Mødedato: 20.11.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Tildeling af støtte til bygningsfornyelse 2023

Se alle bilag

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger samt private udlejningsejendomme bl.a. med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at frigive anlægsmidler fra den kommunale byfornyelsesramme til at støtte renovering af 16 ejendomme med i alt 1059 boliger i København. Borgerrepræsentationen skal desuden tage stilling til at frigive midler til Københavns Boligkommissions fortsatte virke. Kommissionen har til formål at sikre, at ingen borgere bor under utidssvarende boligforhold, eller udsættes for sundheds- eller brandfare i deres bolig eller andre bygninger, som de opholder sig i.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at der gives støtte til bygningsfornyelse af 16 ejendomme med i alt 1059 boliger, jf. bilag 2.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. at der overføres og frigives en udgiftsbevilling på 112,7 mio. kr. til bygningsfornyelse af de 16 ejendomme, hvoraf to er tillægsbevillinger. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 4.
 3. at driftsudgifter til indfasningsstøtte for lejestigninger i to ejendomme med private udlejningsboliger på 11,5 mio. kr. afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Efterspørgselsstyrede overførelser, jf. bilag 5.
 4. at der overføres og frigives en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. til Boligkommissionens virke, jf. økonomiafsnittet og bilag 4.

Problemstilling

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven hvert år støtte til bygningsfornyelse af private boligejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart, jf. bilag 6 (TMU 13. juni 2022).

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til tildeling af støtte til bygningsfornyelse til 16 specifikke ejendomme. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af midler fra Byfornyelsesrammen til støtten, udgifter til indfasningsstøtte som afbøder lejestigninger, samt midler til Boligkommissionens løbende arbejde.

Løsning

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller 16 ejendomme med i alt 1059 boliger til bygningsfornyelses-støtte, jf. bilag 2. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet alle indkomne ansøgninger i en samlet faglig vurdering med udgangspunkt i fokusområderne defineret i ”Prioritering af bygningsfornyelsen”, jf.  bilag 6 (TMU 13. juni 2022). Disse fokusområder udmønter politiske mål fra Klimaplanen KBH2025, Fællesskab København, Københavns Arkitekturpolitik og Politik for Udsat By i kombination med de rammer, som defineres i Byfornyelsesloven.

Følgende kriterier vægtes særlig højt:

 • Installationsmangler: manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme
 • Placering i udsat by eller indenfor en områdefornyelse
 • Dårligt energimærke og/eller stor forbedring i energimærket
 • Dårligt indeklima, herunder belastet af trafikstøj over 58 dB
 • Projektet demonstrerer/udvikler nye metoder eller tekniske løsninger, som vil kunne udbredes til andre københavnske ejendomme (fx ift. grøn omstilling).

De enkelte ejendomme og de renoveringsarbejder, som der søges støtte til, fremgår af bilag 2. Alle projekter har fået opbakning fra min. 50% af beboerne. Med støtten opnås at:

 • Der etableres 35 wc og 13 bad i eksisterende boliger (fordelt på fem ejendomme)
 • Ejendommene opnår gennemsnitlige forventede energibesparelser på 31 kWh/m2, og en samlet energibesparelse på 1.931 MWh. Det svarer til den energi, det kræver at opvarme ca. 107 gennemsnitlige danske parcelhuse i et år. Se samlet miljøvurdering i bilag 3.
 • 358 boliger, der er belastet af vejstøj (>58 dB), støjdæmpes (fordelt på 8 ejendomme).
 • Syv ejendomme gennemfører demonstrationsprojekter, som understøtter bæredygtig innovation i byggeriet.

I henhold til byfornyelsesloven vil der for alle ejendommene blive tinglyst deklaration om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til Københavns Kommune ved salg eller ejerskifte med fortjeneste inden for 20 år, jf. bilag 2. Tilbagebetalt støtte tilbageføres til byfornyelsesrammen. Kravet om tilbagebetaling gælder den samlede ejendom for andelsforeninger og udlejningsejendomme, men den enkelte ejerlejlighed i ejerforeninger.

I udlejningsboliger har lejere i henhold til byfornyelsesloven ret til permanent genhusning ved omfattende ombygninger, hvor lejen stiger betydeligt. Forvaltningen vurderer, at to af de 16 indstillede projekter medfører ret til enten permanent eller midlertidig genhusning. Kommunen yder et midlertidig huslejetilskud til eksisterende lejeres huslejestigning som følge af støtteberettigede forbedringsudgifter i lejeboliger. Den såkaldte indfasningsstøtte udgør det første år 2/3 af huslejestigningen og nedsættes over 10 år, jf. bilag 5.

Demonstrationsprojekter

Med denne indstilling støtter kommunen demonstrationsprojekter som del af renoveringen i syv ejendomme. I to af ejendommene gives der tillægsbevillinger til tidligere bevilliget støtte (BR 15. december 2022). Demonstrationsprojekterne understøtter på forskellig vis bæredygtig innovation i byggeriet ved at udvikle eller afprøve nye metoder eller teknologier i fuld skala.

To ejendomme afprøver og videreudvikler den innovative facadeløsning, som blev udviklet i Klimakarréen, og som vandt Energiforum Danmarks Innovationspris 2021 (Drejøgade 13-15 mfl., Roskildevej 150-152 mfl.). Blandt andet afprøver begge ejendomme integration af solceller.

Tre ejendomme arbejder med genbrug og cirkulær økonomi, og understøtter dermed hensigtserklæring i Budget 2023 vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å). I to ejendomme gennemføres forsøg med direkte genanvendelse af tegl i en tagrenovering (På Bjerget 5-17 mfl. samt Kurlandsgade 20-28 mfl.). I én ejendom laves der livscyklusvurdering (LCA) og vurdering af CO2-effekt af at bevare oprindelige kernetræsvinduer i stedet for at udskifte dem (Gunløgsgade 2-18 mfl.).

De resterende to ejendomme afprøver nye materialer og teknologier. Én afprøver indvendig efterisolering med biobaserede materialer i kombination med udvendig begrønning (Blågårdsgade 29), og én mindre ejendom afprøver i forbindelse med etablering af solceller en batteriløsning med intelligent styring som kan forskyde forbrug hen over døgnet og dække 25% af forbruget (Tingvej 14 mfl.).

Boligkommissionen

Københavns Boligkommission har til formål at sikre, at ingen borgere bor under utidssvarende boligforhold, eller udsættes for sundheds- eller brandfare i deres bolig eller andre bygninger, som de opholder sig i. Boligkommissionen kan nedlægge forbud mod beboelse og/eller ophold (kondemnering) og kan i forbindelse hermed påbyde udbedring af forholdene, afspærring eller nedrivning af bygningen. Midlerne, der løbende afsættes til Boligkommissionens virke, anvendes til at foretage nødvendige undersøgelser (af fx skimmelsvamp) samt genhusning i de tilfælde, hvor boliger bliver kondemneret.

Politisk handlerum

Teknik- og miljøudvalget har mulighed for at afvise at give støtte til et eller flere projekter. I så fald vil midlerne tilbageføres til byfornyelsesrammen og anvendes til støtte af fremtidige bygningsfornyelsesprojekter.

Økonomi

Beslutningen om bygningsfornyelse og finansiering af udgifterne sker i medfør af lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021 om byfornyelse og udvikling af byer. Bevillingen Byfornyelse anlæg er omfattet af anlægsmåltallet, men efter bekendtgørelsen om udbetalinger i byfornyelsessager § 1 kan bygningsfornyelsessager ikke sættes i bero, efter ejendomsejer har modtaget tilsagn og overholder de forpligtigelser, der følger af tilsagnet. Udvalget vil således ikke have mulighed for at berosætte disse projekter, efter tilsagn er givet til borgerne. Anlægsmåltallet til projekterne i 2025-2027 vil findes inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget anlægsmåltal. Anlægsmåltal til Boligkommisionens virke på 0,25 mio. kr. i 2024 dækkes af forvaltningens overbookning.

Den samlede støtte til bygningsfornyelse af de 16 ejendomme er opgjort til 112,7 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. er afsat til genhusning. Med ejernes egenfinansiering på 164,9 mio. kr. opnås (inkl. genhusning) en samlet investering på 277,6 mio. kr. i bygningsrenoveringer i København. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 4.

Der sker erfaringsmæssigt et vist frafald af projekter inden tilskuddet udbetales, da deres gennemførsel er afhængig af den private bygherre. I denne indstilling er der derfor et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. (17,5%). De enkelte bygningsfornyelsesprojekter vil blive regnskabsforklaret løbende efterhånden som de afsluttes. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for den sidste bygningsfornyelse, vil der blive udarbejdet en oversigt over samtlige anlægsregnskaber for bygningsfornyelser 2023, herunder en opgørelse af det forventede mindreforbrug på 16,8 mio. kr. (17,5%). Afvigelser herfra udlignes, når der efterfølgende disponeres midler til nye bygningsfornyelsesprojekter.

Der skal derudover overføres og frigives 1 mio. kr. til Boligkommissionens virke. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 4.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen give tilsagn til ansøgerne. Alle projekter får løbende tidsfrister for hver fase og en overordnet rammefrist for byggeriets færdiggørelse. Hvis disse ikke overholdes, kan kommunen iht. byfornyelsesloven annullere tilsagnet, og midlerne tilbageføres til byfornyelsesrammen. Bygningsrenoveringsprojekterne forventes at være gennemført og regnskabsgodkendt senest i 2027.

 

                             Søren Wille

                                                                                       / Peter Højer

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. november 2023

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) forlod mødet under behandling af punktet på grund af inhabilitet.

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som

tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således, at der udelukkende gives støtte til etablering af toiletter, bad og fjernvarme.”

Ændringsforslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V

Imod stemte: A, B, F og Ø

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2.-4. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top