Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 24.09.2015, kl. 19:00
Mødested: ABC-lokalet, Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 3. sal, 2450 København SV

Høring: sammen om byen

Se alle bilag
Kgs. Enghave Lokaludvalg skal vedtage et høringssvar til Københavns Kommunes borgerinddragelsesprojekt "Sammen om Byen".

Indstilling og beslutning

Forretningsudvalget indstiller til kgs. Enghave Lokaludvalg:

1. at lokaludvalget vedtager et høringssvar vedrørende projektet Sammen om Byen.

Problemstilling

Københavns Kommune har iværksat projektet "sammen om Byen" på tværs af forvaltningerne. Formålet med projektet er at udarbejde fælles kommunale principper for, hvordan københavnerne fremadrettet kan involveres og engageres i byens udvikling. De fremtidige principper for dialog mellem kommunen og københavnerne skal sikre:

 

  • At kommunen skaber mulighed for at flere københavnere deltager og engagerer sig i byens udvikling.
  • At københavnerne oplever, at det kan svare sig at engagere sig i byens udvikling sammen med kommunen.
  • At københavnernes viden og ideer bruges der, hvor de er stærkest – nemlig som eksperter i, hvordan byen bruges og opleves.

Det er Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen, der er ansvarlig for projektet. CBU har bl.a. bedt lokaludvalgene om at svare på projektets spørgeskema og at lokaludvalget drøfter en række spørgsmål i udvalget og svarer på, hvad lokaludvalget mener der skal til for at styrke den gensidige dialog om byens udvikling fremadrettet. Desuden ønsker CBU, at lokaludvalget overvejer om og hvordan udvalget kan gennemføre en lokal dialogproces om projektet.

Lokaludvalgenes besvarelser vil blive brugt i det videre arbejde med udformning af principperne for en bedre borgerinddragelse.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har valgt at stille nogle udvalgte spørgsmål videre til borgere, der mødte frem på Karens Dag. På et skema blev det registreret, hvor mange borgere, der blev talt med. dernæst fik borgerne følgende spørgsmål:
Har du hørt om det i forvejen, når der er sket noget nyt i København, som fx omlægning af Mozarts Plads, ændring af fritidstilbud for skolebørn mv.? Svarmulighederne var nej/næsten aldrig, af og til eller for det meste.
dernæst spurgte vi. "Vil du gerne have større mulighed for at sige din mening/komme med ideer inden endelige beslutninger bliver truffet?" Svarmulighederne var her: "ja, hvis det er noget i min bydel, som f.eks. indretning af grønne områder eller afholdelse af kulturaktiviteter", "Ja, gerne om ting, der vedrører hele byen, f.eks. buslinjer, renhold, hvordan havneløbet skal se ud, om der skal være flere træer i København eller om afholdelsen af større events, som maraton" eller "Nej, det har ingen interesse, så det overlader jeg til politikere, fagfolk, foreninger mv."

Der var i alt 16 borgere, der besvarede spørgsmålene. Af dem svarer 4, at de aldrig eller næsten aldrig har hørt om det i forvejen, når der sker noget nyt i København. De øvrige 12 svarer, at de har hørt om det af og til (6) eller for det meste (6).
De fleste borgere svarer bekræftende på, at de gerne vil have større mulighed for at sige deres mening/komme med ideer inden endelig beslutning bliver truffet om forhold der vedrører bydelen (11 borgere) og forhold der vedrører hele byen (7 borgere), mens ingen siger, at dette ikke har nogen interesse.

Center for Byudvikling oplyser, at man udover henvendelsen til lokaludvalgene også benytter andre kanaler til at indhente det erfaringsgrundlag, der skal bruges ved udarbejdelsen af principperne for en bedre borgerinddragelse; således er det spørgeskema der er sendt til lokaludvalgsmedlemmerne også blevet besvaret af medlemmer af borgerpanelet. Der er uddelt postkort med opfordring til borgerne om at orientere sig om projektet via en hjemmeside, og den 29. oktober kl. 17-19 inviterer CBU lokaludvalgsmedlemmer og medarbejdere i sekretariaterne til at deltage i et dialogmøde om Sammen om Byen.

Lokaludvalgets arbejdsgrupper har ikke udarbejdet forslag til indstilling. Sekretariatet foreslår derfor, at lokaludvalget afgiver følgende udtalelse:

"Indledningsvis bemærker Kgs. Enghave Lokaludvalg, at det materiale Center for Byudvikling har udarbejdet til lokaludvalgene er svært tilgængeligt. Det har derfor været vanskeligt for lokaludvalget at gennemskue, hvad det egentlig er CBU ønsker lokaludvalgenes medvirken til. Dette kan forekomme mærkværdigt, når man tænker på, at materialet skal lægges til grund for udarbejdelse af principper for bedre inddragelse af borgerne i den politiske beslutningsproces.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har inddraget i alt 16 borgere, som er blevet stillet delspørgsmål fra det medsendte spørgeskema. Ud fra besvarelserne kan lokaludvalget pege på, at borgerne i Sydhavnen gerne vil inddrages mere i beslutningsprocessen forud for de endelige beslutninger i stående udvalg og i Borgerrepræsentationen. De fleste af de borgere, vi talte med, havde enten af og til eller for det meste hørt om det i forvejen, når der sker noget nyt i København. Af kommentarer til spørgsmålene fremgår det, at borgerne savner information om vigtige beslutninger pr. post, da ikke alle bruger internettet til at modtage denne form for informationer. Borgerne efterspørger også en fysisk postkasse, hvor de kan indlevere høringssvar og forslag til kommunen ud over den digitale svarmulighed på Bliv Hørt Portalen. Borgerne beder om, at deres meninger tages seriøst af beslutningstagerne, og de efterlyser længere høringsfrister, hvis kommunen ønsker at arbejde seriøst med borgerinddragelse."

Løsning

Lokaludvalget beslutter et høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Forslaget til høringssvar blev godkendt uden afstemning med enkelte rettelser:

1) Lokaludvalget kan se tegn på, at borgerne i Sydhavnen gerne vil inddrages...

2) Lokaludvalget mener, at der er mangel på lokale medier - Lokaludvalget ser gerne at kommunen kunne understøtte de lokale ansatser, der er til at få oprettet sådanne lokale medier.

3) Lokaludvalget ser med interesse på muligheden for at inddrage borgerne ved hjælp af borgerbudgetter og opfordrer til, at kommunen eksperimenterer med denne form for borgerinddragelse i bydelene i samarbejde med lokaludvalgene (ad spm. 3).

Til top