Mødedato: 17.05.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

B-sag. Høringssvar til ny sundhedsaftale 2024-2027 (fælles-indstilling SOU-SUD-BUU)

Se alle bilag

Resumé

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget skal tage stilling til et høringssvar til ny Sundhedsaftale for 2024-2027. Forvaltningerne bakker overordnet op om høringsudkastet, men ønsker et tydeligere fokus på forebyggelse, ulighed i sundhed samt fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget,

 1. at godkende Københavns Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 (bilag 1).

Problemstilling

Den 1. januar 2024 skal der være indgået en ny Sundhedsaftale for 2024-2027 mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Hovedstaden har ultimo april 2023 sendt udkast til sundhedsaftalen (bilag 2) i høring frem til 9. juni 2023.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne for en fireårig periode. Indgåelse af sundhedsaftaler er en lovbunden opgave efter sundhedsloven. Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering for borgerne på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Aftalen omfatter også børn og unge samt psykiatrien og er derfor væsentlig for både Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Udvalgene forelægges Københavns Kommunes høringssvar, som er vedlagt i bilag sammen med udkast til sundhedsaftalen.

Løsning

Sundhedsaftalen for 2024-2027 er den femte i rækken. Aftalen er politisk forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget, som består af repræsentanter udpeget af Kommune Kontaktråd Hovedstaden, Regionsrådet samt Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden.

Sundhedsaftalens indhold

Høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med den nuværende sundhedsaftale 2019-2023. Sundhedssamarbejdsudvalget har ønsket fortsat at have en enkel og fleksibel aftale, som er fokuseret på de områder og målgrupper, hvor der også fremover forventes at være størst behov for udvikling af samarbejdet. Der er derfor lagt op til at videreføre centrale elementer fra den nuværende sundhedsaftale, som visioner og fokusområder. Disse er blevet tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar; det vil sige et fælles ansvar for patienter og borgere på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis.

Aftaleudkastet rummer fire visioner, otte principper for samarbejde samt tre fokusområder:

Visioner

 • Styrket sammenhæng i borgernes forløb
 • Mere lighed i sundhed
 • Tættere samspil med borgerne
 • Bedre brug af ressourcerne

Principper for samarbejde

 • Samme høje kvalitet
 • Borgernes perspektiv
 • Effektiv ressourceudnyttelse
 • Rekruttering og fælles kompetenceudvikling
 • Klar opgave- og ansvarsfordeling
 • Helhedssyn
 • Sammenhængskraft
 • Datadeling

Fokusområder

 • Sammen om børn og unges sundhed
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom
 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalens visioner og fokusområder vil blive konkretiseret og implementeret i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen, som primært er sundhedssamarbejdsudvalget, de fem sundhedsklynger og Tværsektoriel Strategisk Styregruppe.

Københavns Kommunes høringssvar

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet udkast til et fælles høringssvar fra Københavns Kommune.

Forvaltningerne har i udkastet til høringssvar angivet, at Københavns Kommune overordnet bakker op om høringsudkastet. Det er væsentligt at sikre en fleksibel sundhedsaftale, som giver mulighed for eventuelle tilpasninger undervejs, for eksempel når regeringens struktur kommission i 2024 har fremlagt deres anbefalinger til den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.

Forvaltningerne vurderer, at det er positivt, at det fælles populations-ansvar er skrevet ind som den overordnede ramme for samarbejdsstrukturen. Det foreslås, at der i høringssvaret peges på, at det også er væsentligt at indtænke flere aktører og arenaer, som eksempelvis beskæftigelsesområdet og civilsamfund.

Visionen sætter fokus på mere lighed i sundhed og muligheden for differentierede tilbud og fleksible løsninger, der skal tilpasses borgernes forskellige behov. Ulighed i sundhed opstår imidlertid også længe inden borgeren møder sundhedsvæsnet, og lighed i sundhed bør derfor også tænkes sammen med en stærk og strukturel forebyggelsesindsats.

Derudover ser Københavns Kommune gerne, at lighed i sundhed også adresseres tydeligere i de enkelte fokusområder. Det gælder ikke mindst i forhold til de borgere, som møder flest barrierer i adgangen til sundhedsvæsenet eller i muligheden for at gøre brug af sundhedsydelser, fx på grund af funktionsnedsættelser.

I udkastet til høringssvar anerkendes, at forebyggelse er skrevet frem i udkastet til sundhedsaftale, men det foreslås samtidig, at dette fokus integreres i og udfoldes under alle tre fokusområder. Forvaltningerne har i udkastet til høringssvaret fremsat konkrete forslag under de tre fokusområder.

Forvaltningerne foreslår, at der i høringssvaret efterlyses et større fokus på de massive fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på social-, sundheds- og omsorgsområderne. Det er nødvendigt med et fælles fokus på udfordringerne og en samlet tilgang til de medarbejderressourcer, der er til rådighed. Det gælder ikke mindst i drøftelser om flytning af opgaver og omstilling til det nære sundhedsvæsen.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Endelig sundhedsaftale 2024-2027 forelægges til godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget den 13. oktober 2023. Herefter skal aftalen godkendes i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget forelægges sundhedsaftalen til godkendelse i november, hvorefter den godkendes i Borgerrepræsentationen i december.

Den endelige Sundhedsaftale 2024-2027 indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen inden den 1. januar 2024.

 

Per Bennetsen Tobias Børner Stax Mikkel Boje

Beslutning

Indstillingen blev godkendt sammen med dagsordenen. 
Til top