Mødedato: 13.12.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Fremtidig organisering af eliteidrætten - videre proces

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til den videre proces med nedlæggelse af fonden Team Copenhagen og etablering af en selvejende institution, der varetager eliteidrætsområdet fremadrettet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den videre proces med nedlæggelse af fonden Team Copenhagen og etablering af en ny selvejende institution, der fremover skal varetage eliteidrætsområdet i Københavns Kommune.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede på sit møde den 14. oktober 2021 overfor Borgerrepræsentationen, at den fremtidige organisering af eliteidrætsområdet sker i form af en selvejende institution, hvilket Borgerrepræsentationen godkendte den 4. november 2021.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om til udvalgets møde den 13. december 2021 at forelægge en konkret indstilling om den fremtidige organisering af eliteidrætsområdet som selvejende institution.

Løsning

Team Copenhagen er på nuværende tidspunkt organiseret som en fond med et kommunalt tilskud. Da Borgerrepræsentationen har godkendt, at eliteidrætsområdet fremover skal organiseres som en selvejende institution, er det nødvendigt med to processer, der skal køre sideløbende:

 • Etablering af den selvejende institution
 • Nedlæggelse af Team Copenhagen som fond

I det følgende er disse processer beskrevet nærmere. 

Etablering af en selvejende institution

Stifter (Københavns Kommune) skal træffe formel beslutning om stiftelsen af den selvejende institution på baggrund af vedtægter for institutionen. Der skal ligge et beslutningsreferat, hvoraf stiftelsen fremgår, samt hvem der er medlem af bestyrelsen.

Vedtægter og beslutningsreferat skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Der er herved tale om en selvejende institution med offentlig støtte, da det offentlige tilskud udgør mere end 50% af institutionens samlede driftsmidler. Derfor er den selvejende institution undtaget af fondsloven efter lovens § 1, stk. 4, nr. 7.

Når Erhvervsstyrelsen har registreret institutionen, sendes registreringen til godkendelse i Skattestyrelsen, hvorefter den selvejende institution vil modtage et CVR-nummer. Det bemærkes, at den selvejende institutions bestyrelsesmedlemmer og/eller evt. andre, der udøver kontrol over den selvejende institution, skal registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens system. Der er tale om en selvstændig juridisk person udenfor Københavns Kommune, hvorved kommunens IT, løn- og regnskabssystemer ikke kan benyttes.

Overvejelser om indholdet i den fremtidige selvejende institution

Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler, at navnet ’Team Copenhagen’ fortsætter som navnet på den selvejende institution. Ligeledes anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen et formål for ’Team Copenhagen’, som indeholder:

 • At fremme og udvikle talent- og eliteidrætten i København
 • At facilitere videndeling på højt fagligt niveau på talent- og eliteidrætsområdet
 • At arbejde for de bedst mulige forhold for talent- og eliteidrætsudøvere i København
 • At støtte og vejlede lokale foreninger, med henblik på at fremme talentudviklingen
 • At medvirke til at styrke skole- og uddannelsesmiljøer for eliteidrætsudøvere
 • At medvirke til samarbejde mellem københavnske eliteidrætsmiljøer, specialforbund, erhvervsliv og relevante aktører
 • At synliggøre København som attraktiv eliteidrætsby og som en vigtig del af den regionale og nationale eliteidræt rettet mod højt internationalt niveau

Med forslaget anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen overordnet set, at den fremtidige selvejende institution i mindre grad, end ’Fonden Team Copenhagen’ hidtil har gjort, fokuserer på det kommercielle og kommunikative aspekt og i stedet fokuserer mere på det sportslige aspekt og konkret understøttelse af talent- og elitemiljøer, klubber og talent- og eliteudøverne.

For at fremme formålet, anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen, at bestyrelsen i den selvejende institution ’Team Copenhagen’ benævnes ’Eliteråd’. Dermed understreges det, at bestyrelsen primært skal bibringe sportslige kompetencer og erfaringer på talent- og eliteområdet. Rådet foreslås sammensat med mellem otte og 12 repræsentanter fra:

 • Københavns Kommune (2-3 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget)
 • Team Danmark (1 repræsentant)
 • Specialforbund, der dækker de idrætsgrene, der er prioriteret i aftalen med Team Danmark (1-2 repræsentanter på formands-, direktør-, eller elite/talentansvarlig niveau)
 • Lokale talent- og elitemiljøer (1-2 repræsentanter i alt på hhv. træner- og eliteudøverniveau)
 • Uddannelsesinstitutioner (2-3 repræsentanter i alt fra grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser)
 • Lokalt erhvervsliv (1 repræsentant)

Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand, og bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Kultur- og Fritidsforvaltningen deltager som tilforordnet på møderne i ’Eliterådet’.

Nedlæggelse af fonden Team Copenhagen

Efter rådføring med kommunens advokatfirma, Horten, kan Kultur- og Fritidsforvaltningen pege på følgende opgaver i forbindelse med nedlæggelse af fonden:

Fondens bestyrelse skal træffe beslutning om at indstille fonden Team Copenhagen til opløsning. Dette forventes at ske på bestyrelsesmødet den 14. december 2021.

Beslutningsreferat, opgørelse over fondens midler og forslag til uddeling fremsendes til Københavns Kommune. Herefter skal Københavns Kommune give tilladelse til, at fonden opløses samt træffe beslutning om uddeling af fondens midler.

Når dette er sket, skal Civilstyrelsen som permutationsmyndighed godkende, at fonden opløses. Der må i udgangspunktet påregnes en sagsbehandlingstid på 6-12 måneder.

Når Civilstyrelsens godkendelse foreligger, kan fondens bestyrelse træffe endelig beslutning om opløsning af fonden Team Copenhagen. Opløsningen registreres i Erhvervsstyrelsen, der sender registreringen af opløsning til godkendelse i Skattestyrelsen, hvorefter fonden vil fremgå som opløst.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen arbejder videre i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser, og vil på det første møde i 2022 forelægge et konkret forslag til vedtægter mv. for den kommende selvejende institution, med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, når den nye selvejende institution etableres. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at den modtagende arbejdsgiver som udgangspunkt indtræder i de rettigheder og pligter, der var på overtagelsestidspunktet. Både i forhold til kollektive overenskomster og -aftaler, og i forhold til individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår.

Der vil endvidere blive indgået aftale med Team Copenhagens nuværende direktør om at stå for enkelte praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af fonden Team Copenhagen (udarbejdelse af årsregnskab og beretning).

Umiddelbart efter etableringen af den selvejende institution igangsætter ’Eliterådet’ ansættelsesproces af ny leder for ’Team Copenhagen’.

I overgangsperioden fortsætter Team Copenhagens ansatte med at varetage de løbende opgaver, mens nye initiativer, eksternt samarbejde og uddeling af støtte afventer den fremtidige organisering. Kultur- og Fritidsforvaltningen tilsætter de nødvendige ledelsesressourcer i overgangsperioden for at sikre fortsat sikker drift.

Når den selvejende institution er stiftet, og Civilstyrelsen har givet sin tilladelse, kan aktiver og passiver overdrages den selvejende institution. Såfremt det er nødvendigt for at sikre driften i fonden, vil der blive tilført et acontobeløb i første kvartal 2022.

 

Mette Touborg

 

                                  /Thomas Bach

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2021:

Der blev begæret afstemning om forvaltningens indstilling.

Et flertal (Kristian Nielsen, Henrik Appel Esbensen, Jonas Bjørn Jensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Birgitte Kehler Holst, Maria Frej og Karina Bergmann) stemte for indstillingen.

Ingen stemte imod.

Christopher Røhl Andersen undlod at stemme.

Kasandra Behrndt-Eriksen deltog ikke i afstemningen.

Indstillingen blev således godkendt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at arbejde videre med bestyrelsessammensætningen på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at 3 bestyrelsesmedlemmer skal have sæde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Til top