Mødedato: 09.01.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Drøftelse af reduktion af engangsemballage i København

Se alle bilag

Københavns Kommune indførte i 2019 et krav om, at der til arrangementer afholdt på offentlige arealer i Københavns Kommune og dem Københavns Kommune er medarrangører af, hvor udskænkning af drikkevarer overstiger 2000 serveringer, ikke må benyttes engangsplastbægre til drikkevarer. På baggrund af et medlemsforslag om reduktion af engangsemballage i København har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt kommunes krav til brug af engangsemballage ved offentlige arrangementer samt afdækket hvilke tiltag, der kan igangsættes for at reducere brugen af engangsemballage yderligere. Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte en række indsatser, der kan være med til at reducere brugen af engangsemballage.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik og Miljøudvalget,

  1. at indsatser, der skal være med til at reducere brugen af engangsemballage, drøftes.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  2. at 2. at-punkt i medlemsforslag om reducering af engangsemballage i København stillet af Socialdemokratiet, jf. Borgerrepræsentationens møde den 25. august 2022 hermed er håndteret (bilag 2).

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 25. august 2022 et medlemsforslag om reduktion af engangsemballage i København stillet af Socialdemokratiet (jf. bilag 2). Teknik- og Miljøforvaltningen blev på den baggrund pålagt at screene kommunes krav, til brug af engangsemballager, ved offentlige arrangementer, i hvilket omfang de nuværende krav bliver efterlevet og hvilke tiltag, der kan igangsættes for at reducere brugen af engangsemballage yderligere. Denne indstilling omhandler engangsemballage for drikkebægre og ikke andre emballagetyper, da der ikke er nogle krav til fx genbrugelige mademballager i kommunen og dermed heller ikke erfaringer hermed. Den generelle markedssituation for returemballage i Danmark er hovedsaligt drevet af Dansk Retursystem, der har en portefølje af emballagetyper bestemt af Miljøministeriet. Ud over det, er der nogle udbydere på markedet, der arbejder med returemballager. Forvaltningen har kendskab til retursystemer, som anvendes på afgrænsede/lukkede steder fx på universiteter, flyselskab (DAT), folkemøder og nogle kaffebarer i byen.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har inddraget Kultur- og Fritidsforvaltningen samt bl.a. brancheforening for oplevelsesproducenter (BAO) repræsenteret ved Distortion og Copenhagen Cooking, i en screening af efterlevelse af kravet om ikke at benytte engangsplastbægre til drikkevarer ved offentlige arrangementer. Status på efterlevelse af kommunens krav vedrørende engangsplastbægre fremgår nedenfor.

På baggrund af statussen skal Teknik- og Miljøudvalget drøfte mulige tiltag, der kan igangsættes for at reducere brugen af engangsdrikkebægre yderligere. Igangsættelse af tiltagene forudsætter, at der afsættes finansiering i kommende budgetforhandlinger. Opsummering af mulige tiltag:

  • Vejledning om valg af diverse emballagetyper og private pantsystemer
  • Adfærdsanalyse af brugerne af genbrugsdrikkebægere
  • Kortlægning af barrierer for brug af en genbrugsløsning
  • Etablering af netværk til vidensdeling

Status på kommunens krav til brug af engangsemballage ved offentlige arrangementer

Københavns Kommunes krav til arrangementer afholdt på offentlige arealer i Københavns Kommune, hvor udskænkning af drikkevarer overstiger 2000 serveringer, dækker over, at der til disse arrangementer ikke må benyttes engangsplastbægre til drikkevarer (BR 19. september 2019). Ifølge en miljøvurdering foretaget for Teknik- og Miljøforvaltningen i 2018 har vaskbare genbrugsbægre lavere klimapåvirkning end engangsbægre, hvis de i gennemsnit bruges 2,7 gange. Erfaringer fra et forsøg i 2018 viser, at bægrene i gennemsnit blev genbrugt 24,5 gange. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer på den baggrund, at det til arrangementer i København vil være muligt at opnå en positiv miljøeffekt.

Ved en screening af hvordan kravet efterleves, viser det sig, at der i 2022 er udstedt 55 tilladelser til større arrangementer på offentlige arealer med udskænkning af drikkevarer (over 2000 serveringer). Heraf har 31 arrangører beskrevet i ansøgningen, at de vil bruge genbrugskrus. 24 af de resterende arrangementer, der ikke bruger genbrugskrus, bruger i stedet engangskrus af fx biobaserede materialer eller pantbelagte dåser og flasker, hvilket ikke er i strid med kravet, da de bruger emballager, der ikke indeholder engangsplast.  

Blandt de arrangementer, der bruger genbrugskrus, er der i gennemsnit en spildprocent (ikke returneret krus) på 15% af krusene, og i et enkelt tilfælde oversteg spildprocenten 40%.

Flere eventarrangører, som bruger genbrugskrus, giver udtryk for, at kravet har bidraget til, at mængden af henkastet affald generelt er blevet mindre. Derudover understreger eventarrangørerne, at det er lettere for dem at efterleve kravet på aflukkede områder, end ved events på åbne områder.

Tiltag der kan igangsættes for at reducere brugen af engangsemballage yderligere

Ovenstående status på efterlevelsen af kommunens krav til brug af engangsplastbægre, viser, at der er potentiale til at reducere brugen af engangsemballage yderligere.

Vejledning om valg af diverse emballagetyper og private pantsystemer

Som beskrevet ovenfor er der ved nogle arrangementer, hvor der anvendes genbrugskrus, til tider en høj spildprocent. Dette kan skyldes flere forhold. Der kan eksempelvis opstå forvirring blandt gæsterne om, hvordan de forskellige slags krus skal sorteres eller returneres. Barriererne for at have et effektivt indsamlingssystem varierer, afhængigt af arrangementets type, størrelse, mængden af underleverandører på mad- og drikkevarer samt informationen til eventgæsterne.

Hvis der er mange underleverandører af mad- og drikkevarer til et event, er det vanskeligt at sikre, at alle bruger samme genbrugsløsning. Her er en mulighed, at det bliver koordineret af en overordnet arrangør, men det er et stort arbejde pga. forskellige behov i boderne og evt. forskellige leverandører af genbrugskrus. En hindring for at få spildprocenten ned er bl.a., at de oftest anvendte genbrugskrus i dag ikke indgår i et pantsystem. Den mest anvendte model er, at gæsten betaler et beløb for at bruge kruset, typisk 5 kr. Beløbet betales ikke tilbage til gæsten, hvorfor incitamentet for at aflevere kruset tilbage er lavere. Grunden til at denne model bruges er, at eventarrangørerne vil undgå lange køer ved boderne ved tilbagebetaling af pant, og generelt vil arrangørerne gerne undgå den logistik, der opstår omkring indsamling af krusene. 

Blandt eventarrangørerne er der en efterspørgsel efter viden og kendskab til forskellige genbrugs- og retursystemer, samt løsninger til at sænke spildprocenten. På denne baggrund vurderes det, at en større ensartethed i genbrugssystemer, vil kunne understøtte kravet om anvendelse af genbrugskrus. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår på denne baggrund, at der kan blive udarbejdet en vejledning om valg af diverse emballagetyper og private pantsystemer til brug for eventarrangører og emballageleverandører.

Adfærdsanalyse af brugerne af genbrugsdrikkebægere

For at reducere spildprocenten og dermed højne returraten af genbrugsdrikkebægre er der behov for viden om gæsternes adfærd. Derfor foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at der kan blive udarbejdet en analyse af gæsternes adfærd ved arrangementer, der bruger genbrugsløsninger. Denne analyse vil kunne afklare, hvor langt gæsterne er villige til at gå for at returnere deres krus, samt hvordan gæsterne agerer i forskellige sammenhænge fx til koncert eller ved en sportsbegivenhed. Resultaterne fra disse analyser, kan være med til at give eventarrangører en større viden om, hvordan en effektiv løsning kan se ud, afhængigt af arrangementets type og størrelse.

Kortlægning af barrierer for brug af en genbrugsløsning

Ovenstående status viste, at 24 ud af 55 arrangører havde fravalgt at bruge genbrugskrus. I stedet for havde de valgt at bruge alternative engangskrus, hvilket ikke er i strid med kommunens krav. For at reducere brugen af engangsemballage yderligere foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at der kan igangsættes en analyse af de eventarrangører, der ikke bruger en genbrugsløsning for at kortlægge, om der evt. findes en række barrierer, der afholder arrangørerne for at anvende en genbrugsløsning.   

 Etablering af netværk til vidensdeling

Teknik- og Miljøforvaltningen faciliterer på nuværende tidspunkt et erhvervsnetværk med fokus på viden om øget brug af genbrugsemballage bredt set. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at erfaringer herfra kan bruges til at etablere et nyt netværk, der kan tilbydes som en platform til eventarrangører som vidensdelingsforum for udvikling og samarbejde. I dette forum kan resultater fra de nye analyser og tests deles og erfaringer kan udveksles. Både eventarrangører og leverandører af genbrugskrus får på den måde indsigt i, hvad der virker og hvad der ikke virker.

Politisk handlerum

Der træffes ikke en beslutning i drøftelsessager, men forvaltningen vil tage pejling af udvalgets drøftelse i forhold til forvaltningens videre arbejde. Det er muligt at igangsætte yderligere tiltag, end dem der er nævnt i løsningsafsnittet. Forslag til yderligere tiltag:

  • Der kan bestilles et budgetnotat til kommende budgetforhandlinger på en større indsats på take-away-emballage-området, med et pilotprojekt. Her vil fokus være på at gennemføre et pilotprojekt for et specifikt område i byen. Løsningen vil være en pantordning eller en anden form for retursystem, der kan etableres og driftes (af private leverandører valgt igennem en udbudsproces) i en projektperiode.
  • Ved nogle arrangementer er en genbrugsløsning muligvis ikke det mest hensigtsmæssige valg. Det kan skyldes få deltagere eller fare for at falde i krusene ved motionsløb. Der kan bestilles budgetnotat til kommende budgetforhandlinger på tiltag til indsamling af viden og erfaring om alternative krus, således at eventarrangører hjælpes til at vælge den mest klima- og ressourcevenlige løsning, i de tilfælde, hvor en genbrugsløsning ikke kan lade sig gøre.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Igangsættelse af indsatserne beskrevet i løsningsafsnittet forudsætter, at der afsættes finansiering i kommende budgetforhandlinger. Indsatserne har foreløbige estimerede serviceudgifter på samlet ca. 2,5 mio. kr. over to år.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har drøftet indstillingen, kan der politisk bestilles et budgetnotat til kommende budgetforhandlinger.

1. at-punkt i medlemsforslaget pålagde Økonomiforvaltningen, i samarbejde med de øvrige forvaltninger at gennemføre en kortlægning af kommunens eget forbrug af engangsemballage i de daglige måltider, samt komme med anbefalinger til, hvordan mængden af engangsemballage kan reduceres. Økonomiforvaltningen planlægger at fremlægge resultaterne af denne undersøgelse for Borgerrepræsentationen primo marts 2023.

                                                    Søren Wille   

                                                                       / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top