Mødedato: 19.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Annullering af tre forsinkede projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen

Se alle bilag
For at sikre styring og fokus på gennemførlige projekter i forvaltningen skal Borgerrepræsentationen tage stilling til annullering af tre projekter og tilbageførelse af de resterende midler til kommunekassen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at projektet ”Grøndals Å – Genåbning” annulleres, jf. bilag 1.
  2. at projektet ”CP VI – Grøndalsruten” annulleres, jf. bilag 2.
  3. at projektet ”CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen” annulleres, jf. bilag 3.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyste i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar i marts 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen som et led i arbejdet med eksekvering på anlægsområdet ville gennemgå porteføljen for projekter, det kunne være relevant at annullere, jf. bilag 4, og udarbejde en samlet indstilling herom.

På den baggrund skal der med denne indstilling tages stilling til om projekterne ”Grøndals Å – Genåbning”, ”CP VI – Grøndalsruten” og ”CP – CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen” skal annulleres og restbudgetterne tilbageføres til kommunekassen.

Løsning

Forvaltning anbefaler, at de tre projekter ”Grøndals Å – Genåbning”, ”CP VI – Grøndalsruten” og ”CP – CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen” annulleres, da projekterne ikke har udsigt til at blive gennemført inden for en overskuelig fremtid, eller fordi de oprindelige forudsætninger for projektet ikke længere er til stede, jf. gennemgang af de enkelte projekter nedenfor.

Forvaltningen har senest orienteret Teknik- og Miljøudvalget om forsinkelserne på udvalgets møde 29. maj 2017 ved 2. reperiodisering.  

  • ”Grøndals Å – Genåbning” blev besluttet med Budget 2011 (BR 7. oktober 2010) (A, B, C og F), hvor der blev afsat 18,9 mio. kr. (2017 p/l), og der er et restbudget på 15,1 mio. kr. Projektet er sat i bero (TMU 16. december 2013) for at afvente en plan for realisering af skybrudsplanerne. Grøndalsparken er en del af Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter (TMU 8. maj 2017), og igangsættes indledningsvist som et fælles udviklingsprojekt mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune for bl.a. at afklare de vandtekniske rammevilkår. I Projektpakken 2018 vil finansieringen af skybrudsprojekter ske som medfinansieringsprojekter via takterne. Det er endnu uafklaret, hvad Projektpakke 2018 konkret betyder for fremdriften i projekt genåbning af Grøndals Å. Projektet er forventet forsinket 12 måneder i forhold til det reviderede ibrugtagningstidspunkt (TMU 30. maj 2016). Teknik og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at projektet annulleres, jf. bilag 1.

     

  • ”CP VI – Grøndalsruten” blev besluttet med Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø), hvor der blev afsat 3,2 mio. kr. (2017 p/l), og der er et restbudget på 3,1 mio. kr. Cykelstien skulle anlægges over Jernbane Allé og koordineres med genåbningen af Grøndals Å i Grøndalsparken. Forvaltningen har afventet en konkretisering af skybrudsplanerne for Grøndalsparken. Skybrudsplanerne for Grøndalsparken er forsinkede og foreligger tidligst i 2019. Endvidere kan etableringen af Grøndalsruten over Jernbane Allé ikke gennemføres, da Jernbane Allé i forbindelse med en renovering har fået etableret en ny busløsning, som umuliggør etablering af en sikker cykelsti over vejen. Projektet er forventet forsinket 26 måneder i forhold til det oprindelige besluttede ibrugtagningstidspunkt. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet annulleres, jf. bilag 2.
  • ”CP – CFA – Hareskovruten” blev besluttet med Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø), hvor der blev afsat 12,4 mio. kr. (2017 p/l), hvoraf 5,0 mio. kr. blev omdisponeret til  ”Anlæg af forbedringer i Mimersparken, Nørrebro” (BR 30. marts 2017). Af den tilbageværende bevilling på 7,4 mio. kr. er der et restbudget på 7,0 mio. kr. Projektet var tiltænkt at udgøre den første tredjedel af en grøn cykelrute mellem Utterslev Torv og Mjølnerparken. Projektet skulle anlægges i forlængelse af projekt Nordvestpassagen, som blev annulleret i 2015 (BR 26. maj 2015). Med annulleringen af Nordvestpassagen bliver strækningen en blindgyde, da fodgængere og cyklister fortsat skal rundt om Mjølnerparken i stedet for igennem. Endvidere er der på denne del af Rentemestervej træer i begge sider af vejen, som gør det vanskeligt at anlægge ruten uden at fælde træer. Projektet er forventet forsinket 14 måneder i forhold til det oprindelige besluttede ibrugtagningstidspunkt. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet annulleres, jf. bilag 3.

Skulle byens behov ændre sig, vil Teknik- og Miljøforvaltningen benytte muligheden for at udarbejde nye budgetnotater, der kan indgå i budgetforhandlingerne, også for projekter, der i udgangspunktet kan minde om de, der med denne indstilling anbefales annullerede.

Såfremt der fremover opstår yderligere behov for at annullere forsinkede projekter, vil Teknik- og Miljøforvaltningen årligt udarbejde en separat indstilling om annullering af projekter til behandling i Teknik- og Miljøudvalget i 2. kvartal.

Økonomi

Forvaltningen estimerer på nuværende tidspunkt, at de tre projekter tilsammen har et restbudget på 25,2 mio. kr. Efter godkendelse af denne indstilling påbegynder Teknik- og Miljøforvaltningen afslutningen af projekterne og den endelige aflæggelse af anlægsregnskaberne.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt i Borgerrepræsentationen, vil projekterne blive regnskabsforklaret til Teknik- og Miljøudvalget ved en kommende sag om reperiodisering, og efterfølgende vil restbudgetterne blive overført til kommunekassen i en sag om bevillingsmæssige ændringer, der skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

Pernille Andersen

/Anders Møller

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top