Søg
Mødedato: 22.02.2020, kl. 10:30
Mødested: Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, Snekkersten

12 skæve boliger til udsatte voksne ved Kofoeds Skole

Socialudvalget skal tage stilling til placeringen af 12 skæve boliger til udsatte voksne på et areal ved Kofoeds Skole. Forvaltningen har haft en første positiv dialog med Kofoeds Skole om et muligt samarbejde om målgruppen, hvis Socialudvalget godkender placeringen.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

  1. at Socialudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med at placere 12 skæve boliger på arealet ved Kofoeds Skole,

Problemstilling

Socialforvaltningens behovsanalyse fra 2018 viser, at der er behov for at etablere 3x12 skæve boliger frem mod 2021. Behovet indgår i arealplan for Socialforvaltningen, som senest blev fremlagt Økonomiudvalget i august 2019. På nuværende tidspunkt er der fundet to grunde til de første 2x12 boliger, som er beliggende på hhv. Scherfigsvej 2 og Strødamvej 10 på Østerbro, og som der blev bevilget anlægsmidler til ved overførselssagen 2018-2019. Der mangler derfor at blive fundet en placering til de sidste 12 skæve boliger. Økonomiforvaltningen har i den forbindelse foreslået et areal ved Kofoeds Skole, som grundet hjemfald til Københavns Kommune planlægges tilbagekøbt til kommunen pr. 1. oktober 2020.

Løsning

Socialforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen besigtiget arealet ved Kofoeds Skole, hvor Københavns Kommune har indgået aftale om tilbagekøbsret pr. 1. oktober 2020 grundet hjemfald til kommunen i 2040. Arealet er 5.419 m2 og ligger på Jenagade 20 på Amager og vil kunne anvendes til etablering af de 12 skæve boliger. Derudover forventer forvaltningen, at arealet fortsat vil blive brugt til andre af kommunens formål. Blandt andet ligger der i dag en idrætshal, som formodes at skulle blive liggende. Arealet er angivet med rødt i billedet nedenfor.

Socialforvaltningen vurderer, at den geografiske placering er god. Arealet indgår pt. som en del af Kofoeds Skoles areal, og det vil være en oplagt mulighed at undersøge fremtidige samarbejdsmuligheder med skolen om målgruppen til de skæve boliger, hvilket Kofoeds Skole i forhåndsdialogen med kommunen har udtrykt interesse for. Hvilke muligheder og i hvilken grad et sådant samarbejde kan etableres, vil blive afdækket, hvis Socialudvalget vurderer, at arealet er en passende placering til 12 skæve boliger.

Kofoeds Skole tilbyder forskellige former for undervisning og aktiviteter til udsatte borgere, og vil kunne tilbyde en rummelig social sammenhæng, hvor beboerne i de skæve boliger kan føle sig velkomne, på lige fod med alle andre. Dermed vil skolens tilbud potentielt være en vej til inklusion og en vej tilbage til en mere stabil hverdag. Målgruppen for de skæve boliger vil formentlig have flere komplekse problemer end den målgruppe, som Kofoeds Skole normalt arbejder med, hvilket der i givet fald skal tages højde for.

Forvaltningen anbefaler, at målgruppen for de skæve boliger bliver yngre hjemløse fra 30+ år, som vurderes at kunne profitere af Kofoed Skoles tilbud. Den yngre målgruppe vil få gavn af den stabilitet, det erfaringsmæssigt giver at have sin egen bolig i et mindre bomiljø, hvor der er lokalt forankret socialfaglig støtte, og hvor kaotisk adfærd kan rummes og håndteres. Det er derfor væsentligt, at der tilbydes en rehabiliterende indsats i de nye boliger, så de unge bevæger sig mod en mere selvhjulpen tilværelse med mindre støttebehov, og på længere sigt, mod en potentiel udflytning til en bolig i den ordinære boligmasse med støtte. Beboerne skal derfor tilbydes bostøtte med henblik på rehabilitering efter dokumenterede metoder, som f.eks. Critical Time Intervention (CTI) eller Case-management-metoden (ICM). Både Københavns Kommune og andre af landets kommuner har gode erfaringer med at anvende disse metoder i andre typer af boliger. Indsatsen vil ud over en social vicevært, der almindeligvis er knyttet til skæve boliger, også omfatte en medarbejder pr. afdeling, som kan indgå i et rehabiliteringsforløb med beboerne.

Socialforvaltningen anbefaler yderligere, at antallet af skæve boliger bør holdes på maksimalt 12 boliger, da det er forvaltningens erfaring, at der er en række afledte uhensigtsmæssigheder ved større enheder til denne målgruppe. Det giver risiko for uro og utryghed, der både er til gene for beboere, personale og naboer. Forvaltningens vurdering er derfor, at antallet af skæve boliger, bør holdes på maksimalt 12 boliger, dette ud fra et samtidigt ønske om at sikre et tilstrækkeligt antal pladser i en situation med presset økonomi, mangel på egnede grunde og stor efterspørgsel efter boligerne.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Etablering kræver tilførsel af anlægsmidler samt driftsmidler til både en social vicevært (der er kun et delvist dækkende statstilskud de første tre år) og en rehabiliteringsmedarbejder.

Videre proces

Hvis udvalget godkender sagen, vil Socialforvaltningen til Overførselssagen for 2019/2020 udarbejde et budgetforslag, hvor der søges anlægsmidler til etablering af 12 skæve boliger samt varige driftsmidler til i alt tre boligsociale viceværter og tre rehabiliteringsmedarbejdere fordelt på de tre skæve boligafdelinger ved Kofoeds Skole, Strødamvej og Scherfigsvej. Hvis placeringen godkendes ved overførselssagen, vil Socialforvaltningen herefter tage kontakt til og indgå i forhånds dialog med Kofoeds Skole omkring fremtidige samarbejdsmuligheder.

 

Nina Eg Hansen

                  / Anders Johannes Kristensen

Beslutning

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling. 

Indstillingen blev godkendt. 

Til top