Søg
Mødedato: 08.03.2021, kl. 15:00
Mødested: Telefonmøde via Teams

Reducering af støjgener ved skærpede ordensregler for udvalgte parker, pladser og havnearealer

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forvaltningens reviderede forslag til skærpede lokale ordensregler ved visse lokaliteter i byen. 

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at forvaltningen udarbejder lokale ordensregler for visse kommunalt ejede lokaliteter, som forbyder brug af forstærket musik fra mandag – fredag, og søn- og helligdage i tidsrummet kl. 22.00 – 07.00 samt natten efter fredag – lørdag i tidsrummet kl. 24.00 – 9.00, som beskrevet i løsningsafsnittet.
  2. at de lokale ordensregler skal tage højde for afstanden til de omkringliggende beboelser.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. december 2020, at forvaltningen, i samarbejde med politiet, skal udarbejde og godkende, at det uden særlig tilladelse kun er tilladt at spille dæmpet forstærket musik på visse lokaliteter. Forvaltningen skal herudover udarbejde et forslag til politisk behandling om forbud mod afspilning af forstærket musik inden for 50 meters afstand fra boliger i det offentlige rum, hvis man ikke har særlig tilladelse.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:  

”Det er vigtigt, at reglerne bliver håndhævet, så beboerne kan holde ud at blive boende i de områder, der hidtil var været plaget af megen støj”.

Forvaltningen har været i dialog med politiet, og Teknik- og Miljøudvalget skal hermed tage stilling til forvaltningens forslag til lokale ordensregler.

Løsning

Politiet vurderer, at en lokal ordensregel om afspilning af dæmpet forstærket musik giver mulighed for et stort fortolkningsrum ”i marken” ift. fortolkning af ”dæmpet”. Derfor vurderer politiet, at den pågældende formulering i praksis ikke vil kunne håndhæves på en måde, så det gør en forskel. De generelle bestemmelser i ordensbekendtgørelsen giver således allerede mulighed for at gribe ind ved musik til ulempe. Da udvalget ved behandlingen den 7. december 2020 lagde vægt på håndhævelse, foreslår forvaltningen at formuleringen ændres.

Omdrejningspunktet for udarbejdelsen af lokale ordensregler er, at de kan håndhæves så længe formuleringen er klar og entydig. Politiet skal i en given situation uden tvivl kunne konstatere, om lokalbestemmelsen er overholdt eller ej. En skærpet lokal ordensregel skal altså omhandle et konkret afgrænset areal, dække over veldefinerede aktiviteter og entydigt præcisere, hvordan de generende aktiviteter bliver reguleret.

Forvaltningen vurderer, at et forbud mod brug af forstærket musik efter kl. 22 på visse lokaliteter vil imødekomme mange beboeres ønske. Samtidigt erfarer forvaltningen, at byens borgere og brugere i stigende grad mødes og fester sammen ved byens havnebade, pladser og større parker.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger forvaltningen til at formulere et forbud mod brug af forstærket musik fra mandag – fredag, og søn- og helligdage i tidsrummet kl. 22.00 – 07.00 samt natten efter fredag – lørdag i tidsrummet kl. 24.00 – 9.00. Sluttidspunkterne vil således være sammenfaldende med tidspunkterne i Københavns Kommunes forskrift for udendørs musikarrangementer. Dog vil denne bestemmelse medføre en lempelse af de foreliggende lokale ordensregler for den kommunale del af Havneparken ved Islands Brygge.

Afstandskrav ved lokale ordensregler

Forvaltningen har været i dialog med politiet om udvalgets ønske om afstandskrav på 50 meter fra beboelse ved afspilning af forstærket musik. På den baggrund vurderes det, at der ikke er hjemmel i ordensbekendtgørelsen til en sådan kommunal regel. Det er, fordi lokale ordensregler skal udarbejdes og være begrundet i en konkret konstateret problemstilling. Forvaltningen vurderer desuden, at fastlæggelsen af et generelt afstandskrav på 50 meter sjældent vil have en effekt på gener fra de større og dermed problematiske musikanlæg, såsom soundboxes. Selvom 50 meter-reglen bliver overholdt, kan musikken stadigvæk påføre omgivelserne væsentlige støjgener. Dermed vil reglen i praksis kunne medføre en lempelse ift. ordensbekendtgørelsen der netop forbyder, at beboerne udsættes for musik til ulempe.

Derimod vil afstanden til naboer naturligt indgå i vurderingen af behovet for lokale ordensregler. Fx er der dele af Fælledparken med langt til beboelse, hvor lokale ordensbestemmelser ikke vil være relevante.

Balance mellem liv og naboer

Forvaltningen vurderer, at den lokale ordensregels sondring mellem hverdage samt weekend og helligdage både kan tilgodese naboernes behov for en 8 timers uforstyrret nattesøvn, og muligheden for at benytte det offentlige rum til aktiviteter, der kan støje (jf. at-punktets formulering). Balancen kan dog politisk lægges andetsteds.

De skærpede ordensregler skal annonceres via skiltning og skal gælde for udvalgte bolignære kommunale ”hot spots”, hvor erfaringen viser, at der er udfordringer med musik til ulempe. På nuværende tidspunkt har forvaltningen, Sikker By og politiet drøftet følgende lokaliteter, hvor reglen kan gælde: dele af Nørrebroparken, dele af Fælledparken og de offentlige dele af Islands Brygge. På fx Krøyers Plads og i Nordhavn (Sandkaj og Marmormolen) er det grundejernes afgørelse, om de ønsker samme formulering af ordensregler, som udvalget evt. vedtager.

Udover ovennævnte lokale ordensregler besluttede udvalget på mødet den 7. december 2020, at der skulle arbejdes med sommerberedskab og dialogfora, samt at forvaltningen skulle give en status herfor i marts. Status for arbejdet med dialogfora fremgår af bilag 2. Budgetnotat om sommerberedskab er udarbejdet til udvalget i forbindelse med overførselssagen.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen udarbejde lokale ordensregler på konkrete lokaliteter til politiets godkendelse med den af udvalget besluttede formulering. Ordensreglerne vil blive bekendtgjort via skiltning. Udvalget vil blive orienteret om indsatsen på området i 2021 via et notat inden sommeren starter.

 

Søren Wille

                                      /Hans Christian Karsten

 

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. marts 2021

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til 1. at-punkt:

”at der kun må spilles til kl. 20, dog til kl. 22 fredage og lørdage i udvalgte parker jf. indstillingen.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med 8 stemmer mod 1. 2 undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C, F, O og V.

Imod stemte: Å.

Undlod at stemme: Ø.

 

Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt (ÆF2):

”at der er forbud mod at afspille forstærket musik indenfor 50 meter fra beboelse uden særlig tilladelse.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 4. 5 undlod at stemme.

 

For stemte: F og V.

Imod stemte: A og Å.

Undlod at stemme: B, C, O og Ø.

 

Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til 1. at-punkt (ÆF3):

”at der fastsættes et maximalt lydniveau for afspilning af forstærket musik på X decibel.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 5. 4 undlod at stemme.

 

For stemte: F og V.

Imod stemte: A, O og Å.

Undlod at stemme: B, C og Ø.

 

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag til XX

”at der indføres generelt forbud mod soundboxe m.m i udvalgte parker jf. indstillingen.”

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemme mod 7. 3 undlod at stemme.

 

For stemte: V.

Imod stemte: A, B, C, F og Å.

Undlod at stemme: O og Ø.

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

 

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Socialistisk Folkeparti vil foreslå, at der oprettes et permanent parkbrugerråd for Havneparken i lighed med det, der er for Amager Strandpark, hvor kommune, beboere, virksomheder og foreninger, der bruger Havneparken kan tage ansvar for Havneparkens udvikling.”

 

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Enhedslisten anerkender de problemer og gener som forstærket musik udgør for beboerne i de berørte områder. Men Enhedslisten mener ikke, at løsningen er et reglement, der helt forbyder elektronisk forstærket musik. Løsningen er i stedet bedre håndhævelse af de eksisterende regler. Erfaringen fra arealer med private ordenskorps viser, at håndhævelse er afgørende. Enhedslisten ønsker derfor, at der findes midler til parkværter, der kan sikre en god dialog med brugerne og håndhævelse af de gældende regler også i områder, hvor beboerne ikke selv har midler til at finansiere værter. ”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Enhedslisten finder det vigtigt, at der også sikres musikalske åndehuller i byen, så vi sikrer en mangfoldig og rummelig by med plads til alle. Både festglade mennesker, der elsker musik og dem, der har brug for deres nattesøvn.”

Til top