Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Høring: Hamletsgade - lokalplansforslag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1.  at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Hamletsgade - lokalplan, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. juni 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. 

Planforslaget muliggør opførelse af ca. 15.600 m² nybyggeri ved Nannasgade og Hamletsgade samt ombygning af eksisterende bevaringsværdige bygninger.

Projektet indeholder serviceerhverv og har en bebyggelsesprocent på ca. 185. Nybyggeri etableres primært som bebyggelse mod Nannasgade og Hamletsgade, og som påbygninger på eksisterende bebyggelse.

Planforslaget fastlægger udvalgte bebyggelser som bevaringsværdige med det formål, at bevare det eksisterende kulturmiljø og fysiske levn fra områdets historie som tekstilfabrik.

Planforslaget fastlægger bestemmelser for udvikling af de eksisterende byrum og for nye forbindelser igennem området, der skal være med til at åbne området op og skabe større sammenhæng med det omkringliggende kvarter.

Ejendommens parkering samles i parkeringskælder.

Hele lokalplanen kan ses på Hamletsgade - lokalplanforslag (kk.dk)

Der var borgermøde om lokalplanen d. 24. august.

Høringsfrist: d. 7. oktober 2022.

Udkast til høringssvar:

  • Vi mener, at det er positivt, at der etableres en gennemgang gennem området. Vi mener, at det bør sikres, at den er åbent hele døgnet.  
  • Vi finder det positivt, at overflade parkering på grunden fjernes.
  • Vi mener ikke, at man bør bygge inde på grunden, men ser hellere randbyggeri.
  • Vi ønsker forsat, at der skal være mulighed for at drive en socialinstitution på området.
  • Vi mener ikke, at byggeriet i Hamletsgade/Nannasgade harmonerer med det eksisterende byggeri i udseende.
  • Vi mener, at det er problematisk, at der skal fældes gamle træer.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Hamletsgade - lokalplan, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen. 

Beslutning

Lokaludvalget udskød punktet, så det er muligt at få input fra en borgerworkshop med i drøftelsen. Høringen bliver drøftet igen på Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen møde d. 13. september og på lokaludvalgsmødet d. 29. september.

Til top