Mødedato: 17.05.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

B-sag. 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023

Se alle bilag

Resumé

Socialudvalget skal med denne sag tage stilling til budgetmæssige flytninger (bevillingsmæssige ændringer), så budgettet ligger på de rigtige konti i forhold til det politisk besluttede budget og efterfølgende administrativt besluttede mere detaljerede ændringer. Flytningerne er således af teknisk karakter.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

 1. at Socialudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Socialudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg – herunder en justeret fordeling af tilførte midler fra overførselssagen til stigende priser - samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksternt finansierede projekter, indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Socialudvalgets budget er opdelt i seks bevillingsområder på serviceområdet:

 • Børnefamilier med særlige behov
 • borgere med sindslidelse
 • udsatte voksne
 • hjemmepleje
 • borgere med handicap
 • tværgående opgaver og administration.

Hertil kommer et bevillingsområde på anlæg og overførsler.

Det er flytning af budget mellem disse områder eller mellem forvaltninger, som medtages i denne sag, da sådanne flyt skal godkendes af udvalgene, jf. kommunens bevillingsregler.

Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget til eksternt finansierede projekter foretages ligeledes i denne sag. Et eksternt finansieret projekt er finansieret af midler, som ikke kommer fra Københavns Kommune. Det kan være midler fra ministerier, styrelser samt private aktører. Sager, hvor kommunen tildeles eksterne midler, behandles gennem sagen om bevillingsmæssige ændringer og forelægges kun til særskilt godkendelse i Socialudvalget, såfremt en given sag er forbundet med økonomisk risiko, har beløbsmæssig størrelse på 1 mio. kr. eller over, indeholder kommunal medfinansiering, eller projektet vurderes at have politisk bevågenhed.

Socialforvaltningen blev i overførselssagen 2022/23 tildelt bevilling som kompensation for de stigende priser i 2022, som har haft betydning for mulighederne for at overfører decentral opsparing. For at skabe større sammenhæng mellem forventet forbrug og budget foreslås en justeret fordeling. 

Derudover indeholder sagen tekniske korrektioner og mindre tilpasninger til budgettet, som typisk udspringer af ændringer i organisationen, ændringer i ansvarsfordeling både inden for og mellem udvalg, fejlrettelser eller modtagelse af eksterne midler.

Løsning

Socialforvaltningen indstiller, at der via denne sag bliver foretaget budgetændringer, som udgøres af:

 • 7 budgetændringer inden for eget udvalg inklusiv omfordeling af ØK22 Kompensation for stigende priser i 2022, hvis omfordelingen godkendes.
 • 9 budgetændringer mellem udvalg
 • 2 budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter

Af bilag 1 til indstillingen fremgår udspecificering af alle ovennævnte budgetændringerne via 4 tabeller:

 • Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg
 • Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg
 • Tabel 3: Oversigt over ændringer i indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter.
 • Tabel 4: Oversigt over ændringer pr. bevillingsområde

Som en del af tabel 1 indgår en justeret fordeling af midlerne, som Socialforvaltningen blev tilført i overførselssagen 2022/23 via ØK22 Kompensation for stigende priser i 2022 tildelt 24,3 mio. kr. Bevillingen var kompensation for de stigende priser i 2022 og konsekvensen heraf på mulighederne for overførsel af decentral opsparing. Fordelingen af midlerne mellem de forskellige bevillingsområder er i bevillingen baseret på den konkrete belastning fra de stigende priser på de forskellige bevillingsområder. For at skabe større sammenhæng mellem forventet forbrug og budget foreslås en justeret fordeling.  Det er den justerede fordeling, som ligger til grund for kvartalsprognosen, som forelægges parallelt med denne sag på Socialudvalgets møde den 17. maj 2023. Justeringen fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 1: Ændring af ØK22 Kompensation for stigende priser i 2022

 

Det bemærkes, at bevillingen anvendes som led i at løse den økonomiske udfordring i Socialforvaltningen i 2023, jf. sag herom på SUD-møde den 26. april 2023.      

Økonomi

Er beskrevet i sagen. 

Videre proces

Økonomiforvaltningen fremlægger en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget d. 23. maj 2023 og af Borgerrepræsentationen d. 1. juni 2023. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Socialudvalgets aktuelle budget. 

 

Mikkel Boje

                                             / Anders Johannes Kristensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt sammen med dagsordenen. 
Til top