Søg
Mødedato: 24.02.2023, kl. 15:00
Mødested: Comwell, Kongevejen 495 A, Holte

Status på præventive energisparetiltag i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 27. oktober 2022 en række præventive energisparetiltag for vintersæsonen 2022-23 med udløb den 31. marts 2023, der samlet vil medføre en anslået besparelse på 720.000 kWh. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om de valgte energisparetiltag kan afsluttes, så faciliteterne kan genåbnes efter den model, som er beskrevet i indstillingen. Dette vil i så fald medføre en anslået mindrebesparelse på 67.650 kWh.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om de præventive energisparetiltag kan afsluttes efter følgende model:
  1. Alle saunaer i de københavnske svømmehaller genåbnes med virkning fra den 1. marts 2023.
  2. Alle 8 keramikovne på de 5 keramikværksteder genåbnes med virkning fra den 31. marts 2023.
  3. Justeringen af banebelysningen ved udendørs fodboldbaner fortsætter uændret.
 2. at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med genåbningen beslutter at give forvaltningen mulighed for administrativt at lukke saunaer, keramikovne og banebelysning på de københavnske faciliteter, såfremt der opstår akutte behov i forhold til forsyningssituationen af el, og efterfølgende orienterer udvalget skriftligt herom i perioden 1. marts-1.november 2023.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 27. oktober 2022 at gennemføre en række præventive energisparetiltag for vintersæsonen 2022-23, der omfatter lukning af saunaerne i svømmehallerne, lukning af 8 keramikovne på keramikværkstederne, og justering af banebelysning ved udendørs fodboldbaner. Vintersæsonen nærmer sig sin afslutning den 31. marts 2023, og derfor skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om energisparetiltagene skal afsluttes.

Løsning

Økonomiudvalget besluttede den 27. september 2022 at følge statens anbefalinger om energibesparende tiltag i vintersæsonen 2022-23 og pålagde i den forbindelse fagforvaltningerne at identificere yderligere besparelser for at forebygge en situation med energimangel og risiko for strømafbrydelser.

På den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 27. oktober 2022 at gennemføre følgende præventive energisparetiltag:

 • Lukning af saunaerne i de københavnske svømmehaller med en forventet effekt på ca. 340.000 kWh.
 • Lukning af 8 keramikovne i keramikværkstederne med en forventet effekt på ca. 180.000 kWh.
 • Justering af banebelysning ved udendørs fodboldbaner med en forventet effekt på ca. 200.000 kWh.

Den 19. december 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at genåbne den infrarøde sauna i wellnessafsnittet i Valby Vandkulturhus grundet mange borgerhenvendelser (bilag 1).

Den samlede estimerede energibesparelse over perioden på 5 måneder jf. KFU-beslutningen af 27. oktober 2022 anslås til ca. 720.000 kWh, svarende til 158 almindelige husstandes gennemsnitlige energiforbrug på et år. Beslutningen om at genåbne én infrarød sauna medførte en mindrebesparelse på 1.750 kWh.

Tabel 1: Effekt af energisparetiltagene opgjort i kWh.

 

1 måned

5 måneder

12 måneder

Lukning af 20 saunaer og 3 infrarøde

68.000 kWh

340.000 kWh

816.000 kWh

Lukning af 8 keramikovne

36.000 kWh

180.000 kWh

432.000 kWh

Justering af banebelysningen

40.000 kWh

200.000 kWh

480.000 kWh

Besparelsestiltag i alt

144.000 kWh

720.000 kWh

1.728.000 kWh

Omregnet til antal husstandes gennemsnitlige årlige energiforbrug

32 husstande

158 husstande

380 husstande

En gennemsnitlig husstand svarer til 2 voksne og 2 børn i bolig på 150 m2. Denne gennemsnitlige husstand forbruger i gennemsnit 4.550 kWh på et år. En gennemsnitlig almindelig sauna har et årligt estimeret el-forbrug på 38.280 kWh, hvilket svarer til 8,4 almindelige husstandes gennemsnitlige årlige elforbrug.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at genåbne alle saunaer en måned tidligere fra den 1. marts 2023, vil det ligeledes medføre en mindrebesparelse på ca. 67.650 kWh. Dermed vil den estimerede energibesparelse for alle energisparetiltag over perioden på 5 måneder lande på 650.600 kWh, hvilket svarer til 142 almindelige husstandes gennemsnitlige energiforbrug på et år.

Der foreligger ikke ændringer i relation til grundlaget for Økonomiudvalgets beslutning af 27. september 2022 og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 27. oktober 2022 for så hvidt angår forsyningssituationen. Statens generelle henstilling om energibesparelser på det offentlige område gælder fortsat (bilag 1). Energistyrelsen vurderer, at risikoen for strømafbrydelser i resten af denne vinter er lav. Energistyrelsen påpeger dog, at energiforsyningen kan blive udfordret til næste vinter, hvis gaslagerne er tomme efter denne vinter. Anvendelse af gas indgår i produktionen af el.

Der har fra Energistyrelsens side især været fokus på at kommunikere behovet for aktuelle energisparetiltag i vinterhalvåret, mens behovet for tiltag i sommerhalvåret endnu ikke er kendt. Forvaltningen har via KL rettet henvendelse til Energistyrelsen for at få en tilkendegivelse af, om begrænsning af energiforbruget også vil være nødvendigt i sommerhalvåret med henblik på at sikre de nødvendige energilagre for vinteren 2023-24. Så snart forvaltningen modtager en tilbagemelding fra Energistyrelsen, vil forvaltningen orientere Kultur- og Fritidsudvalget.

Siden indførelsen af de præventive energisparetiltag har særligt lukningen af saunaerne været i københavnernes søgelys. Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget en række henvendelser og aktindsigtsbegæringer fra borgere med kritik af beslutningen bl.a. med henvisning til, at mange benytter saunaerne til lindring mod led- og muskelsmerter (bilag 1 og 2).

På den baggrund fremlægger forvaltningen følgende model for afviklingen af de præventive energisparetiltag:

 • Alle saunaer i de københavnske svømmehaller genåbnes med virkning fra den 1. marts 2023.

  Saunaerne genåbnes en måned tidligere end de øvrige iværksatte energisparetiltag jf. KFU-beslutningen fra den 27. oktober 2022.

   

 • Alle 8 keramikovne på de 5 keramikværksteder genåbnes med virkning fra den 31. marts 2023.

  De 8 keramikovne holdes lukket som planlagt til udgangen af vintersæsonen 2022-23 jf. KFU-beslutningen fra den 27. oktober 2022.

   

 • Justeringen af banebelysningen ved udendørs fodboldbaner fortsætter uændret.
  Justeringerne kan med fordel fortsættes varigt, idet der ikke har været nogle tilbagemeldinger på justeringerne og justeringsprocessen er kompleks og omkostningstung.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at genåbne saunaer og keramikovne, vil der fortsat være risiko for forstyrrelser af energisyningen, der kan udløse akut mangel på strøm. Derfor anmoder forvaltningen Kultur- og Fritidsudvalgets om mulighed for at efterkomme henstillinger fra energimyndighederne og midlertidigt at kunne lukke ned for saunaer og keramikovne. Forvaltningen vil efterfølgende orientere udvalget skriftligt, når i fald energisparetiltagende geniværksættes.

Økonomi

Indstillingen medfører, at den samlede estimerede energibesparelse som følge af de præventive energisparetiltag går fra ca. 720.000 kWh til ca. 650.600 kWh for perioden fra 1. november 2022 til 31. marts 2023 (genåbningen af den infrarøde sauna i Valby Vandkulturhus er medindregnet). Gennemsnitsprisen pr. kWh for forvaltningens el-forbrug i 4. kvartal 2022 var 4,03 kr. Dermed kan den forventede samlede energibesparelse som følge af energisparetiltagene estimeres til at være ca. 2,6 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 2022 haft et samlet overforbrug på 14 mio. kr. til el, vand og varme som følge af de stigende elpriser. Der forventes et tilsvarende overforbrug i 2023. 

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om at genåbne saunaer og keramikovne, vil forvaltningen klargøre saunaerne til genåbning fra den 1. marts 2023, mens keramikovne bliver klargjort til genåbning fra den 31. marts 2023. Der gennemføres kommunikation med brugerne om genåbningen.

Der skal fremlægges en ny status på behovet for præventive energisparetiltag for Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 28. september 2023.

 

Søren Tegen Pedersen

/Christian Biel Knudsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. februar 2023:

Punktet blev behandlet sammen med dagsordenens punkt 2.

Facilitetschef Christian Biel deltog under behandlingen af punktet.

Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg besluttede at tilføje et tredje at-punkt til indstillingen:

Forvaltningen skal frem mod Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. september 2023 belyse og iværksætte yderligere energisparende tiltag på området forud for udvalgets stillingtagen til eventuel lukning af saunaer i vinteren 2023/2024”.

Med denne tilføjelse godkendte Kultur- og Fritidsudvalget indstillingen.

Til top