Mødedato: 08.01.2024, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Ny proces og byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter 2025

Se alle bilag

I Budget 2023 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, hvordan vejgenopretningsprojekter fremtidigt kan tilrettelægges, så de også kan indeholde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet og begrønning. I Budget 2024 blev der afsat 25 mio. kr. til inkorporering af byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter, der kan udføres i 2025. Teknik- og Miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til en ny proces for vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025 samt beskrivelser af de byrumsforbedrende tiltag, der kan indgå i vejgenopretningsprojekterne i 2025.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at ny proces (jf. bilag 3) danner grundlag for vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025.
  2. at beskrivelserne (jf. løsningsafsnittet) danner grundlag for de byrumsforbedrende tiltag, der kan indgå i vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025.

Problemstilling

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) indgik hensigtserklæring om, hvordan vejgenopretningsprojekter fremtidigt kan tilrettelægges, så de også kan indeholde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet og begrønning. Ved Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 25 mio. kr. til inkorporering af byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025.

Teknik- og Miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til en ny proces for vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025 samt beskrivelser af de byrumsforbedrende tiltag, der kan indgå i vejgenopretningsprojekterne i 2025. Alle vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025 bliver fortsat forelagt til politisk godkendelse.

Løsning

I tidligere og igangværende vejgenopretningsprojekter, hvor der genoprettes 1:1, har forvaltningen udvalgt og koordineret vejstrækninger til politisk beslutning med afsæt i vejenes tilstand. Lokaludvalgene er efter de årlige budgetforhandlinger blevet orienteret om, hvilke strækninger det er besluttet at genoprette, men har ikke været inddraget tidligere i processen.

Ny proces for vejgenopretningsprojekter i 2025

I den nye proces for vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025 bliver lokaludvalgene inddraget i processen inden projekterne udføres (jf. bilag 3). Forvaltningen vil fortsat indledningsvis udvælge og koordinere vejstrækninger med afsæt i vejenes tilstand i første kvartal 2024.

For de vejstrækninger, hvor det er muligt at inkorporere byrumsforbedrende tiltag, vil forvaltningen udarbejde skitseforslag, som vil blive sendt til relevante lokaludvalg i andet kvartal 2024, hvorefter der vil være dialog herom indtil tredje kvartal 2024. Lokaludvalgene vil have mulighed for at komme med input, som forvaltningen vil tage med i betragtning ved udarbejdelsen af de endelige projektforslag.

I fjerde kvartal 2024 forelægges projektforslagene til politisk godkendelse ved en samlet særskilt indstilling om tilkøb af byrumsforbedrende tiltag til vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025. Det bemærkes, at den politiske prioritering af, hvilke strækninger der skal genoprettes, finder sted som den plejer. Det betyder, at beslutningen vedr. midlerne fra indkaldelsescirkulæret (IC-midlerne) til Budget 2025 træffes ved budgetforhandlingerne til september 2024, mens beslutningen om midlerne fra den årlige genopretningsramme (her Genopretningsramme/GR 2027) forelægges efter budgetforhandlingerne. Forelæggelsen af midlerne fra genopretningsrammen vil ske på samme møde som indstillingen om tilkøb af byrumsforbedrende tiltag.Denne sag vil således indeholde mulighed for tilkøb på strækninger, der er valgt til genopretning i 2025 både ved budgetforhandlingerne (IC-midlerne) og ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling af genopretningsrammen.

Forvaltningen vil efter den politiske beslutning om tilkøb detailprojektere de byrumsforbedrende tiltag for de enkelte vejstrækninger og efterfølgende orientere lokaludvalgene i fjerde kvartal, inden udførsel af vejgenopretningsprojekterne går i gang i 2025.

Byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter 2025

Nedenfor fremgår beskrivelser af de tiltag, der kan indgå i vejgenopretningsprojekterne i 2025.

Byrumsforbedringer
Etablering af nyt eller supplerende byrumsinventar kan eksempelvis være bænke, skraldespande, cykelstativer og udbygninger, der skaber mere opholdsareal til bløde trafikanter og cykelparkering. Byrumsforbedringer kan også dreje sig om ændringer fra cykelbane til cykelsti eller forlængelse af eksisterende cykelsti, samt inddragelse af side-/midterarealer i forbindelse med indsnævring af kørebaner med det formål at opdatere til nutidige forhold i forhold til hastighed. Derudover kan der være funktionsændringer som kantstensflytning inkl. afvanding.

Trafiksikkerhedstiltag
Trafiksikkerhedstiltag kan fx være etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger samt foranstaltninger, der forbedrer oversigten og krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister - fx ved etablering af fortovsudbygninger samt krydsningsheller. Der vil særligt være fokus på disse tiltag i tilknytning til skoler, institutioner og fritidstilbud for børn og unge.

Tilgængelighed
Eksempler på tilgængelighedstiltag kan være udførsel af sammenhængende ledelinjer også til omkringliggende områder, etablering af ramper, forberedelse af signalanlæg til lydfyr, etablering af gangarealer med jævne belægninger og fribredde. 

Begrønning/biodiversitet
Tiltag til øget begrønning eller biodiversitet kan være etablering af træer og anden beplantning, der kan skabe større biodiversitet, modvirke varmeøeffekten og skabe oplevelser i gaderummet. Det kan fx dreje sig om etablering af træplantebede i fortovsudbygninger eller i forbindelse med hastighedsnedsættende foranstaltninger, udvidelse/forbedring af eksisterende træplantebede for at sikre længere levetid for gamle træer og sikre beplantning af forskelligartet flora. Inkorporering af tiltagene implementeres i overensstemmelse med kommunens biodiversitetsstrategi og handleplan (BR 23. februar 2023).

Forvaltningen vil prioritere at inkorporere byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter på strækninger, hvor der ikke nedlægges parkeringspladser. Hvis der udvælges strækninger med konsekvenser for parkeringspladser, vil dette fremgå af projektforslagene til politisk beslutning. Forvaltningen vil ved den politiske forelæggelse gøre opmærksom på strækninger, hvor belægningsgraden for parkering er over 85%.

Det bemærkes, at der vil indgå byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter i 2025 på de vejstrækninger, hvor inkorporering er mulig. Der vil således også kunne udføres vejgenopretningsprojekter i 2025, hvor der genoprettes 1:1.

Udgifterne til de inkorporerede tiltag bliver afholdt direkte på de respektive projekter fra de ekstra 25 mio. kr. tildelt til byrumsforbedrende tiltag ved Budget 2024.

Fortsat inkorporering af byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter samt fortsættelse af den nye skitserede proces efter 2025, afhænger af finansiering ved kommende budgetforhandlinger. Hvis der ikke afsætte yderligere midler til puljen, vil forvaltningen gå tilbage til 1:1 genopretning, når midlerne fra Budget 2024 er anvendt.

Politisk handlerum

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at justere på den nye proces eller de byrumsforbedrende tiltag, der kan indgå i vejgenopretningsprojekterne i 2025. Hvis udvalget har ønsker til justeringer, vil forvaltningen vende tilbage med en ny indstilling til udvalget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte den nye proces for vejgenopretningsprojekter med byrumsforbedrende tiltag for vejgenopretningsprojekterne til udførsel i 2025. Borgerrepræsentationen får forelagt udmøntningerne fra puljen i en særskilt indstilling i fjerde kvartal i forbindelse med den årlige udmøntning af Genopretningsrammen (GR). Heri vil også indgå udmøntninger af byrumsforbedrende tiltag til inkorporering på vejstrækninger fra Indkaldelsescirkulæret (IC), godkendt ved budgetforhandlingerne.

  Søren Wille

/ Peter Højer

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. januar 2024

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 2. at-punkt:

”dog således at trafiksikkerhed skal prioriteres højst af de forskellige temaer.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A

Imod stemte: B, C, F, V og Ø

 

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) som nyt 3. at-punkt:

"at Teknik- og Miljøforvaltningen vender tilbage med indstilling om mulighed for at indføre byrumsforbedrende tiltag i alle relevante vejgenopretningsprojekter efter 2025." 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget med 7 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og Ø

Imod stemte: C

Undlod at stemme: V

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”For det Konservative Folkeparti er det væsentligt at den nye proces og de deraf følgende tiltag ikke kommer til at koste parkeringspladser eller fremkommelighed – vi ønsker en by der fungere i hverdagen for den helt almindelig københavner.”

Til top