Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandsbassin ved Amagermotorvejen, Amager Vest

Se alle bilag

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning fra rådgiver på vegne af Vejdirektoratet om fornyet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense et regnvandsbassin langs Amagermotorvejen. Bassinet er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven som en sø. I 2019 meddelte Teknik- og Miljøudvalget dispensation til oprensningen, men Vejdirektoratet har ikke udnyttet tilladelsen endnu. Vejdirektoratet vil dog fortsat gerne have muligheden for at foretage oprensningen, så søen ikke gror til i planter. Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til Vejdirektoratets ansøgning om fornyet dispensation til at oprense regnvandsbassinet.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der meddeles fornyet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at foretage oprensning, samt fremadrettet regelmæssigt vedligehold af regnvandsbassin beliggende ved Amagermotorvejen ud for Kalvebod Miljø Center.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget meddelte i 2019 (TMU 29. april 2019) dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til, at Vejdirektoratet kunne oprense et regnvandsbassin placeret mellem Amagermotorvejen og Kalvebod Miljøcenter.

Dispensationen udløber efter tre år og der ansøges nu om fornyet dispensation.

Løsning

Vejdirektoratet har søgt om fornyet dispensation, idet Vejdirektoratet vil igangsætte oprensningen i februar 2023.

Vejdirektoratet ønsker derudover at sikre den fremtidige drift af regnvandsbassinet, og har i den forbindelse udarbejdet forslag til fremtidigt vedligehold i form af en plejeplan, som er beskrevet i ansøgningen (bilag 2). Da regnvandsbassinet er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven som en sø, kræver en oprensning af bassinet en dispensation.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation, idet oprensning er en del af almindelig vedligeholdelsespraksis for sådanne tekniske anlæg (se bilag 3). Bassiner samt andre anlagte vandhuller og søer kan blive omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur, når der har indfundet sig et naturligt dyre- og planteliv.

Bassinet er i 1990’erne blevet omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Oversigtskort med angivelse af søens placering fremgår af bilag 4. Teknik- og Miljøforvaltningen har ved besigtigelse i februar 2019 og i november 2022 konstateret, at bassinet, som er på ca. 900 m2, har et naturligt dyre- og planteliv for søer omfattet af § 3 dog uden nævneværdige naturværdier af beskyttelsesværdig karakter. Det er fx vurderet, at det er usandsynligt, at der lever padder i bassinet. Størstedelen af vandfladen er tilgroet med tagrør og bassinet er omgivet af fletværkshegn og en naturlig bevoksning af pil og birk.

Forvaltningen kan på baggrund af luftfoto fra 2022 og besigtigelse i 2022 konstatere, at bassinet ikke har ændret karakter eller udformning siden besigtigelsen i 2019.

Forvaltningen vurderer på baggrund af bassinets størrelse og naturindholdet, at bassinet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som en sø, selvom naturværdien vurderes at være dårlig. I det konkrete tilfælde er det vurderingen, at der ikke har indfundet sig et plante- og dyreliv, som der skal tages særligt hensyn til ved en oprensning som det ansøgte. Denne vurdering er truffet på baggrund af iagttagelserne af de aktuelle naturforhold ved besigtigelsen, en gennemgang af tilgængelig viden om naturen i området, samt et gennemsyn af luftfotos fra området.

Det er forvaltningens vurdering, at en oprensning af regnvandsbassinet og et fremtidigt nænsomt vedligehold af de omkringliggende arealer vil medføre bedre naturforhold, og dermed forbedrede levestedsvilkår for både insekter og vegetation. Den vedlagte plejeplan beskriver i korte træk hyppigheden og omfanget af den fremtidige pleje, der indebærer nedslåning af nye vækster i og ved bassinet samt oprensning af ind- og udløb. Enkelte større træer fældes kun, hvis de forhindrer vedligeholdelsen. Større oprensninger udføres kun efter forudgående dispensation.

Af hensyn til dyrelivet i bassinet vil den praktiske vedligeholdelse ske efter 1. september og før 1. marts. 

Større oprensningsarbejder i regnvandsbassinet vil også fremadrettet kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge ikke at give dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af bassinet.

Meddeles der ikke dispensation, vil bassinet med tid gro helt til, hvormed karakteristika for en beskyttet sø forsvinder, som fx åbent vandspejl, bredvegetation og dertil knyttede arter. Samtidig vil bassinet miste muligheden for at kunne modtage regnvand fra motorvejen og vandet vil løbe til andre omkringliggende områder.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, sender Teknik- og Miljøforvaltningen en afgørelse om dispensation fra § 3 til de klageberettigede, der har fire ugers klagefrist. De klageberettigede er ansøgeren samt grundejeren, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Miljøstyrelsen og lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.

Afgørelsen lægges også på Københavns Kommunes annonceringportal.

 

Søren Wille

/ Lena Kongsbach

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top