Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Høring: Organisering af Murergården

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om organisering af Murergården, udarbejdet af Børne, Unge og Kultur-arbejdsgruppen

Problemstilling

Murergården er den eneste kommunale institution, som har vuggestue, børnehave og fritidsklub, og dermed ikke umiddelbart passer ind i den kommende organisering i hhv. dagtilbud og fritid, der følger med implementering af nye principper og pejlemærker for organisering og ledelse på dagtilbudsområdet.

Udfordringer med rammerne omkring Murergården er flere gange blevet bragt ind i det politiske rum.

På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2021 blev det besluttet, at forvaltningen, efter dialog med de berørte parter, skulle udarbejde et forslag til fremtidig organisering af Murergården. Processen førte til anbefaling om, at Murergården organiseres som selvejende institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år, med en overgangsordning som selvstændig kommunal institution, så længe institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere udgør en forhindring for realisering af selveje. Dette forslag blev sendt i høring og alle høringssvar støttede den anbefalede løsning om, at der skal arbejdes på, at Murergården overgår til selvejende drift. 

En nærmere undersøgelse af mulighederne for etablering af Murergården som selvejende institution på trods af institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere, har efter høringens afslutning vist, at der kan indgås frivillige udlånsaftaler mellem Københavns Kommune, tjenestemændene og en selvejende institution. Der er dermed ikke længere forhindring for, at Murergården indleder proces for overgang til selvejende drift. 

På Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 4. maj 2022 under behandling af sagen "Organisering af "Murergården" - efter høring" blev der anvendt standsningsret, hvorfor sagen blev indbragt for Borgerrepræsentationen. 

Borgerrepræsentationen har på sit møde den 2. juni 2022 besluttet, at relevante aktører omkring Murergården igen skal høres om den fremtidige organisering af Murergården.

Høringsfrist: d. 31. august.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en indstilling på baggrund af høringen forventeligt i oktober 2022.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg bakker op om Murergårdens ønske om, at overgå til selvejende drift.
Derudover støtter vi op om Murergårdens ønske om, at få etableret en ungdomsklub, så vi kan få flere tilbud og klubpladser til unge på Indre Nørrebro. Vi er, ligesom Murergården og flere andre lokale aktører, opmærksomme på, at klubbernes overgang til formatet Ungeværker kan få konsekvenser for nogle af de lokale ungegrupper, vi har her i bydelen, særligt på Indre Nørrebro.

Vi har i forbindelse med høringen om organiseringen af Murergården samt den tidligere høring om den fremtidige organisering af ledelse på fritidsområdet, været i tæt dialog med Murergården, samt Fritidscenter Ydre Nørrebro (FCYN). 

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om organisering af Murergården, udarbejdet af Børne, Unge og Kultur-arbejdsgruppen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om organisering af Murergården, udarbejdet af Børne, Unge og Kultur-arbejdsgruppen.

Til top