Mødedato: 17.05.2023, kl. 08:00
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 8

B-sag. Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 - Københavns Kommune

Se alle bilag

Resumé

Socialudvalget orienteres om, at Socialforvaltningen d. 1. marts 2023 har modtaget Social-, Bolig- og Ældreministeriets tilbagemelding på Københavns Kommunes regnskab 2021 på områder med statsrefusion.

Kommunens eksterne revisor Deloitte har gennemgået områderne i løbet af 2021, og revisors endelige rapport blev forelagt Socialudvalget d. 17. august 2022. Revisor konstaterede mindre og enkeltstående fejl i sagerne under områder med statsrefusion, men konkluderede, at forvaltningen og udbetalingen af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social-, Bolig- og Ældreministeriet område ikke gav anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Ministeriet forholder sig med decisionsskrivelsen til revisionsberetningen for regnskab 2021, hvor de hhv. kan henstille, anbefale eller give påbud til revisor eller forvaltning, hvis der er områder, med særlig mange eller alvorlige fejl. Decisionsskrivelsen for 2021 indeholder alene henstillinger til Socialforvaltningens sagsområder, da revisor kun konstaterede enkeltstående fejl eller fejl, som kommunen i forvejen var opmærksom på.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller

  1. at Socialudvalget tager Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for kommunens regnskab 2021 på områder med statsrefusion til efterretning, jf. bilag 1

Problemstilling

Socialforvaltningen modtager hvert år Social-, Bolig- og Ældreministeriets tilbagemelding på revisionen af kommunens regnskab for områder med statsrefusion. På disse områder er der udvidet revisionspligt, som betyder, at revisor både reviderer de økonomiske aspekter og Socialforvaltningens faglige håndtering af sagerne ved stikprøve.

Til regnskab 2021 konkluderede revisor, at revisionen ikke gav anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Dog har der været to områder, hvor enkelte stikprøver udviste fejl.

Ministeriet beder nu revisor om at følge op på, at sagerne og fejlene er rettet, i forbindelse med sin revision af Socialforvaltningens regnskab 2022.

Det bemærkes, at det af skrivelsen fremgår flg.: ”Social-, Bolig- og Ældreministeriet skal dog henlede opmærksomheden på, at ministeriet den 20. februar 2023, har anmodet Københavns Kommune om redegørelse vedr. takster for tilbud efter servicelovens §§ 109 og 110.” Forvaltningen har fremsendt redegørelsen til udvalgets orientering med fredagsmail af 31. marts 2023.

Løsning

Der er konstateret mindre og enkeltstående fejl i sagerne under områder med statsrefusion for regnskab 2021. Ministeriet henstiller, at Socialforvaltningen øger opmærksomheden på de konstaterede fejl, og at revisor følger op med forvaltningen i forbindelse med sin sagsgennemgang i 2022.

Det ene område med konstaterede fejl handler om merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Servicelovens §§ 41 og 42). Her har revisor fundet to fejl ud af stikprøver på 29 sager.

I den ene sag var der er fejlbogført udgifter i henhold til servicelovens § 41, som rettelig er udgifter vedrørende servicelovens § 83. Socialforvaltningen har berigtiget beløbet i den endelige restafregning for 2021. Fejlen havde ikke betydning for bevillingen eller udbetalingen til borgeren.

Den anden sag vedrørte udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Her forelå der ikke dokumentation i form af arbejdsgivererklæring fra borgerens arbejdsgiver. Forholdet blev drøftet mellem revisor og forvaltning, og forvaltningen kontaktede borger med henblik på indhentning af arbejdsgiver-erklæring.

Det andet område er generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Servicelovens §§ 109 og 110). Her blev der konstateret to fejl, hvor der i begge sager ikke forelå dokumentation for, at krisecentrene havde fremsendt deres behandlingsplan vedrørende de enkelte borgere til forvaltningen. De enkelte borgere er efterfølgende fraflyttet krisecentrene.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Revisor vil i revisionen af regnskab 2022 tage ministeriets bemærkninger med i sin opfølgning. Socialforvaltningen forventer at forelægge revisionsrapporten for 2022 for Socialudvalget i august 2023.

Mikkel Boje

  / Anders Johannes Kristensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt sammen med dagsordenen. 
Til top