Mødedato: 08.06.2020, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Festsalen

Mindre biltrafik i Middelalderbyen i Indre By

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage resultaterne af dialogprocessen om ’Middelalderbyen – mindre biltrafik og bedre hverdagsliv’ til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Borgerrepræsentationen tager resultaterne af dialogprocessen om ’Middelalderbyen – mindre biltrafik og bedre hverdagsliv’ (bilag 2a og bilag 2b) til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 9. maj 2019 at sætte en dialogproces i gang med en borgersamling om ’Middelalderbyen – mindre biltrafik og bedre hverdagsliv’ og en følgegruppe med deltagere fra erhvervsorganisationer og andre organisationer (se bilag 2b for deltageroversigt). Udgangspunktet for dialogprocessen har været to scenarier for reduktion af trafik og parkering, som Borgerrepræsentationen besluttede den 9. maj 2019. Denne fase af projektet er nu afsluttet.

På baggrund af borgersamlingens anbefalinger og følgegruppens kommentarer (se bilag 2a og bilag 2b) har Teknik- og Miljøforvaltningen skitseret en mulig proces for det eventuelle videre arbejde med sagen (se bilag 3, 4 og 5).

Løsning

Borgersamlingen har ni anbefalinger til Borgerrepræsentationen. Anbefalingerne handler bl.a. om en markant reduktion af biltrafikken og en markant trinvis reduktion af gadeparkeringspladser for at give plads til flere grønne og ikke-kommercielle byrum, mere hensynsfuld cykelparkering og bedre forhold for bløde trafikanter. Borgersamlingen anbefaler op til 75 % reduktion i biltrafikken. Når der tages højde for de kørselsformål, som borgersamlingen anbefaler, vurderer rådgiver i bilag 4, at anbefalingen svarer til 60-65 % reduktion. Borgersamlingen anbefaler at prøve løsninger af ved at eksperimentere med forsøg i byrummet samt at gøre Middelalderbyen levende og lokal gennem turisme på beboernes præmisser og med respektfuldt natteliv. Byrumsforsøg skal bidrage til, at mindre biltrafik i Middelalderbyen straks erstattes af konkrete og attraktive byrum, se konkrete forslag i bilag 3. Rådgiver på projektet har analyseret borgersamlingens anbefalinger om konsekvenserne for trafik og byrum (bilag 4). Faktaark om parkeringskapacitet, metro, boliger og hoteller kan ses i bilag 6.   

Halvdelen af følgegruppen med interessenter fra erhvervsorganisationer og andre organisationer er overvejende positive i deres kommentarer til borgersamlingens anbefaling, mens den anden halvdel udtrykker bekymring med hensyn til trafikafvikling, adgang til parkering, konsekvenser for erhvervslivet, fx butiksdød, varelevering, håndværkeradgang, og ønsker supplerende analyser. Der efterspørges generelt yderligere analyse af muligheder for bedre mobilitet og tilgængelighed i Middelalderbyen, eksempelvis hensigtsmæssige ruter og materiel til effektiv varelevering, konsekvensanalyse af begrænsninger for adgangen til at levere håndværksydelser i bil, samt analyse af hvordan byen undgår lukning af forretninger, restauranter og virksomheder som følge af begrænsninger for biltrafik og bilparkering. For at kunne vurdere de erhvervsmæssige konsekvenser af borgersamlingens anbefalinger, er der behov for yderligere analyser og faglige vurderinger heraf.  

Nogle af borgersamlingens anbefalinger og følgegruppens kommentarer kræver en konkret vurdering på stedet for at finde brugbare løsninger, og derfor vil de enkelte anbefalinger og kommentarer blive vurderet i forbindelse med en eventuel udarbejdelse af en byrums- og trafikplan.

Borgersamlingens anbefalinger er desuden drøftet ved et åbent borgermøde den 1. oktober 2019 (se www.kk.dk/mindrebiltrafik). En evaluering af processen med borgersamlingen kan ses i bilag 7.

Mulighed for videre proces

For at udvikle Middelalderbyen med afsæt i borgersamlingens anbefalinger kan det næste skridt være at afsætte midler i Budget 2021 til at igangsætte byrumsforsøg, yderligere analyser af de erhvervsmæssige konsekvenser og eventuelt udarbejdelse af en byrums- og trafikplan (se bilag 3). Analyserne vil vurdere konsekvenser for erhverv og samle ny viden om fx logistik, andre byers tilgang til delvist bilfri byområder eller anvendelse af arealet ved nedlagte p-pladser og andre forhold. Analysearbejdet vil ske i tæt samarbejde med relevante aktører. Herudover kan der udarbejdes en byrums- og trafikplan, som vil udgøre en egentlig implementeringsplan. En byrums- og trafikplan kan baseres på resultater fra analyser og byrumsforsøg. De tre elementer analyser, forsøg og en byrums- og trafikplan, er sidestillet og kan ligeledes prioriteres hver for sig.

Sammenhæng med andre tiltag

Arbejdet med mindre biltrafik i Middelalderbyen koordineres med mobilitetsanalyserne og analyse af trafikafvikling i metropolzonen, som er bestilt af Borgerrepræsentationen med aftalen om Budget 2020. Det videre arbejde koordineres tæt for at sikre en sammenhængende mobilitet i København. I Kommuneplan 2019 er det besluttet, at kommunen skal udarbejde en parkeringsstrategi, og at byens vejnetsplan revideres i forbindelse med mobilitetsanalyserne. Det videre arbejde koordineres, så Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med parkeringsstrategi og vejnetsplan understøtter en mulig ønsket adfærdsændring i retning af mindre biltrafik i Indre by.

Det forventes, at Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi omfatter blandt andet turisme og erhvervsinitiativer, og at den bliver vedtaget ultimo 2020. Borgersamlingens anbefalinger vedrørende regulering af alkoholbevillinger og antallet af hoteller og turister kan være relevant i sammenhæng med en ny erhvervsstrategi, da den type regulering ikke vil være omfattet af en eventuel byrums- og trafikplan.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forberedelserne til at gennemføre tiltag, der medfører mindre biltrafik i Middelalderbyen, vil koste ca. 9 mio. kr. Det omfatter udarbejdelse af yderligere analyser af bl.a. erhvervskonsekvenser (1 mio. kr.) og gennemførelse af fem til seks forsøg med indretning og afprøvning af konkrete løsninger for byrum og trafik på udvalgte gader og pladser (5 mio. kr.). Det omfatter desuden udarbejdelse af en samlet byrums- og trafikplan for hele området i samarbejde med erhvervsliv, kulturliv, beboere og brugere (2 mio. kr.) og tilpasning af eksisterende licenssystem og mobilegnet løsning til administration af licens til indkørsel (1 mio. kr. samt afledt drift). Finansiering af dele af eller hele det videre arbejde kan findes i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2021.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har taget indstillingen til efterretning, og såfremt der afsættes midler hertil i Budget 2021, vil Teknik- og Miljøforvaltningen kunne igangsætte mulige tiltag såsom yderligere analyser, forsøg og en byrums- og trafikplan for området. Det vil ske i tæt samarbejde med beboere, brugere, erhvervsliv, kulturliv mv. Processen kan med fordel tilrettelægges i samarbejde med Indre By Lokaludvalg.

De samlede resultater af mulige analyser, forsøg med løsninger i udvalgte gader og en byrums- og trafikplan for området kan tidligst fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i 1. halvdel af 2022. Forvaltningen anbefaler, at en byrums-og trafikplan sendes i offentlig høring i otte uger. Herefter kan der træffes beslutning om en egentlig anlægsfase, hvilket vil kræve yderligere finansiering.

Hvis arbejdet fortsættes, kan følgegruppen for mindre biltrafik i Middelalderbyen fortsætte som hidtil og eventuelt suppleres med invitation til Ungerådet, Rådet for Bæredygtig Trafik, Danske Restauranter og Cafeer og Dansk Person Transport om at deltage i følgegruppen. Yderligere interessenter kan blive inddraget af Teknik- og Miljøforvaltningen, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Søren Wille

                                                           / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. juni 2020

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 1. 1 undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme C.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”For at fredeliggøre København ønsker Det Konservative Folkeparti at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen at fremlægge et forslag til, hvordan kommunens bilpark reduceres, så kommunen skiller sig af med alle køretøjer til persontransport, medmindre det er dokumenteret, at transportbehovet ikke kan løses på elcykel eller med kollektiv transport. Forslaget skal fremlægges til politisk behandling primo august 2020.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti ser gerne, at der skabes alternativer, fx i form af mere Metro og en havnetunnel, så Københavns Indre By kan aflastes for gennemkørende bil og lastbiltrafik.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti finder det nødvendigt, at der tages højde for bemærkningerne fra bl.a. Horesta, Danske Erhverv, DI, Københavns Håndværkerforening og FDM i det videre arbejde, så vi sikre, at der fortsat er et alsidigt kultur- og butiksliv i det indre København.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Da forvaltningens oplæg går langt videre end Borgersamlingens anbefaling, og der ikke foreligger valide tal for biltrafikken, kan vi ikke støtte efterretningen.”

 

Til top