Mødedato: 10.10.2022, kl. 15:00
Mødested: Demokratigaragen, Rentemestervej 57, 2400 København NV

Energibesparende tiltag i Teknik- og Miljøforvaltningen

Se alle bilag
Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til iværksættelsen af første runde af energibesparende tiltag indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens ressort.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at effektbelysningen efter forudgående aftale med Københavns Politi på 45 lokationer i byen slukkes frem til den 1. maj 2023.
  2. at lyset i 25 parker og grønne arealer, med undtagelse af supercykelstier, efter forudgående aftale med Københavns Politi slukkes i aften- og nattetimerne fra kl. 00.00- 05.00 frem til den 1. maj 2023.
  3. at belysningen på alle gadebelysningsanlæg med fjernstyring, efter forudgående aftale med Københavns Politi dæmpes med 10% frem til den 1. maj 2023.

Problemstilling

Økonomiudvalget behandlede den 27. september 2022 en indstilling om Københavns Kommunes håndtering af regeringen, KL og Danske Regioners energispareplan, som blev præsenteret af Klima, - Energi, - og Forsyningsministeriet den 8. september 2022. Økonomiudvalget godkendte, at regeringens anbefalinger generelt implementeres i Københavns Kommune i alle bygninger, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til bygningens anvendelse, beboelse, tekniske løsninger mv. Et samlet Økonomiudvalg afgav samtidig følgende protokolbemærkning: ”Det er vigtigt, at fagforvaltningerne får den nødvendige frihed til at tilrettelægge de energibesparende tiltag mest hensigtsmæssigt på den enkelte forvaltnings område, herunder på hvilke borgerrettede tilbud tiltagene skal iværksættes. Der skal i den forbindelse være plads til, at man lokalt på den enkelte institution også kan bidrage til løsningen, hvis borgere og medarbejdere ønsker det. Fagudvalgene skal løbende orienteres om udvikling og tiltag i den enkelte forvaltning, men det er samtidig vigtigt med fleksibilitet ift. at træffe de nødvendige beslutninger hurtigt og iværksætte relevante tiltag.”

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har Teknik- og Miljøforvaltningen iværksat udarbejdelsen af et bruttokatalog over mulige energibesparende tiltag indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens ressort. Teknik- og Miljøudvalget skal her tage stilling til iværksættelsen af de første borgervendte energibesparende tiltag samt den videre proces for arbejdet med tiltag på Teknik- og Miljøforvaltningens område.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har iværksat udarbejdelsen af et bruttokatalog over mulige energisparetiltag inden for forvaltningens ressort. I den proces er alle forvaltningens afdelinger blevet hørt om mulige tiltag, både i forhold til interne forhold, fx tiltag der retter sig mod forvaltningens eget energiforbrug (elektricitet, varme mv.), og i forhold til tiltag, der retter sig mod forhold i byen, fx gadebelysning, rammer for udeservering mv. Sideløbende med høringen har forvaltningen også via intranettet givet medarbejderne generelt mulighed for at melde ideer til energisparetiltag ind.

Grundet den korte tidsramme siden Økonomiudvalgets beslutning den 27. september 2022 er arbejdet med høringen endnu ikke afsluttet, og der arbejdes derfor videre mulige energibesparende tiltag. Forvaltningen ønsker dog hurtigst muligt at kunne iværksætte relevante tiltag og anbefaler her tre mulige energibesparende tiltag, som kan iværksættes allerede nu.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at følgende initiativer godkendes til iværksættelse:

  1. Facadebelysningen på 45 lokationer i Københavns Kommune slukkes frem til den 1. maj 2023. Slukningen vil betyde en besparelse på 72.000 KWh og følger regeringens anbefaling om slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger. Slukningen omfatter kun de steder, hvor der i øvrigt er tilstrækkelig grundbelysning. Dele af slukningen kan gennemføres umiddelbart, mens andre dele skal slukkes manuelt, hvilket kan gennemføres inden for en måned.
  2. Belysningen på de gadebelysningsanlæg i Københavns Kommune, som kan fjernstyres, skal dæmpes med 10% frem til den 1. maj 2023. Dæmpningen vil medføre en besparelse på 100.000 KWh. Dæmpningen kan gennemføres umiddelbart.
  3. Belysningen i 25 parker og grønne arealer skal frem til den 1. maj 2023 være slukket i aften- og nattetimerne i tidsrummet 00:00 – 05:00. Slukningen af belysningen vil betyde en besparelse på ca. 26.000 KWh. Slukningen vil ikke omfatte belysning på supercykelstier. Slukningen vil kræve ændringer i anlægget og kan gennemføres inden for ca. to måneder.

Forvaltningen har haft en indledende drøftelse med København Politis om ovennævnte tiltag mhp. at få politiets vurdering af tiltagenes betydning for trafiksikkerhed, oplevelsen af tryghed mv. Det er Københavns Politis vurdering, at de nævnte tiltag kan gennemføres, men at der forinden bør foretages en detailvurdering af de enkelte konkrete lokationer med henblik på at identificere, om der fx ved steder med effektbelysning kan være en konsekvens for tydeligheden af evt. videoovervågning, at der ved dæmpning af gadebelysningen ikke er fx cykelstrækninger, hvor trafiksikkerheden udfordres mv. Forvaltningen vil derfor efter udvalgets godkendelse af denne indstilling hurtigst muligt gennemføre denne detailkortlægning sammen med Københavns Politi og undtage eventuelle lokationer og/eller strækninger, hvor en slukning eller dæmpning anses for sikkerhedsmæssigt uhensigtsmæssig. Forvaltningen vil desuden i nær dialog med politiet sikre kommunikation til borgerne om tiltagene og disses betydning for oplevelsen af tryghed mv.

Det oplyses derudover, at københavnernes madaffald omdannes til biogas, og således på den måde er med til at reducere forbruget og afhængigheden af fossilt gas.

Det oplyses, at Energistyrelsen vurderer, at en gennemsnitsdansker forbruger ca. 1.600 KwH årligt. Ovennævnte tiltag svarer således til det årlige elforbrug for ca. 124 borgere.

Fremadrettet proces for arbejdet med energibesparende tiltag i Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder fortsat på at indsamle og kvalitetssikre ideer til yderligere energibesparende tiltag, udover de her beskrevne. Baseret herpå vil forvaltningen vende tilbage med en indstilling til udvalget om mulige yderligere energibesparende tiltag på forvaltningen område. Ligeledes vil forvaltningen løbende orientere Teknik- og Miljøudvalget om udvikling og tiltag på forvaltningens område, jf.  beslutningen i Økonomiudvalget.

Politisk handlerum
Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte ikke at iværksætte et eller flere af de enkelte forslag. I så fald vil de enkelte elementer fortsætte som i dag.

Økonomi

Det følger af de tre tiltag, at Teknik- og Miljøforvaltningen samlet sparer ca. 198.000 KWh i perioden frem til 1. maj 2023. Det ventes, at den økonomiske besparelse der opnås herved, dels vil blive opslugt af stigende energipriser, dels vil der være en række mindre omkostninger forbundet med iværksættelsen af tiltagene, herunder omstilling af lysanlæg mv. Udgifter som følge af de tre tiltag vil kunne holdes inden for forvaltningens egen ramme.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen detailplanlægge tiltagene med Københavns Politi og derpå iværksætte tiltagene med de evt. undtagelser, der følger af detailplanlægningen.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres løbende om implementering af energibesparende foranstaltninger inden for forvaltningens ressort og forelægger indstilling om eventuelle nye tiltag på et kommende møde.

                          Søren Wille

                                                                              / Rikke Skovbølling Brandt

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2022

 

Indstillingen blev med teknisk ændringsforslag godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

“For Venstre og Konservative er det vigtigt, at forvaltningen i den efterfølgende dialog med politiet vægter tryghed i byens parker højt."

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

"SF ser frem til at der kommer endnu flere tiltag til energibesparelser, for at forbygge risiko for større nedbrud i el-forsyningen."

 

Til top