Mødedato: 30.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Udskolingen, Heimdalsgade 29-33

Orientering om bydelsplansarbejdet

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget tager orientering om bydelsplansarbejdet fra styregruppen til efterretning. 

Problemstilling

Styregruppen for bydelsplansarbejdet har nu holdt sit første møde og udarbejdet en proces for arbejdet henover efterår 2022 og forår 2023.

Der er igangsat en bred spørgeskemaundersøgelse der løber frem til den 7. september, samt planlagt en række inddragelsesaktiviteter til årets Bilfri Søndag på Nørrebrogade den 18. september. Herefter vil styregruppen udarbejde et udkast til temaer for bydelsplanen, der skal drøftes og godkendes på Lokaludvalgsmødet den 29. september. På dette møde melder lokaludvalgsmedlemmerne sig på de forskellige temaer efter interesse.

Når temaerne er valgt, skal Lokaludvalget i dialog med bydelen om temaerne henover oktober, november og december. Selve arbejdet med temaerne (planlægning af inddragelse, dialog og skrivefase mm.) kan med fordel placeres dér hvor de tematisk passer i hhv.:

  • Børn, unge og kultur-arbejdsgruppen
  • Integration, beskæftigelse, social og sundheds-arbejdsgruppen

Da der er mange sager på dagsordenen i Byrum, miljø og trafik-arbejdsgruppen, anbefales det ikke at arbejde med bydelsplanstemaer i den arbejdsgruppe, men i selvstændige tematisk nedsatte grupper. 

Der skal laves en plan for aktiviteter indenfor temaerne på et koordinerende styregruppemøde allersenest i slutningen af oktober, så det sikres at aktiviteterne er koordineret. Styregruppen fordeler løbende midlerne (80.000 kr.) til dialogaktiviteter ud på temaerne jf. beslutning om mandat givet på Lokaludvalgsmødet den 23. maj.     

Der skrives løbende tekst til temaerne, men skrivefasen intensiveres fra december.

Der lægges op til at Lokaludvalget skal godkende en færdig bydelsplan på Lokaludvalgsmødet i februar 2023. Repræsentantskabet godkender bydelsplanen midt i marts 2023.

Styregruppen orienterer Lokaludvalget om status for arbejdet på alle Lokaludvalgsmøder indtil Bydelsplanen er endelig færdig og godkendt.

Foreløbig tidsplan er vedlagt som bilag.

Løsning

Lokaludvalget tager orientering om bydelsplansarbejdet fra styregruppen til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orientering om bydelsplansarbejdet fra styregruppen til efterretning.

Til top