denne ændring af CTR’s opgave vil ændre væsentligt på de nuværende rammer for prissætning på området. Særligt har der været fokus på, om der opstår risiko og økonomiske konsekvenser for de københavnske fjernvarmeforbrugere af ”fritvalgs-modellen”.

Det har i den forbindelse været overvejet, om decentrale varmepumper kunne placeres i et særskilt selskab under CTR. Modellen vurderes imidlertid ikke at give bedre muligheder til at reducere risikoen og eventuel påvirkning af fjernevarmeprisen, da det i forvejen er muligt inden for den gældende vedtægt at beslutte ikke at hæfte solidarisk for gæld. Omkostningerne til et varmepumpeprojekt, der er udskilt i et særskilt selskab, vil desuden fortsat indgå i den fælles puljepris.

For at afdække eventuelle økonomiske risici og øvrige afledte konsekvenser af en ændret opgave for CTR har CTR udarbejdet et beslutningsgrundlag, der er vedlagt som bilag 2. I beslutningsgrundlaget præsenteres CTR og Hovedstadsområdets fjernvarmesystem, og spørgsmål vedrørende ”fritvalgs-modellen” besvares.

I forhold til risiko og de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune og københavnerne er det afgørende, at alle fremtidige CTR-projekter skal kunne godkendes efter varmeforsyningsloven. Dette indebærer, at projekterne skal give god samfunds- og selskabsøkonomi og bidrage positivt til optimering af det samlede varmesystem. Dette indebærer, at der konkret tages stilling til de enkelte varmepumpeprojekter, herunder om der findes billigere alternativer, og om de bidrager til at forøge eller reducere den fælles puljepris. For uddybning heraf henvises til beslutningsgrundlagets afsnit 6.

I afdækningen af spørgsmålene er der ikke fundet forhold, som indikerer, at det ikke kan lade sig gøre at ændre CTR’s formål, så CTR i fremtiden kan anlægge, eje og drive varmeproduktion.

På baggrund af CTR’s dialog med forvaltningerne og HOFOR er det indarbejdet i CTR’s beslutning, at de forslåede vedtægtsændringer samtidig giver anledning til at gennemføre et serviceeftersyn af ”Aftale om CTR’s afregning med varmeaftagere (salg)” med henblik på at sikre, at aftalen understøtter CTR og varmeselskaberne på den bedst mulige måde.

Serviceeftersynet skal især belyse konsekvenserne for prisen for slutkunderne i kommuner, som vælger at anlægge og drive varmeproduktion selv, hhv. i kommuner, som beder CTR om at anlægge og drive varmeproduktion. Der skal også udarbejdes retningslinjer for beslutningsgrundlag vedr. varmekontrakter og større anlægsarbejder, fx varmepumper, som vurderes at være forbundet med en vis risiko. Retningslinjerne implementeres i CTR’s forretningsorden.

På denne baggrund vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at overvejelser i forhold til økonomiske konsekvenser for de københavnske fjernvarmeforbrugere håndteres betryggende, idet kommende projekter skal godkendes efter varmeforsyningslovens regler, og der tages konkret stilling til de enkelte projekters betydning for den fælles puljepris. HOFOR er enig i forvaltningernes vurdering, jf. bilag 3.

De foreslåede ændringer under indstillingens at-punkt 2-5 skal understøtte, at:

  • CTR kan indgå i sektorkobling mhp. at bidrage til balancering af elsystemet. Dette kan fx ske ved, at CTR sælger systemydelser til Energinet – det vil sige, at CTR overfor Energinet stiller sig til rådighed for at skrue op og ned for elforbruget efter behov.
  • CTR kan forsyne Dragør, selvom Dragør ikke optages som medlem af interessentskabet CTR.
  • Kønsneutrale betegnelser anvendes i CTR, hvor det er relevant.
  • Processen vedr. optagelse af lån smidiggøres, så der ikke længere som standard stilles krav om, at optagelse af lån skal gøres til genstand for to behandlinger med mindst seks ugers mellemrum med mindre mindst ét bestyrelsesmedlem ønsker det.

CTR har i vedlagte bilag 2 redegjort for begrundelserne og konsekvenserne af de foreslåede ændringer i indstillingens at-punkt 2-5. Under drøftelserne af vedtægtsændringerne har opmærksomheden særligt samlet sig om forholdet mellem CTR og Varmelast samt CTR’s økonomimodel.

I beslutningsgrundlagets afsnit 6.1 besvares spørgsmål vedr. CTR’s rolle i relation til Varmelast. CTR har i dag en drivende rolle i Varmelast, som på vegne af VEKS, HOFOR Fjernvarme og CTR forestår lastfordelingen i Hovedstadsområdet. CTR’s bestyrelse har bedt Varmelasts styregruppe om at igangsætte en analyse, som kan bidrage til en afklaring af, hvad der er den rigtige model for varmelastsamarbejdet fremadrettet, hvis CTR skal være varmeproducent.

Politisk handlerum

Hvis indstillingens punkt 1-2 afvises, skal der findes en anden model for udbygning af fjernvarmekapaciteten i CTR’s transmissionsområde – dog ikke i København, hvor HOFOR etablerer produktionen. Hvis indstillingens punkt 3 ikke er besluttet med udgangen af 2023, vil tidsplanen for udbygning i Tårnby og Dragør Kommuner blive forsinket.

Økonomi

De foreslåede ændringer af vedtægterne har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for de enkelte ejerkommuner. Indstilling om gennemførelse af konkrete projekter vil blive forelagt for CTR’s bestyrelse til behandling og godkendelse.

Videre proces

Kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne forventes at have behandlet vedtægtsændringerne inden udgangen af december 2023. Når alle kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt vedtægtsændringerne, vil CTR’s administration jf. lov om kommunernes styrelse § 60 anmode Ankestyrelsen om endelig godkendelse af vedtægterne.

                        Søren Hartmann Hede                            Søren Wille

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. november 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top