Mødedato: 17.05.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

B-sag. Indmelding af temaer til Københavnertinget 2024

Se alle bilag

Resumé

Der blev igangsat et pilotprojekt i aftalen om Overførselssagen 2021-2022 om et borgerting, der skal virke i 2023 og 2024 for at styrke kommunens borgerinddragelse ved hjælp af nye metoder. Fagudvalgene i Københavns Kommune er kommet med forslag til temaer i 2023 og skal nu komme med forslag til temaer, som borgertinget kan behandle i 2024.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

  1. at Socialudvalget godkender forvaltningens forslag til borgertingets temaer i bilag 1.

Problemstilling

Københavnertinget 2023-2024 blev besluttet med Overførselssagen 2021-2022 som en del af en række pilotprojekter, der skal styrke københavnerinddragelsen. Københavnertinget 2023 gik i luften den 12. april 2023. Socialudvalget foreslog i 2022 temaerne ”Grøn omstilling for alle” og ”København som inkluderende by”. Økonomiudvalget besluttede under overskriften ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle” temaerne: 

  • så så mange som muligt har mulighed for at deltage i byens liv? 
  • så flere har mere indflydelse på og tager medansvar for, hvordan byens rum og bydele udvikler sig?
  • så vi skaber bedre rammer for god mental sundhed?
  • så vi får plads til idræts- og kulturfaciliteter, når vi bor så tæt
  • så vi forebygger ulovlig forskelsbehandling?

Processen med at udvælge tema til Københavnertinget 2024 igangsættes nu. Det er Økonomiudvalget, der på baggrund af temaforslag fra alle fagudvalg beslutter det eller de temaer, som skal behandles i Københavnertinget 2024. Dette forventes at ske på Økonomiudvalgets møde den 26. september 2023.

Københavnertinget vil efter planen lancere sine anbefalinger i september 2024.

Fagudvalgene skal komme med forslag til temaer, som borgertinget kan behandle i 2024. Det er forventningen, at borgertinget kan behandle 1-2 temaer i 2024, alt efter temaernes kompleksitet og omfang.

For at borgertinget kan behandle et tema, skal temaet vedrøre en sammensat og bydækkende problemstilling. Temaet skal desuden have aktualitet og relevans for hele byen.

Løsning

Socialforvaltningen foreslår to temaer til behandling i borgertinget, hvis Socialudvalget ønsker at melde temaer ind. Begge temaer blev i en lidt anden udformning foreslået i 2022.

Det ene tema omhandler udsatte voksne; det andet omhandler udsatte børn og unge.

Tema 1: Udsatte voksne – mangel på billige boliger

Manglen på billige boliger gør, at nogle udsatte borgere har svært ved at finde fodfæste på boligmarkedet og kan opleve at være uden bolig i kortere eller længere perioder. Hvis man ikke “blot” er boligløs, men også har større sociale og/ eller psykiske og sundhedsmæssige problemer kan et boligløst menneske blive egentlig hjemløs. Det kan betyde, at nogle borgere primært opholder sig på gaden og bliver en del af byens liv.

Tema 2: Udsatte børn og unge – mindre deltagelse i civilsamfundets fællesskaber

Udsatte børn og unge deltager i mindre grad i civilsamfundets fællesskaber, de er mindre aktive i foreninger, og de deltager ikke i fritidsaktiviteter i lige så høj grad som majoriteten af børn og unge. Ligeledes har udsatte børn og unge et højere skolefravær. Det er en udfordring, da forskning peger på, at fællesskaber spiller en vigtig rolle for udsatte børn og unges trivsel.

Det er Socialforvaltningens vurdering, at det kan være relevant at få Borgertingets input til, hvordan udsatte børn og unge kan inddrages i de københavnske fællesskaber både i foreningsregi og i skolerne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Socialforvaltningen vil indmelde de besluttede temaer til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget beslutter de endelige temaer må møde den 26. september 2023.

Mikkel Boje

                                          / Assal Raun

Beslutning

Indstillingen blev godkendt sammen med dagsordenen. 
Til top